Dokončené národní projekty

CESNET v minulých letech řešil nebo se podílel na řešení následujících národních projektů:

Zařízení pro nízkolatenční přenosy obrazu ve formátu JPEG XS
Období: 4/2020 – 3/2023
Projekt programu: FW – Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
JPEGXS – Cílem projektu bylo vyvinout a ověřit v praxi prototyp zařízení na bázi FPGA pro síťové obrazové přenosy s velmi malým časovým zpožděním s novým typem komprese JPEG XS. Existuje významná třída aplikací, kterým budou umožněny přenosy v reálném čase s velmi malým zpožděním řádu jednotek nebo nižších desítek milisekund a současně vyšším kompresním poměrem (cca 15:1).
e-INFRA CZ: Modernizace
Období: 01/2020 – 6/2023
Projekt programu: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
e-INFRAMod – Cílem projektu byla modernizace a upgrade stávající e-infrastruktury za účelem zajištění dostatečných kapacit v rámci konkrétních komponent e-infrastruktury, nezbytně potřebné k tomu, aby úroveň IT infrastrukturní podpory odpovídala predikovaným požadavkům a potřebám cílové uživatelské komunity pro dané období a zároveň state-of-the-art úrovni oboru.

Národní centra kompetence pro kyberbezpečnost

Období: 10/2019–12/2022
Projekt programu: Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost. Identifikační číslo: TN01000077.
Popis a cíle projektu: Vznik Centra NCK byl odpovědí na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur.

Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách

Období: 03/2020–12/2022
Projekt programu: DG – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Identifikační číslo: CZ DG20P0OVV027.
Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo navrhnout vhodné nástroje, zařízení a postupy pro prezentaci národního kulturního dědictví ve 3D digitální podobě ve fyzickém prostředí muzejních expozičních prostor. Zároveň byla řešena návaznost na procesy digitalizace, správy a dlouhodobého uchovávání těchto 3D objektů.

e-Infrastruktura CZ

Období: 1/2020–12/2022
Projekt programu: LM – Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010 – 2022). Identifikační číslo: CZ LM2018140.
Popis a cíle projektu: e-INFRA CZ byl unikátní e-infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR, která představila plně transparentní prostředí poskytující komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem, vývojem a inovacemi. Vytvořilo tak komunikační, informační, úložnou a výpočetní platformu pro výzkum, vývoj a inovace na národní úrovni ČR i mezinárodní úrovni a poskytlo rozsáhlé a ucelené portfolio služeb v oblasti ICT, bez kterých moderní výzkum, vývoj a inovace nemohou být realizovány.

ELIXIR-CZ – Česká národní infrastruktura pro biologická data

Období: 1/2020–12/2022
Projekt programu: LM – Projekty velké výzkumné infrastruktury. Identifikační číslo: LM2018131.
Popis a cíle projektu: ELIXIR CZ byla velká výzkumná infrastruktura v oblasti věd o živé přírodě zaměřená na biologická data, jejich zpracování, uchovávání, sdílení a analýzu.

AdaptDDoS – Adaptivní ochrana proti DDoS útokům

Období: 9/2019–8/2022
Projekt programu: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022. Identifikační číslo: VI20192022137
Popis a cíle projektu: Projekt byl zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti pokročilé obrany před útoky na dostupnost služeb, tzv. DDoS útoky.

ETA Vzdělávání – Distanční spolupráce v uměleckém vzdělávání s využitím moderních přenosových technologií

Období: 4/2018–3/2021
Projekt programu: Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2018 – 2023). Identifikační číslo: TL01000106
Popis a cíle projektu: Cílem bylo vytvořit vzorové pracoviště pro distanční výuku a spolupráci v múzických uměních.

ETA Modely – Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí

Období: 4/2018–3/2021
Projekt programu: Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2018 – 2023), Identifikační číslo: TL01000152
Cílem bylo dosáhnout rozšíření současného způsobu evidence sbírkových předmětů v muzeích a archívech o využití interaktivních 3D modelů.


