E-infrastruktura CESNET – modernizace (původní)

Náplní projektu je nezbytná modernizace e-infrastruktury CESNET, která je strategickou infrastrukturou pro výzkum a vývoj v ČR zajišťující napojení na Evropský výzkumný prostor.

E-infrastruktura CESNET představuje transparentní prostředí pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat pro subjekty zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi bez ohledu na vědní obor. Hlavní složky této infrastruktury tvoří vysoce propustná národní komunikační infrastruktura, distribuovaná výpočetní infrastruktura, infrastruktura datových úložišť a prostředí pro spolupráci distribuovaných týmů. Tyto jsou pak doplněny o nástroje a služby řízení přístupu ke zdrojům e‑infrastruktury, nástroje pro zajištění bezpečnosti komunikace a ochrany dat a nástroje pro efektivní spolupráci.

Cíle

 1. Modernizace a upgrade kapacit základních složek e-infrastruktury CESNET pořízením zařízení nezbytných pro pokrytí potřeb uživatelů v následujícím období.
 2. Vlastní výzkum vedoucí ke zlepšení kvality e-infrastruktury CESNET, a to zejména v oblasti bezpečnosti a poskytování nových služeb při přenosu a zpracování dat.

Hlavní přínosy

Modernizace e-infrastruktury CESNET bude mít zásadní pozitivní dopad na cílovou skupinu, na zkvalitnění výzkumu tuzemských subjektů a prohloubení jejich spolupráce se zahraničními partnery.

 • Komunikační infrastruktura bude posílena dobudováním optické vrstvy a podporou vyšších přenosových rychlostí pro připojování účastníků ve vybraných uzlech sítě (instalací 100GE rozhraní), čímž se otevře možnost poskytovat ve větší míře dedikované přenosové kanály a E2E služby (např. pro vzdálený přístup k unikátním zařízením a experimentům). V povýšených uzlech se zvýší propustnost sítě a tím i nabídka pokročilých komunikačních služeb.
 • Výpočetní kapacita e-infrastruktury CESNET bude inovována třemi novými clustery, které přispějí k rychlejšímu a efektivnějšímu zpracování výpočetních úloh.
 • Úložná infrastruktura bude inovována pořízením tří nových datových úložišť, což zajistí navýšení úložné kapacity do budoucna. Efektivní navázání infrastruktury úložišť na síťovou infrastrukturu usnadní ukládání velkých objemů dat, jejich sdílení i dlouhodobou správu.
 • Konsolidací infrastruktury pro vzdálenou spolupráci dojde k zefektivnění a zkvalitnění vzájemné komunikace vědeckých týmů z různých lokalit.

V rámci podpory vlastního výzkumu dojde k akceleraci výzkumu v oblastech strategických pro zkvalitnění e-infrastruktury CESNET a jejích služeb a ve svém důsledku povede:

 • k nasazení nových pokrokových přenosových technologií a inovativních síťových služeb či aplikací, zejména vyžadujících specifické komunikační parametry,
 • k vytvoření nástrojů pro efektivní správu jednotlivých komponent e-infrastruktury CESNET,
 • ke zvýšení bezpečnosti, ochrany soukromí uživatelů a uživatelských dat v kyberprostoru.

Základní údaje

Projekt je financován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa PO 1 (Posilování kapacit pro kvalitní výzkum), výzva 02_16_013 Výzkumné infrastruktury.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001797

Termín a doba realizace: 1. 1. 2017–31. 12. 2020 (48 měsíců)

Rozpočet

Celkové způsobilé výdaje: 208 000 000 Kč

Výše podpory (dotace) celkem: 197 600 000 Kč,
z toho dotace

 • z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 148 408 000 Kč
 • ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování: 49 192 000 Kč

Podíl vlastního financování způsobilých výdajů projektu: 10 400 000 Kč

 

Poslední změna: 21.8.2018