Výzkum a projekty

Mise sdružení CESNET spočívá na dvou základních pilířích: provoz a rozvoj národní e-infrastruktury pro výzkum, vývoj a vzdělávání, a výzkumné, vývojové a inovativní aktivity v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Výsledky našich aktivit uplatňujeme především při rozvoji národní e-infrastruktury nebo i v průmyslu, a to v podobě licenčně vyráběných produktů. Rozvoj národní e-infrastruktury a výzkumné aktivity provádíme přednostně v rámci projektů podporovaných z veřejných zdrojů. Naši partneři jsou jak z oblasti výzkumu a vývoje, tak i z oblasti průmyslu. Přehled námi aktuálně řešených projektů najdete níže.

Více informací Ikona šipky

Projekty e-INFRA CZ

Velké výzkumné infrastruktury

Velké výzkumné infrastruktury jsou výzkumná zařízení nezbytná pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, napojená na podobné zahraniční infrastruktury a která jsou zřizována pro využití také dalšími výzkumnými organizacemi. Velké výzkumné infrastruktury jsou schvalovány vládou a jsou součástí Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR. Na rozvoji národních i zahraniční velkých infastruktur se podílíme v rámci následujících projektů:

Aktuálně řešené projekty Ikona šipky

Aktuálně nejvýznamnějším tématem v oblasti výzkumu a vývoje, které se také silně dotýká velkých výzkumných infrastruktur, je téma Otevřené vědy (Open Science), na evropské úrovni reprezentované konceptem European Open Science Cloud (EOSC). Cílem tohoto konceptu je zejména zajistit dlouhodobé uchování vědeckých dat a jejich zpřístupnění řízeným a standardizovaným způsobem k dalšímu využití. Na implementaci tohoto konceptu pracujeme v rámci těchto projektů:

Aktuálně řešené projekty Ikona šipky

Projekty výzkumu a vývoje

Bezpečnost

Zajištění bezpečnosti v kyberprostoru, ať již se týká ochrany soukromí uživatelů, zabezpečení jejich dat či ochrany infrastruktur, věnujeme mimořádnou péči. Zároveň se také věnujeme vývoji nástrojů pro monitoring páteřní sítě a detekcí anomálií provozu jako potenciálního zdroje útoku. S tím je také spojena naše aktivita, kdy vyvíjíme nástroje pro detekci bezpečnostních událostí a incidentů. Pokračujeme ve vývoji vlastního systému proti DDoS útokům (DDoS protector). Výsledky aktivit a projektů jsou bezprostředně nasazovány nejen v e-nfrastruktuře CESNET, ale i v infrastrukturách dalších subjektů nebo jsou valorizovány formou poskytnutých licencí.

Aktuálně řešené projekty Ikona šipky

Pokročilé síťové technologie a aplikace

Zaměřujeme se také na aplikace ICT v nových oblastech, jakými jsou např. medicína, ekonomie, Art & Humanities. Zabýváme se i oblastí multimediálních přenosů s vysokým rozlišením a nízkou latencí, digitalizací a prezentací kulturního dědictví a věnujeme se problematice Internetu věcí (IoT).

Aktuálně řešené projekty Ikona šipky
Aktuálně řešené projekty
Ukončené projekty

Velké výzkumné infrastruktury

GÉANT GN5-1

Akronym: GN5-1
Poskytovatel: Evropská unie
Program: Horizon Europe
Identifikační číslo: 101100680
Období realizace: 01/2023 – 12/2024
Koordinátor projektu: GEANT VERENIGING
Počet partnerů: 39
Vedoucí za CESNET: Ing. Helmut Sverenyák

Jako jeden z prvních projektů v rámci GN5-FPA má za cíl poskytnout rychlejší, odolnější a bezpečnější infrastrukturu pro připojení a služby pro spolupráci, jež umožní výzkumným pracovníkům a studentům přístup k aplikacím podporujícím efektivní spolupráci založenou na důkazech v rámci virtuálních výzkumných týmů po celém světě.

GN5-1 bude pokračovat ve vývoji nejmodernější, nákladově efektivní, bezpečné a odolné konektivity, která bude poskytovat neomezenou kapacitu před poptávkou v páteřní síti a v NREN přístupových sítích v násobcích 100 Gb/s a v případě potřeby zajistí terabitovou konektivitu. GN5-1 bude vytvářet prototypy, testovat v praxi a případně pořizovat nové on-line služby nad sítí a poskytovat všudypřítomnou, inovativní a distribuovanou infrastrukturu a služby důvěry a identity, aby se dosáhlo strategického postavení v oblasti technologických a inovačních služeb jako klíčového faktoru spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělávání v Evropě. Součástí bude také důvěryhodný přístup ke zdrojům dat a ke službám autentizační a autorizační infrastruktury, jako je eIDAS. Projekt se bude zabývat prioritami programu Horizont Evropa v oblastech, jako jsou bezpečnost dat a řízení přístupu, inovace a DNSH, a rozšíří okruh uživatelů sítí NREN i mimo tradiční vědecké a výzkumné komunity, čímž umožní vytváření sítí a přístup ke společným evropským datovým prostorům. GN5-1 zajistí výzkumným pracovníkům a studentům přístup k ceněným službám potřebným pro otevřenou vědu, bude šířit vzdělávání a odbornou přípravu a budovat komunitu, jakož i sladění s politikami EU a trvalou účastí v normalizačních orgánech. GN5-1 může nabízet své specifické služby díky lidské síti odborníků spolu s hlubokým porozuměním vyvíjejícím se požadavkům uživatelů. V rámci tohoto společenství si partneři vyměňují znalosti a zkušenosti, aby neustále zvyšovali kvalitu nabízených služeb, což z něj činí nepostradatelný prvek ERA.