Akcelerační platforma pro virtuální přepínače (OVS)

Období: 1/2019–12/2021
Projekt programu: Program: TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 – 2025)
Identifikační číslo: TH04010193
Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vytvořit akcelerační platformu pro virtuální přepínač Open vSwitch, který je jedním z nejpoužívanějších v oblasti datových center.

Smart ADS

Období: 1/2019–12/2021
Projekt programu: TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 – 2025)
Identifikační číslo: TH04010073
Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vyvinout novou generaci systému detekce útoků a anomálií v síti.

Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence (CTI)

Období: 4/2017–12/2021
Projekt programu: VH – Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021, Identifikační číslo: VH20172021022
Popis a cíle projektu: Hlavním cílem projektu bylo v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti posílit ochranu kritické informační infrastruktury a omezit škody způsobené kybernetickou kriminalitou prostřednictvím vybudování účinného systému detekce, identifikace a predikce kybernetických hrozeb a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních incidentů (tzv. Cyber Threat Intelligence).

ELIXIR-CZ: Budování kapacit
Období: 5/2017–4/2021
Projekt programu: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
Popis a cíle projektu: Projekt měl vybudovat a rozšířit v České republice výpočetní a úložnou infrastrukturu pro ukládání, zpracování a analýzu dat z oblasti věd o živé přírodě. Přímo podpořil rozvoj vybraných nástrojů a databází, které jsou velmi přínosné pro vědeckou komunitu a které obohacují infrastrukturu o pokročilé a vysoce sofistikované služby.

E-infrastruktura CESNET – modernizace

Období: 01/2017–12/2020

Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

Popis a cíle projektu: Náplní projektu byla nezbytná modernizace a upgrade kapacit základních složek e-infrastruktury CESNET včetně realizace vlastního výzkumu vedoucího ke zlepšení kvality e-infrastruktury CESNET, a to zejména v oblasti bezpečnosti a poskytování nových služeb při přenosu a zpracování dat.

E-infrastruktura CESNET

Období: 01/2016 – 12/2019

Program: LM – Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010 – 2022)

Popis a cíle projektu: E-infrastruktura CESNET poskytuje univerzální, na konkrétní výzkumné oblasti nezávislé, prostředí pro přenos, zpracování, sdílení a ukládání vědeckých dat a spolupráci uživatelů, bez kterého se dnes moderní výzkum, vývoj a inovace v žádném oboru neobejdou. Cílem projektu je poskytovat a systematicky rozvíjet unikátní komplex kvalitních a dostatečně dimenzovaných informačních a komunikačních služeb, cíleně budovaný podle specifických potřeb uživatelů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Nedílnou součástí projektu bylo také zajištění napojení českého výzkumu a vývoje na evropské a světové výzkumné infrastruktury.

SABU – Sdílení a analýza bezpečnostních událostí v národním kyberprostoru

Období: 01/2016 – 08/2019

Program: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 – 2022)

Popis a cíle projektu: Kybernetická ochrana infrastruktur byla řešena izolovaně jednotlivými subjekty. Informace o detekovaných událostech tak nebyly plně vytěžovány pro ochranu infrastruktury jako celku. Cílem projektu bylo vytvoření pilotního systému pro včasné předávání a analýzu událostí vztahujících se k národnímu kyberprostoru. Systém měl umožnit dolování a sdílení informací mezi zapojenými bezpečnostními týmy včetně národního a vládního týmu ČR s cílem predikovat postup útoku a varovat zapojené infrastruktury.

Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích (FOKUS)

Období: 1/2017–12/2020
Program: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 – 2022)
Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit komplexní systém, který umožil
dosáhnout vyšší míry detekce bezpečnostních hrozeb a kvalitnějšího sběru dat ve
vysokorychlostních počítačových sítích.

