Sledování infrastruktury

Tato skupina služeb je určena především pro správce, případně manažery dílčích infrastruktur připojených k e-infrastruktuře CESNET (např. dedikované sítě, virtuální sítě, výpočetní infrastruktury apod.). Další skupinou potenciálních uživatelů jsou uživatelé takto vytvořených infrastruktur – jednotlivé týmy, virtuální organizace apod. V případě některých variant (viz. níže) je možné službu realizovat i pro externí subjekty (mimo komunitu uživatelů e-infrastruktury CESNET).

Pozn.: vzhledem k tomu, že e-infrastruktura CESNET je neveřejná infrastruktura, má i přístup těmto službám neveřejný charakter.

Služba spočívá ve zprostředkování informací o infrastruktuře (nebo její části) prostřednictvím systému G3 (vyvíjeného sdružením CESNET). Primárním zdrojem těchto informací jsou údaje sbírané z jednotlivých zařízení infrastruktury. Údaje ze zařízení sbírá systém G3 periodicky s volitelnou délkou i oscilací časového kroku sběru. K dispozici jsou různé metody sběru (aktuálně je dominantní SNMP) a jejich množina je podle potřeb rozšiřitelná. Nasbíraná data jsou předzpracována a dlouhodobě uchovávána v úložišti, kde jsou průběžně agregována (např. pro údaje průběhového typu je použita databáze typu RRD). Vizualizace dat je v závislosti na variantách realizována několika způsoby. V nejjednodušším případě ad-hoc vzneseného požadavku je správci služby jednorázově vygenerován výstup s požadovanými informacemi za požadované období v požadované struktuře ve formě provázané HTML struktury. Ve standardním případě jsou informace o infrastruktuře zprostředkovány uživatelům pomocí automaticky generovaných pohledů ve formě dvouúrovňové hierarchické struktury (souhrnný pohled na celek plus detailní informace o částech) distribuované prostřednictvím WWW (z dohodnutého místa). Příkladem takové vizualizace je „mapa zátěže“ páteřní sítě e-infrastruktury CESNET. Ve specifických případech je možné zprostředkovat informace přímo pomocí interaktivního uživatelského rozhraní systému G3.

Služba je ustanovena vždy ve spolupráci s uživateli tak, aby reflektovala konkrétní požadavky uživatele.

Základní rámcové varianty služby

Informace o dílčí infrastruktuře v rámci VI CESNET

Může se jednat např. o virtuální síťovou infrastrukturu, soustavu E2E (end-to-end) propojení, streamovací infrastrukturu nebo rozhraní mezi infrastrukturou uživatele a VI CESNET apod. Ve všech případech je výchozí podmínkou měřitelnost souvisejících zařízení. V této variantě je použita jedna z produkčních instalací G3 systému v rámci VI CESNET. Služba je poskytována na principu „best effort“. V případě požadavků na jednorázový výstup je služba dostupná v pracovní době a doba vybavení požadavků se v závislosti na jejich kumulaci a složitosti pohybuje v řádu hodin. V případě požadavku na periodicky generované výstupy je dostupnost služby 24×7. Doba nutná pro ustanovení služby je závislá na konkrétních požadavcích uživatele a může se pohybovat v rozsahu dnů až týdnů – vždy se předpokládá spolupráce s uživatelem a postupná iterace k výslednému stavu.

Informace o infrastruktuře uživatele pomocí prostředků VI CESNET

V této variantě jsou zdrojem dat zařízení v infrastruktuře uživatele. Sběr, zpracování a vizualizaci dat provádí technické prostředky VI CESNET. To znamená, že pro realizaci služby je nutné umožnit definovaným zařízením ve VI CESNET sběr dat ze zařízení uživatele. Služba má minimálně pro rok 2011 experimentální charakter, je poskytována na principu „best effort“ s dostupností 24×7. Možnosti realizace závisí na dostupných zdrojích pro tento účel ve VI CESNET. Tato varianta služby je vhodná v případě, kdy uživatel potřebuje průběžné informace o stavu vlastní infrastruktury (nebo její části) a tato forma je pro něj výhodnější než realizace vlastního systému dlouhodobého souvislého měření, zpracování a vizualizace dat. Automatickým předpokladem realizace služby je spolupráce s uživatelem, proto lze dobu nutnou na ustanovení služby pouze odhadnout na řád týdnů. V této variantě se standardně předpokládá zpřístupnění dat formou periodicky generovaných výstupů. Ve výjimečných případech pak zpřístupnění interaktivního uživatelského rozhraní systému G3.

Informace o infrastruktuře uživatele pomocí prostředků uživatele

V této variantě jsou zdrojem dat zařízení v infrastruktuře uživatele. Také sběr, zpracování a vizualizace dat se provádí z technických prostředků uživatele. Ustanovení služby je prováděno ve spolupráci s uživatelem – předpokládá se zapůjčení licence G3 systému uživateli a společná správa měřících strojů. Služba má minimálně pro rok 2011 experimentální charakter. Tato varianta služby je vhodná v případě, kdy uživatel potřebuje průběžné informace o stavu vlastní infrastruktury (nebo její části), má k dispozici vlastní HW a tento způsob je pro uživatele výhodnější než realizace vlastního systému dlouhodobého souvislého měření, zpracování a vizualizace dat. V této variantě se standardně předpokládá zpřístupnění dat prostřednictvím interaktivního uživatelského rozhraní nebo podle potřeb i formou periodicky generovaných výstupů.

  • Kontaktní místo pro zřízení služby: sluzby@cesnet.cz
  • Kontaktní místo pro hlášení závad, nedostupnosti: podle dohody s uživatelem
  • Kontaktní místo pro technické a analytické konzultace: g3@cesnet.cz

V případě zájmu o další informace o možnostech realizace služeb systematického souvislého sledování infrastruktury se obracejte na: sluzby@cesnet.cz.

Poslední změna: 20.2.2015