Česká národní infrastruktura pro biologická data

Akronym: ELIXIR CZ
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: LM – Projekty velkých výzkumných infrastruktur  (2010 - 2026)
Identifikační číslo: LM2023055
Období realizace: 1/2023–12/2026
Koordinátor projektu: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Počet partnerů: 14
Role sdružení CESNET: partner
Řešitel za CESNET: Ing. Helmut Sverenyák

ELIXIR CZ je národní velká výzkumná infrastruktura (VVI) pro biologická data v oborech věd o živé přírodě včetně environmentálních, zemědělských a lékařských věd. Data jsou hlavní komponentou vědeckých projektů, na jejichž základě jsou prováděny analýzy, ověřovány hypotézy a formulovány vědecké objevy. Jejich analýza, zpracování, skladování, interoperabilita správa a dostupnost (plně v souladu s principy FAIR) jsou v současnosti poskytovány prostřednictvím synergie bioinformatických a technologických přístupů v rámci infrastruktury ELIXIR CZ. Hlavním cílem projektu ELIXIR CZ je poskytovat otevřený přístup ke komplexním datovým zdrojům a poskytovat nástroje a služby, které odpovídají potřebám vědecké komunity na úrovni state-of-art. Posláním infrastruktury je nabízet řešení současných problémů souvisejících s exponenciálním nárůstem experimentálních a teoretických dat biologického výzkumu. Výzkum v oblasti biologických věd na celém světě čelí výzvě nejen jak realizovat přístupnost a bezpečnost ukládaných dat, ale také jak zajistit interoperabilitu heterogenních datových souborů a nástrojů. ELIXIR CZ poskytuje nejmodernější úroveň odborných znalostí prostřednictvím nástrojů, služeb a komplexních řešení datových problémů v širokém spektru oborů. ELIXIR CZ je průkopníkem dvou důležitých infrastrukturních komponent jak na národní tak i na mezinárodní úrovni. Jedná se o problematiku správy vědeckých dat, v níž je ELIXIR CZ autoritou na koncepci plánu správy vědeckých dat a v implementaci IT technologií kde je průkopníkem v autentikační a autorizační infrastruktuře s celoevropským řešením LS AAI. Kromě dalších specializovaných služeb, které nejsou v konečné fázi vývoje, je ELIXIR CZ striktně založen na přístupu Open Access, a v důsledku umožňuje přístup širokému spektru uživatelů bez nutnosti platit za službu.

e-Infrastruktura CZ

Akronym: e-INFRA CZ
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Projekty velkých výzkumných infrastruktur  (2010 - 2026)
Identifikační číslo: LM2023054
Období realizace: 1/2023 – 12/2026
Koordinátor projektu: CESNET
Počet partnerů: 3
Role sdružení CESNET: koordinátor
Hlavní řešitel: Ing. Jakub Papírník

e-INFRA CZ poskytuje unikátní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a inovace v České republice. Nabízí plně transparentní prostředí s komplexním portfoliem ICT služeb nezbytných pro moderní výzkum a zajišťujících rozsáhlé kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat pro všechny subjekty zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi.

e-INFRA CZ je českým národním uzlem následujících evropských a globálních výzkumných infrastruktur a iniciativ: Evropská komunikační infrastruktura GÉANT, Evropská gridová infrastruktura EGI, Evropská HPC – e-Infrastruktura PRACE (Partnerství pro pokročilou výpočetní techniku v Evropě), EUDAT CDI (kolaborativní datová infrastruktura), EOSC (European Open Science Cloud), EuroHPC JU (European High-Performance Computing Joint Undertaking) a LUMI konsorcium, BDVA (Big Data Value Association) a ETP4HPC (European Technology Platform for High-Performance Computing).

Mezi hlavní složky e-INFRA CZ patří vysoce výkonná národní komunikační infrastruktura, vysoce výkonné superpočítačové systémy, národní gridová a cloudová infrastruktura, bezpečné velkokapacitní distribuované ukládání dat a autorizační a autentizační infrastruktura (AAI). Portfolio služeb e-INFRA CZ navíc zahrnuje další doplňkové nástroje a služby, jako jsou nástroje podporující vzdálenou spolupráci a nástroje pro zajištění bezpečné komunikace a ochrany dat, které jsou nezbytnou a nedílnou součástí e-infrastruktury Cílem projektu e-INFRA CZ je rozvíjet a provozovat toto plně transparentní IT prostředí pro všechny subjekty zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi a poskytovat jeho služby svým uživatelům bez ohledu na vědeckou disciplínu. Nedílnou součástí tohoto cíle je také rozvoj znalosti a technologického náskoku při řešení aktuálních výzev v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) s cílem jejich využití při řešení požadavků moderní vědy a průmyslových inovací.

Modernizace e-INFRA CZ II

Akronym: e-INFRA CZ
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Jan Amos Komenský  (2021 - 2027)
Identifikační číslo: CZ.02.01.01/00/23_016/0008329
Období realizace: 7/2023 - 12/2026
Role sdružení CESNET: příjemce a koordinátor projektu
Počet partnerů: 3
Partneři projektu s finančním příspěvkem:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava IČO: 61989100
Masarykova univerzita IČO: 00216224

Hlavní řešitel: Ing. Jakub Papírník

Cílem projektu je modernizace a upgrade konkrétních komponent einfrastruktury za účelem zajištění nezbytných ICT kapacit způsobem, který povede k pozvednutí IT infrastrukturní podpory na úroveň pokrývající predikované požadavky a potřeby uživatelské komunity v daném období a zároveň odpovídající state-of-the-art úrovni oboru. V kontextu základního záměru modernizace a zajištění nutného rozvoje e-infrastruktury, který pomůže vyhovět aktuálním trendům a požadavkům v období několika příštích let, je nezbytné zejména:

- Modernizovat a posílit kapacity superpočítačové infrastruktury pro náročné výpočty.

- Modernizovat a posílit kapacitu distribuovaného výpočetního prostředí gridů, cloudů (MetaCentra) a datových úložišť pro rozsáhlá nestrukturovaná data.

- Posílit přenosové kapacity a současně rozvíjet speciální atributy, služby a flexibilitu síťové komunikační infrastruktury.


 

ELIXIR CZ: Capacity Extension

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Jan Amos Komenský  (2021 - 2027)
Identifikační číslo: CZ.02.01.01/00/23_015/0008210
Období realizace: 3/2024 - 12/2026
Koordinátor projektu: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Počet partnerů: 3
Role sdružení CESNET: partner
Řešitel za CESNET: Ing. Helmut Sverenyák

Projekt ELIXIR CZ: Capacity extension je primárně zaměřen na budování efektivní infrastruktury pro řešení nových výzev v oblasti věd o živé přírodě, z nichž ty nejdůležitější jsou spojeny se strategickými cíli definovanými Evropskou unií, jako jsou např. Lidské zdraví, Potravinová soběstačnost a Energetická náročnost. Pokrok v technologiích, dostupnosti sekvenačních technik, vývoj nástrojů na predikci biomolekulárních struktur a masivní zapojení metod strojového učení spolu s rostoucími objemy produkovaných dat, na které dosud používané nástroje a kapacity nejsou plně připraveny a dimenzovány, představují pro infrastrukturu ELIXIR CZ jasnou výzvu a odrážejí se v technologických řešeních adresovaných v předkládaném projektu. Nástroje na zpracování dat musí být enormnímu množství dat přizpůsobeny, a to jak technologicky a kapacitou, tak v oblasti analytických metod a algoritmů. Proto rozvoj a modernizace infrastruktury, realizované prostřednictvím klíčových aktivit projektu ELIXIR CZ: Capacity extension bude primárně probíhat se zaměřením na ty oblasti, které jsou vývojem množství generovaných dat nejvíce ovlivněny a kde současně investice přinesou největší účinek. Navrhovaná řešení jsou v souladu se strategií rozvoje infrastruktury ELIXIR CZ, která definovala pět prioritních oblastí, na které se bude v příštích letech infrastruktura soustředit a rozvíjet je, přičemž předkládaný projekt přímo podpoří čtyři oblasti z této strategie - Genomiku, Chemickou biologii, Strukturní bioinformatiku a lidská data pro Precizní medicínu a průřezově i poslední z nich, kterou je oblast Správy dat a řízení přístupů.