Mon-IoT – Monitoring citlivých předmětů prostřednictvím Internetu věcí

Období: 4/2018–12/2020
Program: FV – TRIO
Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vyvinout ucelený systém pro monitorování cenných a citlivých předmětů pomocí prvků sítě Internetu věcí (IoT). Do této kategorie předmětů patří například sbírkové předměty v muzeích, lékařské vzorky, citlivá elektronika, hudební nástroje apod. Půjde o sledování vlastností prostředí v okolí předmětů, zacházení s předměty i sledování lokality předmětů.
DOBI – Detekce Ohrožení Bezpečnosti infrastruktur
Období: 9/2015–8/2020
Program: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 – 2022)
Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat zabezpečovací systém, kde při vhodných konfiguracích mohou vlákna sloužit stále k primárnímu účelu, tedy k přenosu dat, a není nutné vyhrazovat zvláštní vlákna pro snímání anomálií.

Zabezpečená brána pro Internet věcí (SIoT)

Období: 1/2017–3/2020
Program: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022
Popis a cíle projektu: Hlavním cílem projektu bylo posílit bezpečnost v neustále se rozšiřujících sítích Intenetu věcí (Internet of Things, IoT), které dnes obsahují často nezabezpečené a snadno napadnutelné prvky. Projekt chtěl dosáhnout vytvoření přístupové brány pro tyto sítě, která bude umět komunikovat přes širokou škálu různých bezdrátových protokolů, zároveň zajistí detekci incidentů v připojených sítích a nabídne uživateli maximum informací, jak vyřešit detekovaný problém.

Diagnostika sítě ze zachycené komunikace (DISTANCE)
Období: 1/2017–12/2019
Program: TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 – 2025)
Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vytvořit softwarové řešení schopné: záchytu zájmového provozu na základě různých kritérií a jejich kombinací; automatizované diagnostiky zachyceného provozu s cílem poskytnout kvalifikované podklady v oblasti detekce síťových provozních problémů, výkonu nebo bezpečnosti, případně rekonstrukce datové komunikace a extrakci obsahu za účelem forenzního auditu; vizualizace výsledků formou vhodnou pro administrátory sítí středních a menších firem, kteří nemají k dispozici dostatek prostředků pro drahá a komplikovaná řešení.

NFV200 – Platforma pro akceleraci virtualizace funkcí sítě

Období: 1/2017–12/2019
Program: TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 – 2025)
Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vytvořit platformu umožňující snadné nasazení virtualizovaných síťových funkcí v prostředí nejrychlejších sítí a datových center.

Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění

Období: 3/2016–12/2019
Program:DG16P02H005 – Laterna magika, historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění (2016-2019, MK0/DG)
Popis a cíle projektu: Hlavním cílem bylo vytvořit postupy a prostředky pro uchování, ochranu a zpřístupnění Laterny magiky jako specifické formy kulturního dědictví.

DCPro – Technologie pro ochranu vysokorychlostních sítí

Období: 1/2015 – 7/2017
Program: TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Popis a cíle projektu:Cílem projektu bylo vytvořit zařízení pro zpracování a filtraci provozu vysokorychlostních sítí s následujícími parametry: filtrace paketů až na rychlosti 400 Gb/s; podpora analýzy aplikačních protokolů v HW i SW; modularita umožňující přidávání vlastních aplikací (pluginů).
Spolupracujícím partnerem byla v projektu společnost Netcope Technologies.

Digitální restaurování českého filmového dědictví

Období: 08/2014–04/2017

Program: Norské fondy / Ministerstvo financí ČR : CZ06-Kulturní dědictví a současné umění

Popis a cíle projektu: Cílem projektu byla digitalizace a restaurace deseti českých archivních filmů. Role CESNET spočívala v poskytnutí systémů a know-how pro přenosy videa ve filmové kvalitě a zpřístupnění vysokorychlostních a vysokokapacitních úložišť pro přenosy mezi realizátorem prací a NFA.

