Dokončené národní projekty

CESNET v minulých letech řešil nebo se podílel na řešení následujících národních projektů:

DCPro – Technologie pro ochranu vysokorychlostních sítí

Období: 1/2015 – 7/2017
Program: TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vytvořit zařízení pro zpracování a filtraci provozu vysokorychlostních sítí s následujícími parametry:

  • filtrace paketů až na rychlosti 400 Gb/s
  • podpora analýzy aplikačních protokolů v HW i SW
  • modularita umožňující přidávání vlastních aplikací (pluginů).

Pro dosažení vysoké rychlosti zpracování bude zařízení vybaveno jednou nebo několika hardwarově akcelerovanými síťovými kartami. Akcelerátory budou poskytovat Ethernetová rozhraní s celkovou propustností 400 Gb/s v každém směru. Současně bude softwarová vrstva technologie plně připravena na použití s běžnými síťovými adaptéry, které sice mají nižší výkonnost a neposkytují možnost hardwarového urychlení, ale mají nižší pořizovací cenu a mohou tak být v některých případech vhodnější.

Spolupracujícím partnerem v projektu je společnost Netcope Technologies.


Digitální restaurování českého filmového dědictví

Období: 08/2014–04/2017

Program: Norské fondy /Ministerstvo financí ČR – CZ06-Kulturní dědictví a současné umění

Popis a cíle projektu: Cílem projektu byla digitalizace a restaurace deseti českých archivních filmů. Role CESNET spočívala v poskytnutí systémů a know-how pro přenosy videa ve filmové kvalitě a zpřístupnění vysokorychlostních a vysokokapacitních úložišť pro přenosy mezi realizátorem prací a NFA.


DMON100 – Distribuovaný systém pro komplexní monitorování vysokorychlostních sítí

Období: 1/2013 – 8/2015

Program: TA – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Popis a cíle projektu: Cílem projektu je distribuovaný systém pro monitorování sítí 40/100 gigabitového Ethernetu skládající se z měřicích sond s hardwarově akcelerovanými funkcemi a softwaru pro sběr dat z těchto sond, a jejich centralizované ukládání, vizualizace a vyhodnocení. Hardwarově akcelerovaný sběr dat bude realizován vlastní kartou založenou na hradlovém poli FPGA, která umožní použití firmware vybaveného specializovanými monitorovacími funkcemi. Návrh a realizace těchto funkcí je pro zajištění 100 gigabitové propustnosti netriviálním vědeckým úkolem. Nasbíraná data budou odesílána exportérem pomocí protokolu IPFIX na centrální kolektor. Oproti dnes používanému protokolu Netflow umožňuje IPFIX exportovat podrobnější záznamy o síťových tocích (např. informace z protokolů HTTP a DNS). Této možnosti bude v systému využito ke zvýšení kvality monitorování. Centrální kolektor bude provádět ukládání dat ze všech měřicích bodů, přičemž množství dat klade požadavek na nalezení nového vysokorychlostního způsobu ukládání. Uložená data bude možné zobrazovat v přehledném uživatelském rozhraní a bude existovat také možnost rychlého přístupu k datům za účelem dalšího zpracování. Celý systém bude konfigurován moderním protokolem NETCONF, který byl navržen právě pro konfiguraci síťových zařízení.

Spolupracujícím partnerem v projektu je společnost INVEA-TECH a.s.


EF-TRANS

Období: 2010–2012
Popis a cíle projektu: Projekt EF-TRANS (Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití) byl zaměřen na sestavení a následné ověření metodik pro přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

eIGeR – Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech

Období: 5/2011 – 10/2013
Program: ED – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Popis a cíle projektu: Hlavním cílem projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR) je vybudování regionálního základu komplexní národní e-infrastruktury pro VaV v ČR, která v sobě zahrnuje všechny integrální složky nezbytné pro poskytováníslužeb s vysokou přidanou hodnotou. Jde zejména o: – zvýšení kapacity komunikační infrastruktury a rozšíření jejích funkcí a vlastností nasazením výkonnějších síťových prvků; – zvýšení kapacity přístupových rozhraní; – rozšíření základu NGI (Národní gridová infrastruktura) posílením výpočetního výkonu MetaCentra (výpočetní grid, jehož činnost zastřešuje sdružení CESNET) ? pořízené výpočetní kapacity budou integrovány do NGI; – vybudování tří velkokapacitních úložišť umožňujících ukládání a sdílení velkého množství dat, včetně jejich střednědobé a dlouhodobé archivace ? tato úložiště budou tvořit základ národního integrovaného systému datových úložišť; – zvýšení kapacity a posílení infrastruktury pro realizaci videokonferencí; a to tak, aby infrastruktura odpovídala očekávaným požadavkům na objem, obsah a charakter datové komunikace v nejbližší budoucnosti se zvláštním zřetelem na nově vznikající výzkumné infrastruktury v regionech a jejich zapojení do Evropského výzkumného prostoru. Na konci projektubude tato kvalitativně nová e infrastruktura poskytovat služby minimálně 60 organizacím ve VaV, či jejich výzkumným infrastrukturám, se sídlem v regionech. Kromě nově vznikajících projektů a organizací půjde zejména o subjekty, které využívají síťové služby současné sítě CESNET2 a po ukončení projektu se stanou odběrateli služeb nové komplexní e-infrastruktury.