EOSC (European Open Science Cloud)

European Open Science Cloud Czech Republic

Akronym: EOSC-CZ
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Jan Amos Komenský  (2021 - 2027)
Identifikační číslo: CZ.02.01.01/00/22_004/0007682
Období realizace: 1/2023–12/2028
Koordinátor projektu: Masarykova univerzita
Počet partnerů: 3
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET: Ing. Helmut Sverenyák

European Open Science Cloud (EOSC) je evropská iniciativa zaměřená na rozvoj infrastruktury podporující postupy otevřené vědy v oblasti správy výzkumných dat. V rámci České republiky se nyní vytváří národní uzel této evropské iniciativy, jehož cílem je na federovaném principu podpořit dobrou praxi v oblasti správy výzkumných dat napříč vědeckými komunitami. Pro tento účel si architektura Implementace iniciativy EOSC v ČR klade za hlavní cíl vytvořit tzv. Národní datovou infrastrukturu (NDI) neboli společnou platformu pro sdílení, správu a přístup k datům a výpočetním zdrojům pro výzkumné účely. Implementace European Open Science Cloud (EOSC) v České republice skrze NDI- podpoří jak vědecké, tak multidisciplinární výzkumné aktivity napříč širokou škálou vědních oborů a disciplín.

EuroScienceGateway – využití evropských výpočetních infrastruktur pro datově náročný výzkum podle FAIR principů

Akronym: EuroScienceGateway
Poskytovatel: Evropská unie
Program: Horizon Europe
Identifikační číslo: 101057388
Období realizace: 09/2022 – 08/2025
Koordinátor projektu: ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Počet partnerů: 15
Vedoucí za CESNET: Mgr. Miroslav Ruda

V posledním desetiletí se mnoho vědeckých oborů změnilo na disciplíny založené na datech, jež jsou závislé na výměně a integraci mezinárodně distribuovaných dat. Využívání těchto dat je stále pracné a převážně manuální, náchylné ke ztrátám a chybám a stále více specializované nad rámec technických možností většiny uživatelů. FAIR postupy jsou podporovány, ale křivka jejich přijetí je strmá. Potřeby výpočetních a datových zdrojů, nástrojů a aplikačních platforem jsou často specifické pro danou oblast. Mnozí vědci se v tomto složitém ekosystému těžko orientují. Výzkumní pracovníci obecně nemají dostatečné počítačové dovednosti, aby mohli efektivně využívat HPC (High Performance Computing – vysokovýkonné výpočetní prostředí) nebo cloudové platformy, které potřebují. Proto jsou zapotřebí nové přístupy, které umožní všem výzkumným pracovníkům se širokou škálou digitálních dovedností efektivně využívat různé výpočetní infrastruktury dostupné v Evropě, a to jak pro asynchronní, tak pro interaktivní aplikace.

EuroScienceGateway bude využívat distribuovanou výpočetní síť ve 13 evropských zemích, která bude přístupná prostřednictvím 6 národních, uživatelsky přívětivých webových portálů a usnadní přístup k výpočetní a úložné infrastruktuře v celé Evropě, jakož i k datům, nástrojům, pracovním postupům a službám, jež lze přizpůsobit potřebám výzkumných pracovníků. Srdcem návrhu je integrace pracovních postupů s jádrem EOSC. Přijetí, vývoj a implementace technologií pro interoperabilitu mezi službami umožní výzkumným pracovníkům vytvářet vysoce kvalitní FAIR data, která budou dostupná všem v EOSC. Společenství napříč obory – vědy o živé přírodě, klima a biodiverzita, astrofyzika, vědy o materiálech – budou demonstrovat přechod od technických služeb EOSC k vědeckým analýzám.

EuroScienceGateway bude poskytovat robustní, škálovatelnou a hladce integrovanou otevřenou infrastrukturu pro výzkum založený na datech a přispěje inovativní a přizpůsobitelnou službou pro EOSC, která umožní provozovat otevřená a FAIR data a jejich zpracování a dá evropským výzkumníkům možnost přijmout nový digitální věk vědy.
 

GraspOS: next Generation Research Assessment to Promote Open Science

Akronym: GraspOS
Poskytovatel: Evropská unie
Program: Horizon Europe
Identifikační číslo: 101095129
Období realizace: 01/2023 – 12/2025
Koordinátor projektu: ATHINA-EREVNITIKO KENTRO KAINOTOMIAS STIS TECHNOLOGIES TIS PLIROFORIAS, TON EPIKOINONION KAI TIS GNOSIS
Role CESNET: třetí strana
Počet partnerů: 18
Vedoucí za CESNET: Ing. Zdeněk Šustr

GraspOS si klade za cíl vybudovat a provozovat datovou infrastrukturu na podporu reforem politik a připravit půdu pro odpovědný systém hodnocení výzkumu, který zavádí postupy otevřené vědy a urychluje jejich přijetí v Evropě.

GraspOS se zaměří na rozšíření EOSC ekosystému o nástroje a služby, které usnadní sledování využívání a přejímání různých typů výzkumných služeb a výstupů (publikace, datové sady, software) a budou napomáhat zavádění odměn na úrovni politik s cílem podpořit postupy otevřené vědy. Tyto nástroje a služby budou vycházet z mnoha zdrojů metrických dat (např. OpenCitations, Scholexplorer), včetně možností nabízených jádrem EOSC, které budou v rámci projektu sdruženy, a budou brát v úvahu jak současné zásady pro odpovědné hodnocení výzkumu (Responsible Research Assessment – RRA), například ty, které poskytují iniciativy jako DORA a Leiden Manifesto, tak návrhy různých relevantních zúčastněných stran.

GraspOS bude rovněž zahrnovat pilotní činnosti, jejichž cílem je spoluvytvářet, prezentovat, ověřovat a hodnotit klíčové výsledky GraspOS s přihlédnutím k aspektům specifickým pro danou oblast a různé úrovně RRA s ohledem na otevřenou vědu, jako je výzkumný pracovník (jednotlivec/skupina), instituce a národní úroveň.