SecurityCloud – Technologie pro zpracování a analýzu síťových dat velkého rozsahu

Období: 11/2014 – 10/2017
Program: TA – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vyvinout inovativní technologické řešení pro moderní služby a infrastrukturu, které umožňuje poskytovatelům i uživatelům síťové infrastruktury a centralizovaných služeb odhalovat provozní a bezpečnostní problémy (např. útoky, anomálie, výpadky či slabou kvalitu služby). Vyvinuté řešení umožňuje zpracování a analýzu extrémního objemu specifických síťových údajů na různé úrovni detailu a následně jejich zpracování a hloubkovou analýzu v reálném čase. Současně umožní pokládání komplexních dotazů nad rozsáhlými síťovými daty s interaktivní odezvou a bude umožňovat nasazení systému v modelu software jako služba a bezpečnost jako služba. Projekt měl za cíl vytvořit řešení, které je možné škálovat dle velikosti zákazníka a adaptovat na jeho specifické potřeby. Díky tomu je možné nabídnout řešení širokému spektru zákazníků počínaje od největších poskytovatelů připojení a služeb, operátory, banky ale i malé organizace. Navržený projekt reaguje na potřeby zákazníků provozujících či využívajících služby, aplikace a infrastrukturu počítačové sítě. Vzhledem ke kritickému charakteru těchto prostředků je provoz na síti nepřetržitě sledován a analyzován za účelem dosažení kvality, spolehlivosti a bezpečnosti. Současná řešení sběru, uchování a analýzy sledovaných dat neodpovídají svými parametry a schopnostmi požadavkům na sledování a analýzu zvyšujícího se množství sbíraných dat a zvyšující se informační hodnoty a struktury těchto dat. Zvyšující se množství a informační hodnota dat stoupá s diverzitou služeb, migrací služeb do cloudů a připojováním mobilních a domácích zařízení. Bez změny přístupu k řešení sběru, uchování a analýze sledovaných dat nebude možné zajistit kvalitní monitoring síťových služeb, aplikací a infrastruktury a reagovat tak na aktuální a vznikající problémy a hrozby.

DMON100 – Distribuovaný systém pro komplexní monitorování vysokorychlostních sítí

Období: 1/2013 – 8/2015

Program: TA – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vyvinout distribuovaný systém pro monitorování sítí 40/100 gigabitového Ethernetu skládající se z měřicích sond s hardwarově akcelerovanými funkcemi a softwaru pro sběr dat z těchto sond, a jejich centralizované ukládání, vizualizace a vyhodnocení. Hardwarově akcelerovaný sběr dat je realizován vlastní kartou založenou na hradlovém poli FPGA, která umožnuje použití firmware vybaveného specializovanými monitorovacími funkcemi. Návrh a realizace těchto funkcí je pro zajištění 100 gigabitové propustnosti netriviálním vědeckým úkolem. Nasbíraná data jsou odesílána exportérem pomocí protokolu IPFIX na centrální kolektor. Oproti dnes používanému protokolu Netflow umožňuje IPFIX exportovat podrobnější záznamy o síťových tocích (např. informace z protokolů HTTP a DNS). Této možnosti bylo v systému využito ke zvýšení kvality monitorování. Centrální kolektor provádí ukládání dat ze všech měřicích bodů, přičemž množství dat klade požadavek na nalezení nového vysokorychlostního způsobu ukládání. Uložená data je možné zobrazovat v přehledném uživatelském rozhraní s možností rychlého přístupu k datům za účelem dalšího zpracování. Celý systém je konfigurován moderním protokolem NETCONF, který byl navržen právě pro konfiguraci síťových zařízení.

Spolupracujícím partnerem v projektu byla společnost INVEA-TECH a.s.

eIGeR – Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech

Období: 5/2011 – 10/2013
Program: ED – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (2008 – 2015)
Popis a cíle projektu: Hlavním cílem projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR) bylo  vybudování regionálního základu komplexní národní e-infrastruktury pro VaV v ČR, která v sobě zahrnuje všechny integrální složky nezbytné pro poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou.

