Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách

Akronym: NAKI3D

Poskytovatel: MK ČR
Program: DG – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Identifikační číslo: DG20P0OVV027

Období realizace: 03/2020 – 12/2022

Koordinátor projektu: CESNET
Počet partnerů: 3
Role sdružení CESNET: koordinátor
Vedoucí za CESNET:
Bc. Michal Krsek

V souvislosti s probíhající digitalizací a rostoucí poptávkou po dostupnosti kvalitního digitálního obsahu je hlavním cílem projektu navrhnout vhodné nástroje, zařízení a postupy pro prezentaci národního kulturního dědictví ve 3D digitální podobě ve fyzickém prostředí muzejních expozičních prostor. Zároveň bude řešena návaznost na procesy digitalizace, správy a dlouhodobého uchovávání těchto 3D objektů. Zpřístupnění digitálních 3D modelů sbírkových objektů dovoluje zpřístupnit i ty obtížně vystavitelné a nabízí nové možnosti, například jejich prezentaci v kontextu nového fyzického prostředí (tzv. rozšířená realita), přiblížení nebo zmenšení, nedestruktivní interakci s objektem a doplnění o vysvětlující nebo interaktivní prvky. Z výše uvedeného vycházejí dílčí cíle projektu – vytvoření postupu, jak multimediální expozice budovat, včetně výběru a pořízení vhodných technologií, vývoj SW nástrojů a funkčních vzorků zařízení pro trojrozměrnou prezentaci digitálních objektů vhodných pro fyzické expozice a vytvoření systému pro vzdálenou správu expozic. Dále budou navrženy jednotné postupy pro vytváření a správu doprovodných informací (metadat) k digitálním objektům, které mohou být použity k obohacení jejich prezentace například o kontext původního prostředí, ve kterém fyzický objekt vznikl. Souvisejícím cílem je návrh a ověření postupu zpracování digitálních 3D objektů pro obecné potřeby jejich interaktivní prezentace s ohledem na vybavení a možnosti paměťových institucí disponujících omezenými zdroji, pro jejich sdílení mezi různými evidenčními sbírkovými systémy a postup pro přípravu a začlenění objektů do národní databáze (Czechiana). Výstupem bude rovněž prezentace vybraných sbírkových objektů Národního muzea způsobem atraktivním pro veřejnost a zpřístupnění výše uvedených nástrojů dalším paměťovým institucím, což může výrazně přispět ke zvýšení zájmu o národní kulturní dědictví. Znamená to i unikátní možnost edukace a také příležitost pro mezinárodní spolupráci.

Metodika pro datovou reprezentaci 3D objektu

Metodika vybavení expozic

Poslední změna: 23.11.2022