EOSC Beyond: advancing innovation and collaboration for research

Akronym: EOSC Beyond
Poskytovatel: Evropská unie
Program: Horizon Europe
Identifikační číslo: 101131875
Období realizace: 4/2024 – 3/2027
Koordinátor projektu: STICHTING EGI
Počet partnerů: 33
Vedoucí za CESNET: Ing. Zdeněk Šustr

Obecným cílem projektu EOSC Beyond je podporovat otevřenou vědu a inovace ve výzkumu v kontextu evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC) poskytováním nových základních funkcí EOSC, které vědeckým aplikacím umožňují vyhledávat, sestavovat a zpřístupňovat různé zdroje otevřené vědy a nabízet je výzkumným pracovníkům jako integrované funkce. Za tímto účelem EOSC Beyond podporuje novou koncepci EOSC: federativní a integrovanou síť uzlů provozovaných na různých úrovních, národní, regionální, mezinárodní a tematické, které slouží specifickým vědeckým úkolům svých zúčastněných stran. Dalšími specifickými cíli projektu je urychlit "time to product" nových vědeckých aplikací pomocí softwarových adaptérů, umožnit otevřenou vědu pomocí strojové složitelnosti a dynamického nasazení sdílených zdrojů, podpořit inovace v EOSC pomocí testovacího a integračního prostředí a sladit architekturu a specifikace jádra EOSC s cílem integrace s evropskými datovými prostory.

Projekt rozšiřuje současný stav vývoje jádra EOSC a přijímá metodiku společného návrhu, včetně zjišťování požadavků, vývoje a ověřování softwaru ve spolupráci s různými případy použití z národních a regionálních iniciativ EOSC (e-Infra CZ, Česko, NFDI, Německo, a NI4OS, region jihovýchodní Evropy), tematických výzkumných infrastruktur z oblasti společenských a humanitních věd (CESSDA), věd o živé přírodě (CNB-CSIC a Instruct-ERIC), věd o životním prostředí (ENES a LifeWatch) a zdraví a potravin (METROFood-RI).

EOSC Beyond staví na kapacitách budoucích uzlů EOSC a partnerů s mnohaletými zkušenostmi s vývojem řešení pro rozsáhlé sdružené digitální infrastruktury a přizpůsobuje se technické architektuře a požadavkům datových prostorů z různých obchodních odvětví. V konečném důsledku EOSC Beyond podporuje otevřenou vědu v moderním, datově náročném a multidisciplinárním výzkumu a usnadňuje objevování zdrojů, přístup k nim a jejich opětovné využívání napříč vědeckými komunitami, organizacemi a zeměmi.

ENVRI-Hub NEXT - ENVironmental Research Infrastructures delivering an open access Hub and NEXT-level interdisciplinary research framework providing services for advancing science and society

Akronym: ENVRI-Hub NEXT
Poskytovatel: Evropská unie
Program: Horizon Europe - RIA
Identifikační číslo: 101131141
Období realizace: 2/2024 - 1/2027
Koordinátor projektu: STITCHING EGI
Počet partnerů: 21
Vedoucí za CESNET: Ing. Zdeněk Šustr

ENVRI-Hub NEXT vyvíjí a implementuje centrum otevřeného přístupu k datům a službám v rámci Klastru infrastruktur pro výzkum životního prostředí (ENVRI) a propojuje komunitu environmentálního výzkumu s evropským cloudem pro otevřenou vědu.

Zastřešujícím cílem projektu ENVRI-Hub NEXT je konsolidovat a rozvíjet robustní koncepční a technickou strukturu vytvořenou v rámci ENVRI-Hub, která umožní vědeckému klastru ENVRI poskytovat interdisciplinární služby založené na datech. Tyto služby budou podporovat výzkum v oblasti změny klimatu, včetně vývoje zmírňujících a adaptačních opatření a strategií, a hodnocení rizik změny klimatu. Prostřednictvím této platformy ENVRI-Hub NEXT usnadní integraci komunity věd o životním prostředí do EOSC, přičemž se bude řídit koncepcí základních klimatických proměnných.

V přímé reakci na téma výzvy rozšiřuje ENVRI-Hub NEXT hranice multidisciplinárních věd o životním prostředí tím, že podporuje provozní synergie mezi výzkumnými infrastrukturami ENVRI a rozvíjí a využívá komplementarity při poskytování dat a služeb. Společné síly ENVRI a e-infrastruktur umožňují integraci nejmodernějších informačních technologií, sladění s architekturou EOSC a efektivní přidělování zdrojů pro rozvoj integrovanějšího, produktivnějšího a globálně konkurenceschopnějšího vědeckého klastru ENVRI.

Konsorcium ENVRI-Hub NEXT sdružuje klíčové orientační body ESFRI (ACTRIS, AnaEE ERIC, EPOS ERIC, EuroArgo ERIC, IAGOS AISBL, ICOS ERIC, LifeWatch ERIC) a projekty ESFRI (eLTER), které se účastní projektu ENVRI-FAIR, poskytovatele vývoje a podpory informačních technologií ENVRI z Amsterodamské univerzity, SeaDataNet jako klíčovou infrastrukturu pro námořní údaje, FMI pro úzké vztahy se sdružením EOSC a zúčastněnými stranami a Nadace EGI a členové Federace EGI pro realizaci provozu služeb a integraci s EOSC Core.

Bezpečnost

NU-CRYPT – Kvantově šifrovaná komunikace se zvýšeným zabezpečením fyzické vrstvy

Akronym: NU-CRYPT
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra České republiky
Program: VK – Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC)
Identifikační číslo: VK01030193
Období realizace: 01/2023 – 12/2026
Koordinátor projektu: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Počet partnerů: 3
Vedoucí za CESNET: Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

Projekt se zaměřuje na kyberbezpečnost kritické komunikační infrastruktury, která bude v příštích letech využívat techniku kvantové kryptografie pro přenos šifrovacích klíčů. Cílem projektu je zvýšené zabezpečení optické trasy kvantového spoje komplexním systém detekce nepozorovatelných útoků na fyzickou vrstvu jinak velmi bezpečné komunikace. Bude provedena implementace (proof-of-concept) metody kontinuálního sledování integrity trasy telekomunikačního vlákna a bude rozvinut výzkum experimentálních kvantových opakovačů, který je nutný pro rozšíření kvantové komunikace na delší vzdálenosti, než dovolují současné dostupné systémy. Výsledky výzkumu jsou určeny vybrané uživatelské organizaci, ale budou šířeny v odborných publikacích i prezentovány odborné veřejnosti na seminářích.