POVROS – Vícekanálové přenosy obrazu s vysokým rozlišením optickou sítí

Období: 1/2011 – 12/2013

Program: TA – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo ve spolupráci s dvěma průmyslovými partnery vyvinout produkt ve formě zařízení pro vícekanálový přenos obrazu až do velmi vysokého rozlišení (tzv. 4K) v reálném čase ve vysoké kvalitě a s nízkou latencí vysokorychlostní optickou sítí s asynchronním (paketovým) přenosem rozšiřitelné novými funkcemi pomocí modulů, ověřit experimentálním nasazením v praxi aplikovatelnost zařízení pro zvýšení kvality spolupráce v medicíně a pro zvýšení produktivity práce distribuovanýchtýmů v audiovizuálním průmyslu a připravit zařízení pro průmyslovou výrobu.

Na projektu jsme spolupracovali s komerčními partnery, společnostmi KIT Digital Czech a ACE.

Velká infrastruktura CESNET

Období: 1/2011 – 12/2015

Program: LM – Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI

Popis a cíle projektu: Cílem projektu „Velká infrastruktura CESNET“ byla rekonstrukce e-infrastruktury CESNET2 na moderní komplexní národní e-infrastrukturu pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Infrastruktura zahrnuje všechny obecné složky e-infrastruktury nezbytné pro zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru a umožňující mj. napojení na další e-infrastruktury popsané v ESFRI Roadmap. Hlavními složkami této infrastruktury jsou vysoce propustná národní komunikační infrastruktura a národní gridová infrastruktura (NGI), doplněné o nástroje a služby řízení přístupu ke zdrojům e-infrastruktury, nástroje pro zajištění bezpečnosti komunikace a ochrany dat a nástroje pro efektivní spolupráci distribuovaných uživatelů a týmů. V oblasti komunikační infrastruktury bylo cílem projektu zajistit dostatek přenosového pásma pro stále narůstající objemy přenášených dat, především s ohledem na očekávaný vznik nových výzkumných center a zapojení našich vědců do mezinárodních výzkumných infrastruktur. Napojení do podobných zahraničních infrastruktur je zajištěno především prostřednictvím sítě GÉANT. Role NGI spočívá v poskytování základních služeb výpočetního a úložného gridu, zapojení významných výpočetních a úložných kapacit dalších subjektů do těchto gridů a koordinaci sdílení a využití těchto kapacit. Spolupráce s evropskými gridovými infrastrukturami je zajištěna prostřednictvím vznikající organizace EGI.eu a zapojením do infrastruktury EGI.

Zpracování signálů v reálném čase prostřednictvím parametrických jevů ve vláknech s vysokým nelineárním indexem lomu

Období: 2010 – 2012
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo vytvoření experimentálního pracoviště FOPA a vývoj simulačního programu pro numerickou analýzu signálů. Příjemcem projektu byl Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, CESNET byl jediným dalším účastníkem.

EF-TRANS

Období: 2010 – 2012
Popis a cíle projektu: Projekt EF-TRANS (Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití) byl zaměřen na sestavení a následné ověření metodik pro přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky

Období: 2007 – 2010
Program: VD – Program bezpečnostního výzkumu (2006 – 2010)
Popis a cíle projektu: Grant Kybernetické hrozby financovaný Ministerstvem vnitra ČR řešilo na základě výsledku výběrového řízení v lednu 2007 konsorcium pod vedením Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Členy konsorcia byli:

Úkolem sdružení CESNET v tomto grantu byl Návrh a realizace distribuované hierarchie pro systematické plošné řešení bezpečnostní problematiky v počítačových sítích ČR prostřednictvím CSIRT týmů. Výsledkem tohoto úkolu bylo vybudování modelového pracoviště CSIRT.CZ, které se rozhodnutím Ministerstva vnitra v prosinci 2010 stalo Národním CSIRT České republiky a v první polovině roku 2011 bylo předáno do správy sdružení CZ.NIC.

Poslední změna: 20.2.2024