POVROS – Vícekanálové přenosy obrazu s vysokým rozlišením optickou sítí

Období: 1/2011 – 12/2013

Program: TA – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Popis a cíle projektu: Cílem projektu je ve spolupráci výzkumné organizace a dvou průmyslových partnerů vyvinout produkt ve formě zařízení pro vícekanálový přenos obrazu až do velmi vysokého rozlišení (tzv. 4K) v reálném čase ve vysoké kvalitě a s nízkou latencí vysokorychlostní optickou sítí s asynchronním (paketovým) přenosem rozšiřitelné novými funkcemi pomocí modulů, ověřit experimentálním nasazením v praxi aplikovatelnost zařízení pro zvýšení kvality spolupráce v medicíně a pro zvýšení produktivity práce distribuovanýchtýmů v audiovizuálním průmyslu a připravit zařízení pro průmyslovou výrobu.

Na projektu jsme spolupracovali s komerčními partnery, společnostmi KIT Digital Czech a ACE.


Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky

Období: 2007–2010

Popis a cíle projektu: Grant Kybernetické hrozby financovaný Ministerstvem vnitra ČR řešilo na základě výsledku výběrového řízení v lednu 2007 konsorcium pod vedením Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Členy konsorcia byli:

Úkolem sdružení CESNET v tomto grantu byl Návrh a realizace distribuované hierarchie pro systematické plošné řešení bezpečnostní problematiky v počítačových sítích ČR prostřednictvím CSIRT týmů. Výsledkem tohoto úkolu bylo vybudování modelového pracoviště CSIRT.CZ, které se rozhodnutím Ministerstva vnitra v prosinci 2010 stalo Národním CSIRT České republiky a v první polovině roku 2011 předáno do správy sdružení CZ.NIC.


SecurityCloud – Technologie pro zpracování a analýzu síťových dat velkého rozsahu

Období: 11/2014 – 10/2017
Program: TA – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Popis a cíle projektu: Cílem projektu je vyvinout inovativní technologické řešení pro moderní služby a infrastrukturu, které umožní poskytovatelům i uživatelům síťové infrastruktury a centralizovaných služeb odhalovat provozní a bezpečnostní problémy (např. útoky, anomálie, výpadky či slabou kvalitu služby). Vyvinuté řešení bude splňovat nároky zákazníků na zpracování a analýzu extrémního objemu specifických síťových údajů. Řešení bude umožňovat sběr a uchování dat na různé úrovni detailu a následně jejich zpracování a hloubkovou analýzu v reálném čase. Současně umožní pokládání komplexních dotazů nad rozsáhlými síťovými daty s interaktivní odezvou a bude umožňovat nasazení systému v modelu software jako služba a bezpečnost jako služba. Projekt si zároveň klade za cíl vytvořit řešení, které bude možné škálovat dle velikosti zákazníka a adaptovat na jeho specifické potřeby. Díky tomu bude možné nabídnout řešení širokému spektru zákazníků počínaje od největších poskytovatelů připojení a služeb, operátory, banky ale i malé organizace. Navržený projekt reaguje na potřeby zákazníků provozujících či využívajících služby, aplikace a infrastrukturu počítačové sítě. Vzhledem ke kritickému charakteru těchto prostředků je provoz na síti nepřetržitě sledován a analyzován za účelem dosažení kvality, spolehlivosti a bezpečnosti. Současná řešení sběru, uchování a analýzy sledovaných dat neodpovídají svými parametry a schopnostmi požadavkům na sledování a analýzu zvyšujícího se množství sbíraných dat a zvyšující se informační hodnoty a struktury těchto dat. Zvyšující se množství a informační hodnota dat stoupá s diverzitou služeb, migrací služeb do cloudů a připojováním mobilních a domácích zařízení. Bez změny přístupu k řešení sběru, uchování a analýze sledovaných dat nebude možné zajistit kvalitní monitoring síťových služeb, aplikací a infrastruktury a reagovat tak na aktuální a vznikající problémy a hrozby.

Velká infrastruktura CESNET

Období: 1/2011 – 12/2015

Program: LM – Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI

Popis a cíle projektu: Cílem projektu „Velká infrastruktura CESNET“ je rekonstrukce současné e infrastruktury CESNET2 na moderní komplexní národní e infrastrukturu pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Infrastruktura bude zahrnovat všechny obecné složky e infrastrukturynezbytné pro zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru a umožňující mj. napojení na další e infrastruktury popsané v ESFRI Roadmap. Hlavními složkami této infrastruktury budou vysoce propustná národní komunikační infrastruktura a národní gridová infrastruktura (NGI), doplněné o nástroje a služby řízení přístupu ke zdrojům e infrastruktury, nástroje pro zajištění bezpečnosti komunikace a ochrany dat a nástroje pro efektivní spolupráci distribuovaných uživatelů a týmů. V oblasti komunikační infrastruktury je cílem projektu zajistit dostatek přenosového pásma pro stále narůstající objemy přenášených dat, především s ohledem na očekávaný vznik nových výzkumných center a zapojení našich vědců do mezinárodních výzkumných infrastruktur. Napojení do podobných zahraničních infrastruktur bude zajištěno především prostřednictvím sítě GÉANT. Role NGI spočívá v poskytování základních služeb výpočetního a úložného gridu, zapojení významných výpočetních a úložných kapacit dalších subjektů do těchto gridů a koordinaci sdílení a využití těchto kapacit. Spolupráce s evropskými gridovými infrastrukturami bude zajištěna prostřednictvím vznikající organizace EGI.eu a zapojením do infrastruktury EGI.


Zpracování signálů v reálném čase prostřednictvím parametrických jevů ve vláknech s vysokým nelineárním indexem lomu

Období: 2010–2012

Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vytvoření experimentálního pracoviště FOPA a vývoj simulačního programu pro numerickou analýzu signálů. Příjemcem projektu byl Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, CESNET byl jediným dalším účastníkem.

Poslední změna: 20.8.2018