CYBERTHREATS – Využití umělé inteligence při obraně proti kybernetickým útokům

Akronym: CYBERTHREATS
Poskytovatel: Ministerstvo obrany České republiky
Program: OY – Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU (2020 – 2026)
Identifikační číslo: OYCESNET20221
Období realizace: 05/2022 – 12/2025
Koordinátor projektu: CESNET
Vedoucí za CESNET: doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.

Cílem řešení projektu je vyvinutí funkčního prototypu výkonné hardwarově akcelerované monitorovací sondy (dále jen „sonda“) a centrálního systému (dále jen „kolektor“), které dohromady tvoří prototyp CYBERTHREATS systému pro zpracování provozu pomocí IDS Suricata, klasifikaci a detekci bezpečnostních hrozeb v síťovém provozu včetně šifrované komunikace pomocí strojového učení a automatickou tvorbu anotovaných datových sad. Integrace výstupů sondy CYBERTHREATS se SIEM nástrojem IBM QRadar.

FETA – Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků

Akronym: FETA
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra České republiky
Program: VJ – Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025 (IMPAKT 1)
Identifikační číslo: VJ02010024
Období realizace: 1/2022 – 6/2025
Koordinátor projektu: CESNET
Počet partnerů: 3
Vedoucí za CESNET: doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.

Cílem tohoto projektu je vytvořit nové technologie, nástroje a postupy, které umožní monitorovat šifrovanou komunikaci a identifikovat útoky na síťovou infrastrukturu, zařízení a služby a tím zvyšovat jejich kybernetickou obranyschopnost. Ve spolupráci s aplikačním garantem budou realizovány hlavní cíle: (V1) architektury a softwarové vybavení pro vysokorychlostní zpracování síťového provozu se zaměřením na šifrovaný provoz a (V2) vizuálně-analytické rozšíření do SIEM QRadar pro detekci síťových hrozeb. Pro analýzu provozu bude použito strojového učení, realizované v podobě dalších cílů: (V3) klasifikačních a detekčních modulů, pro jejichž učení budou připraveny a udržovány (V4) datové sady vzorků síťové komunikace a (V5) systém pro poloautomatizované vytváření a anotaci datových sad.

NeSPoQ - Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře

Akronym: NeSPoQ
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Program: VJ – Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025 (IMPAKT 1)
Identifikační číslo: VJ01010008
Období realizace: 01/2021 – 12/2025
Koordinátor projektu: Vysoké učení technické v Brně
Počet partnerů: 2
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET: Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

Projekt je zaměřen na strategický dlouhodobý výzkum a vývoj systémů pro zabezpečení moderních komunikačních sítí.

Projekt poskytne reálná data o efektivitě a připravenosti systémů pro zajištění bezpečnosti zejména kritických komunikačních sítí, umožní ověření praktické uplatnitelnosti QKD (kvantového ustanovení klíčů) a PQC (postkvantové kryptografie) v reálných aplikacích specifických pro ČR a bude dále rozvíjet témata, ve kterých je ČR svým výzkumem jedinečná (např. optické senzory, hardwarově akcelerované šifrování na rychlostech nad 100 Gbps, přenosy ultrastabilních veličin atp.).

Mimo klíčových výzkumných témat identifikovaných výše obsahuje projekt také aktivity zaměřené na vzdělávání a praktické školení odborníků z praxe, zejména ve státní sféře.

HFT - Akceleračnı́ platforma pro nı́zkolatenčnı́ obchodovánı́ na burze

Akronym: HFT
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: FW – Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Identifikační číslo: FW03010350
Období realizace: 1/2021–12/2024
Koordinátor projektu: Magmio a.s.
Počet partnerů: 2
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET: Ing. Jakub Cabal

Cílem projektu je výrazně technologicky posunout produkt akcelerační platformy pro nízkolatenční obchodování na burze a zvýšit tak jeho konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Základem této platformy je akcelerační karta s rozhraním PCIe, vybavená síťovými rozhraními a hradlovým polem FPGA, ve kterém je realizována hlavní funkcionalita, tj. zpracování informací z burzy, jejich porovnání s nastavenými obchodními strategiemi a v případě potřeby odesílání požadavků (o nákupu/prodeji) zpět na burzu. Klíčové vlastnosti této platformy spočívají v možnosti realizovat obchodní strategie přímo uvnitř FPGA čipu, podporovat více burz současně a efektivně přistupovat k informacím o obchodovaných položkách uložených ve velkokapacitních pamětech typu DRAM nebo HBM.

SOCCER - Developing and deploying SOC capabilities for the academic sector - a teamwork of Universities and RTOs in the CEE region

Akronym: SOCCER
Poskytovatel: Evropská unie
Program: DIGITAL JU SIMPLE
Identifikační číslo:  101128073
Období realizace: 10/2023 – 9/2026
Koordinátor projektu: Akademia Gorniczo-hutnicza IM. Stanislawa Staszica w Krakowie
Počet partnerů: 9
Pozice CESNET: partner
Vedoucí za CESNET: Ing. Martin Žádník, Ph.D

Cílem projektu SOCCER je rozvoj a nasazení schopností SOC pro akademický sektor v regionu centrální Evropy. Region centrální Evropy je silně ovlivněn a velkým množstvím kybernetických operací prováděných souběžně s rostoucím geopolitickým napětím. Stejný trend lze pozorovat u akademických center, která jsou nyní trvale ohrožena a zažívají nejvyšší objemy útoků za poslední období. Projekt připraví tzv. Toolbox určený pro sdílení osvědčených postupů týkajících se zřízení SOC, a modelů možného nasazení služeb SOC včetně jejich integrace. Nasazení Toolboxu v akademickém sektoru povede k lepšímu monitorování, detekci a reakci na kybernetické útoky a hrozby, včetně sdílení znalostí a informací o hrozbách kybernetické bezpečnosti (CTI), jakož i k podpoře a popularizaci společné reakce proti kybernetickým incidentům (FIRST, SIM3).

