Ochrana osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR, bychom Vás rádi informovali o účelu zpracování Vašich osobních údajů, jejich ochraně a také o Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním při poskytování služeb e‑infrastruktury CESNET. Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracování probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou a účelem zpracování.

E‑infrastruktura CESNET je velkou výzkumnou infrastrukturou ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje služby organizacím, které splňují Podmínky přístupu k e‑infrastruktuře CESNET. Přístupem do e‑infrastruktury CESNET získává organizace (a jejím prostřednictvím jednotlivé fyzické osoby – například zaměstnanci a studenti, tj. subjekty údajů dle GDPR) přístup k unikátnímu souboru služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií: nadstandardní vysokorychlostní přístup do sítě Internet a do partnerských sítí pro vědu, výzkum a vzdělávání po celém světě, prostředí pro ukládání dat, náročné výpočty, podporu spolupráce, bezpečnost, správu identit a další služby. Kompletní seznam poskytovaných služeb naleznete na stránkách sdružení CESNET.

Chceme Vás ubezpečit, že s Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy a s řádnou péčí. Při zpracovávání osobních údajů dodržujeme principy minimalizace a ve vztahu k uživatelům (subjektům údajů) aplikujeme principy rovného a transparentního přístupu. Ochraně osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Jádrem bezpečnostních opatření jsou vyspělé technické prostředky a vysoce kvalifikovaný a etický personál. Vaše osobní údaje nepředáváme mimo sdružení CESNET, výjimkou jsou ty případy, kdy k takovému jednání máme Váš souhlas nebo nám to ukládá (a nebo nás k tomu opravňuje) právní předpis, plnění smlouvy nebo náš oprávněný zájem. V rámci sdružení CESNET máme zavedena přísná pravidla určující, který zaměstnanec má přístup k osobním údajům, jaké osobní údaje může zpracovávat a jakým způsobem.

Doporučujeme Vám, abyste si informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve sdružení CESNET pečlivě přečetli. Udělali jsme maximum pro to, aby byly stručné a srozumitelné. Pokud Vám i přesto po přečtení tohoto dokumentu nebude něco jasné, rádi Vám vše vysvětlíme.

Základní dokumenty

Uživatelská identita

Vybrané služby e-infrastruktury CESNET (např. Metacentrum, nebo některé specifické služby datových úložišť) vyžadují existenci uživatelského účtu (uživatelské identity) v IdM systému Perun provozovaným sdružením CESNET.

Osobní údaje ve specifických službách

Poslední změna: 5.1.2021