HALOGEN - Hardwarová akcelerace vysokorychlostní DPDK SmartNIC

Akronym: HALOGEN
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: FW – Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Identifikační číslo:  FW09020003
Období realizace: 7/2023 – 6/2025
Koordinátor projektu: BrnoLogic, spol. s r. o.
Počet partnerů: 2
Pozice CESNET: partner
Vedoucí za CESNET: Ing. Tomáš Martínek

Cílem projektu je vytvořit unikátní chytrou síťovou kartu postavenou na široce používaných standardech DPDK a RTE Flow, která díky technologii FPGA dosahuje vysoký výkon a je tak použitelná pro vysokorychlostní sítě až do rychlosti 400 Gb/s. Klíčové je poskytnout kompletní řešení pro FPGA karty tak, aby ho mohl efektivně využít běžný vývojář síťové aplikace. Místo nutnosti programovat FPGA bude možné využít připravené hardwarově akcelerované funkce pro cílové aplikace. Navázání funkcí na rozšířený softwarový systém DPDK se standardním akceleračním rozhraním RTE Flow umožní dosažení jednoduchého využití výhod technologie FPGA vývojářem software. Zrychlí se tak vývoj nových služeb, sníží potřebná kompetence vývojového týmu a klesnou úvodní náklady nebo rizika spojena s tvorbou firmware.

CZQCI – Česká národní kvantová komunikační infrastruktura

Akronym: CZQCI
Poskytovatel: Evropská unie
Program: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Identifikační číslo: 101091684
Období realizace: 01/2023 – 06/2026
Koordinátor projektu: CyberSecurity Hub, z. ú.
Počet partnerů: 8
Vedoucí za CESNET: Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

CZQCI bude v České republice zavádět kvantovou komunikační infrastrukturu (QCI). Infrastruktura složená z pokročilých experimentálních evropských QKD (Quantum Key Distribution – kvantová distribuce klíčů) zařízení bude zahrnovat:

a) páteřní síť spojující Prahu, Brno a Ostravu, která slouží jako první dálková kvantová komunikační síť;
b) metropolitní pobočky spojující orgány veřejné správy a testující pokročilé případy použití a scénáře;
c) pokročilou testovací a školicí infrastrukturu soustředěnou v jediné laboratoři, poskytující reprezentativní vzorek různých QKD technologií.

CZQCI navrhne a provede školicí program, který připraví uživatele a odborníky ze všech odvětví na využívání budoucích kvantových komunikačních infrastruktur. Infrastruktura a odborné znalosti vyvinuté CZQCI umožní testování pokročilých komunikačních scénářů zahrnujících veřejné instituce a uživatele z průmyslu, testování provozních požadavků na dlouhé vzdálenosti a dlouhou dobu a testování QKD a síťových komponent. Ambiciózní testování připraví půdu pro rozsáhlé nasazení QCI.

CZQCI se zapojí do mezinárodní spolupráce za účelem výměny zkušeností a přípravy propojení se sousedními zeměmi a integrace do EuroQCI. CZQCI zvýší povědomí o kvantových technologiích u různých cílových skupin. V České republice pověřily odpovědné orgány veřejné správy zaváděním QCI institut CyberSecurity Hub, který spoluzaložily tři přední české univerzity s cílem koordinovat výzkum a přenos znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti na národní úrovni. Sedm akademických institucí s odbornými znalostmi v oblasti kvantových technologií se připojilo ke konsorciu pro jejich nasazení, aby soustředilo národní znalosti týkající se kvantové komunikace a usnadnilo jejich přenos prostřednictvím školení a šíření. CZQCI tak významně přispěje ke zvýšení úsilí o kybernetickou bezpečnost v Evropě prostřednictvím propagace a přijetí evropských kvantových komunikačních technologií.

SEQRET - Secure and Industrialized Quantum Key Distribution for European Telecom Networks

Akronym: SEQRET
Poskytovatel: Evropská unie
Program: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Identifikační číslo: 101091591
Období realizace: 01/2023 – 06/2025
Koordinátor projektu: KEEQuant GmbH
Počet partnerů: 8
Vedoucí za CESNET: Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

Cílem projektu SEQRET je rozvinutí bezpečné a pro průmysl aplikovatelné kvantové distribuce klíčů pro evropské telekomunikační sítě (Secure and Industrialized Quantum Key Distribution for European Telecom Networks). Projektové konsorcium vedené společností KEEQuant je organizované v rámci kvantového dodavatelského řetězce EU27, které pokrývá celý rozsah výzvy DIGITAL-2021-QCI-01-INDUSTRIAL. 

Projekt SEQRET dodá dva systémy kvantové distribuce klíčů (QKD): vysoce průmyslový systém QKD (TRL 8) a systém QKD nové generace (TRL 7) založený na integrované fotonice.

Společnost Rohde & Schwarz Cybersecurity začlení počáteční prototypování do svého procesu návrhu bezpečného produktu, aby zajistila vysoce kvalitní a sériově vyráběný produkt. Modulární konstrukční přístup umožní budoucí modernizaci na další typy QKD, nebo dokonce postkvantovou kryptografii.

Společnost SMART Photonics bude vyrábět kvantově omezené fotonické integrované obvody pro použití v systému nové generace. SMART optimalizuje parametry, jako je výtěžnost a kvalita čipů, s cílem umožnit velkoobjemovou a nákladově efektivní výrobu.

Spolu se společností Quant-X Security & Coding a Deutsche Telekom Security bude vytvořen první světový proces certifikace QKD podle Common Criteria s úrovní jistoty hodnocení EAL4+. QXS tak přizpůsobuje doložení bezpečnosti QKD praktickému modelu zařízení, zatímco DTS napíše dokument Security Target (bezpečnostní cíl), který bude sloužit jako základ pro hodnocení systému QKD.

Společnost Dacoso vytvoří Customer Concept (zákaznickou koncepci), která pokrývá celý životní cyklus QKD zařízení a umožňuje bezpečnou přepravu, uvedení do provozu, údržbu a vyřazení z provozu po skončení životnosti.

Zkušenosti provozovatelů sítí EXATEL, Poznan Supercomputing and Networking Center a CESNET budou využity k stanovení požadavků na síť již v počáteční fázi projektu, aby bylo možné upravit návrh produktu a maximalizovat tak šance na vhodné přizpůsobení produktu trhu.

Nakonec budou vyrobené systémy QKD testovány v reálných případech použití v sítích našich partnerů, aby systém zajistil kompletnou kybernetickou bezpečnost datového přenosu.

HSPF - Vysokorychlostní filtrace síťového provozu

Akronym: HSPF
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra České republiky
Program: Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)
Identifikační číslo: VB02000066
Období realizace: 1/2024 – 12/2026
Koordinátor projektu: CESNET
Počet partnerů: 2
Role sdružení CESNET: koordinátor
Hlavní řešitelé: Ing. Martin Žádník, Ph.D. ; Ing. Jan Kučera

Projekt se věnuje výzkumu a vývoji nových řešení pro kybernetickou ochranu a zvyšování odolnosti kritických informačních infrastruktur. Ty jsou nezbytné pro poskytování klíčových služeb informační společnosti. Projekt se konkrétně zaměřuje na rozvoj flexibilní technologie vysokorychlostní filtrace síťového provozu, která dokáže eliminovat nežádoucí, či naopak extrahovat zájmovou síťovou komunikaci. Projekt tak reaguje na rostoucí hrozbu asymetrických forem vedení útoků, které mohou ohrozit národní kybernetický prostor a jeho bezpečnost. Cílem projektu je sestavit systém, který umožní efektivně filtrovat síťový provoz chráněných sítí na velmi vysoké rychlosti, s vysokou kapacitou, a agregovanou propustností v řádech Tb/s. Primárně bude systém využívat programovatelný switch, sekundárně filtraci pomocí akcelerační 400GbE síťové karty postavené na hradlovém poli FPGA. Vysokoúrovňová filtrace implementovaná na switch bude tímto doplněna uživatelskou filtrací síťového provozu na úrovni software výkonného stroje vybaveného akcelerační síťovou kartou. Systém bude rozvíjen z pohledu přímého uplatnění v rámci kybernetické ochrany sítí významných poskytovatelů síťových služeb, provozovatelů kritické infrastruktury či složek státu, které jsou z hlediska národní strategie přímo odpovědné za zajišťování takového typu obrany.

Pokročilé síťové technologie a aplikace

HPLT - High Performance Language Technologies

Akronym: HPLT
Poskytovatel: Evropská unie
Program: Horizon Europe
Identifikační číslo: 101070350
Období realizace: 09/2022 – 08/2025
Koordinátor projektu: Univerzita Karlova
Počet partnerů: 7
Vedoucí za CESNET: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Projekt HPLT financovaný EU využívá vysoce výkonnou výpočetní techniku k rozšíření a rozvoji jazykových technologií. S využitím nedávných pokroků v oblasti strojového učení a ohromujících úložných kapacit bude vytvářet a zpracovávat obrovské sady jazykových dat a připravovat jazykové a překladové modely ve velkém počtu jazyků. Výsledné modely budou testovány z různých hledisek, aby byla zajištěna bezproblémová integrace, vysoká přesnost a soulad s předpisy týkajícími se ochrany soukromí, nežádoucích předpojatostí a etických otázek. Tyto modely a sady dat změní pravidla hry na trhu jazykových služeb v EU i mimo ni. Výsledné modely budou otevřené, bezplatné a dostupné v zavedených jazykových úložištích pro všechny zájemce o výzkumné nebo inovační projekty.

SUBMERSE – SUBMarine cablEs for ReSearch and Exploration (Podmořské kabely pro výzkum a průzkum)

Akronym: SUBMERSE
Poskytovatel: Evropská unie
Program: Horizon Europe / HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01
Identifikační číslo: 101095055
Období realizace: 5/2023 – 4/2026
Koordinátor projektu: EUROPEAN FUTURE INNOVATION SYSTEM CENTRE
Počet partnerů: 36
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET: Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

Projekt reaguje na výzvu Příští generace vědeckých přístrojů, nástrojů a metod (2022) (HORIZON-INFRA-2022-TECH-01).

Cílem projektu je přímo řešit úkoly spojené s vývojem nového výzkumného nástroje světové úrovně, který by integroval již existující infrastruktury NREN a EPOS a námořní službu Copernicus Marine Service od tří evropských států, jakož i celoevropských a panamerických institucí, a který by šířil časově konzistentní a geograficky rozptýlená data o stavu polarizace a distribuovaných akustických senzorech v souladu s FAIR, získaná ze stejných, již instalovaných, živých telekomunikačních podmořských optických vláken. Takový nástroj by poskytoval inovativní vědecké přístroje, metody a nástroje a také by rozvíjel příslušné výzkumné infrastruktury vývojem nových nejmodernějších služeb a dlouhodobých datových souborů jedinečné vědecké hodnoty.

Tento projekt poprvé umožní nepřetržité zaznamenávání těchto typů dat pro výzkumné využití sítěmi NREN, čímž podpoří různé akademické, průmyslové a vládní uživatelské komunity. Díky integraci s datovou infrastrukturou EPOS mohou stávající výzkumné komunity v oblasti „pevné země“ (EPOS) a mořských věd (EMSO), průmyslové komunity a komunity veřejných orgánů získat přístup ke zcela novým typům datových sad, které jim dosud nebyly k dispozici, což – jak se předpokládá – povede k novým oblastem výzkumu.

interTwin - An interdisciplinary Digital Twin Engine for science

Akronym: interTwin
Poskytovatel: Evropská unie
Program: Horizon Europe
Identifikační číslo: 101058386
Období realizace : 9/2022 – 08/2025
Koordinátor projektu:: STICHTING EGI
Počet partnerů: 28
Vedoucí projektu za CESNET: Mgr. Miroslav Ruda

InterTwin spoluvytváří a implementuje prototyp mezioborového Digital Twin Engine (DTE), open source platformy, která poskytuje obecné a na míru šité softwarové komponenty pro modelování a simulaci s cílem integrovat digitální dvojčata (DT) pro konkrétní aplikace. Jeho specifikace a implementace jsou založeny na společně navrženém koncepčním modelu (architektuře DTE blueprint), který se řídí zásadami otevřených standardů a interoperability. Ambicí je vyvinout společný přístup k zavádění digitálních dvojčat, který by byl použitelný napříč celým spektrem vědních oborů i mimo ně, a usnadnit tak vývoj a spolupráci.

Spoluvytváření zahrnuje případy použití digitálních dvojčat pro vysokoenergetickou fyziku, radioastronomii, částicovou fyziku, výzkum klimatu a monitorování životního prostředí, u nichž se očekává, že jejich komplexní požadavky významně posunou současný stav modelování a simulace pomocí heterogenních distribuovaných digitálních infrastruktur, pokročilé kompozice pracovních postupů, správy a zpracování dat v reálném čase, sledování kvality a nejistoty modelů, fúze dat a analytiky. V důsledku toho dojde ke konsolidaci softwarových technologií podporujících výzkum.

Ověření této technologie pomocí více infrastrukturních zařízení zvýší dostupnost technologických kapacit pro uživatele a podpoří zavádění umělé inteligence do výzkumu. Projekt interTwin staví na kapacitách odborníků z celoevropských výzkumných infrastruktur a dlouhého chvostu vědy, komunitě poskytovatelů technologií s otevřeným zdrojovým kódem, která bude poskytovat kapacity TRL 6/7 pro implementaci mezioborového DTE, odbornících Evropského centra excelence pro exascale výpočty a poskytovatelích infrastruktur z federace EGI, PRACE a EuroHPC podporujících datově a výpočetně náročnou vědu. Klíčové využitelné výsledky interTwin budou průběžně společně rozvíjeny a slaďovány s přínosem externích iniciativ, jako jsou Destination Earth, EOSC, EuroGEO a datové prostory EU.

DigiOrloj - Digitalizace Staroměstského orloje

Akronym: DigiOrloj
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA (2022 - 2029)
Identifikační číslo: TQ03000290
Období realizace: 1/2024 – 12/2025
Role sdružení CESNET: koordinátor
Počet partnerů: 3
Řešitel za CESNET: Ing. Jiří Kubišta

Prvním cílem projektu je provést výzkum a vývoj efektivního vytváření digitálních modelů historických hodinových a obdobných strojů a navrhnout způsob jejich prezentace pro badatelské, edukační a popularizační využití.

Druhým cílem je provést výzkum historických pramenů k Staroměstskému orloji v Praze, který je nejzachovalejším známým středověkým orlojem, vytvořit kinematický digitální model orloje zahrnující všechny jeho části a připravit prezentaci jeho funkčnosti a historického vývoje pro využití v expozici, pro vzdělávací účely a s distančním přístupem.

Navržený postup a prezentace budou využitelné pro další obdobné historické hodinové stroje. Unikátním přínosem bude virtuální zpřístupnění interiéru orloje, který nelze fyzicky zpřístupnit široké veřejnosti.

CESNET je koordinátorem projektu a bude mít na starosti vytvoření digitálního modelu Staroměstského orloje a přípravu technické infrastruktury pro prezentaci, zahrnující úložné a výpočetní prostředky dostupné po síti z kiosků v expozicích a ze zařízení jednotlivých uživatelů.

QUEENTEC - Kvantové inženýrství a nanotechnologie

Akronym: QUEENTEC
Poskytovatel: MŠMT
Program: Operační program Jan Amos Komenský  (2021 - 2027)
Identifikační číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004649
Období realizace: 1/2024–12/2028
Koordinátor projektu: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Počet partnerů: 5
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET: Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

Projekt QUEENTEC sdružuje v konsorciu klíčové národní vědecky excelentní partnery do interdisciplinárního konsorcia propojujícího elektronické inženýrství s kvantovými nanotechnologiemi. Konsorcium se soustředěním svých kapacit a v mezinárodní spolupráci zaměří na hybridní kvantové technologie. Cíle je vývoj kvantových hradel kombinující elektricky nabité atomy, molekuly, nanočástice a supravodivé obvody s aplikačním potenciálem v atomových hodinách propojených fotonickou sítí i výhledově v pokročilém kvantovém počítání. Kvantová hradla jsou stavebními kameny kvantové technologie, budoucích kvantových počítačů a řady dalších systémů založených na technologii využívající principy kvantové fyziky.

Projekt má tři nosné oblasti: nanočástice, kvantová metrologie se studenými ionty a supravodivé kvantové obvody s nanočásticemi, atomy a molekulami.

Konsorcium projektu tvoří Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v. v. i., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. a CESNET z. s. p. o.

Na základě dlouholetých zkušeností a dosažených výsledků v oblasti fotonických vláknových sítí role CESNETu spočívá v propojení pracovišť speciálními nedatovými přenosy.

GreenDIGIT - Greener Future Digital Research Infrastructures

Akronym: GreenDIGIT
Poskytovatel: Evropská unie
Program: Horizon Europe
Identifikační číslo: 101131207
Období realizace: 3/2024 – 2/2027
Koordinátor projektu: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Počet partnerů: 15
Vedoucí za CESNET: Ing. Jiří Sitera

Snížení dopadu digitálních infrastruktur na životní prostředí by mělo být prioritou při jejich návrhu i provozu. GreenDIGIT se zabývá konkrétními dopady čtyř významných výpočetních infrastruktur na životní prostředí, a možnostmi jejich snižování. Pro infrastruktury EGI, SLICES, SoBigData, EBRAINS vyvine řešení, která budu dále znovu použitelná v celém spektru digitálních služeb v rámci ESFRI. 

Projekt zmapuje osvědčené postupy a řešení používaná ve výzkumu i v průmyslu a navrhne referenční architekturu pro poskytovatele služeb, která jim bude průvodcem při udržitelném poskytování informačních služeb v průběhu celého životního cyklu.  GreenDIGIT bude vyvíjet komponenty pro poskytovatele služeb, aby mohli sledovat a snižovat svou ekologickou stopu s pomocí inteligentního plánování úloh a s větším využitím zelené energie.

Projekt pomůže vědeckým týmům zmenšit ekologickou stopu jejich výpočetních aktivit mj. zapojením efektivních nástrojů na řízení a přidělování výpočetních zdrojů, které počítají právě i s dopadem na životní prostředí. Stávající plánovače, management virtuálních strojů, substrát pro trénink modelů AI a nejrůznější řešení pro provoz a správu IoT, 5G i tradičních počítačových sítí používaných ve zmíněných čtyřech infrastrukturách se rozšíří o novou logiku, která bude optimalizovat zpracování úloh s ohledem na energetickou spotřebu.  Uživatelské nástroje a virtuální výzkumná prostředí se rozšíří o možnost sledovat a vykazovat spotřebu energie, aby motivovaly uživatele k uplatňování úspornějších postupů. Nové funkce se ověří prostřednictvím referenčních úloh z různých oborů a mezi poskytovatele a uživatele se budou šířit prostřednictvím intenzivního programu šíření a školení.  CESNET bude v projektu plnit více úloh, především se však bude zabývat vývojem nástrojů na čtení, zpracování a využití informací poskytovaných provozovateli moderních elektrických rozvodných sítí.

Laboratoře - společná pracoviště Ikona šipky

Laboratoře - společná pracoviště

SITOLA

Laboratoř pokročilých síťových technologií

Společné pracoviště pro výzkum a vývoj pokročilých síťových technologií a aplikací byla založena v roce 2002 Fakultou informatiky a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně a sdružením CESNET.

Více informací Více informací

SAGELab

Síťová multimediální laboratoř

Laboratoř SAGElab je společným pracovištěm sdružení CESNET, Fakulty informačních technologií ČVUT a Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Více informací Více informací

Datové sady

 

 

Námi vytvořené datové sady poskytujeme pro vzájemné porovnání výzkumných metod a sdílení know-how.

 

Projekt Liberouter, společná výzkumná aktivita několika českých univerzit a sdružení CESNET v oblasti monitorování, bezpečnosti a konfigurace síťové infrastruktury. Vyvíjí nové inovativní technologie a aplikace pro telekomunikační a podnikové sítě.

 

DATASETY PROJEKTU LIBEROUTER
 

Máte zájem využít naše laboratoře?