Projekty

Budujeme e-infrastrukturu CESNET - národní infrastrukturu pro vědu, výzkum, inovace a vzdělávání. Proto je  významnou složkou činností sdružení  výzkumná činnost v oblasti pokročilých síťových technologií a aplikací, jež tyto technologie využívají. Výsledky vlastní výzkumné činnosti využíváme především při rozvoji národní infrastruktury, některé z nich ovšem našly uplatnění i na trhu v podobě licenčně vyráběných zařízení. Projekty v realizaci:
E-infrastruktura CESNET

Řešitel : Ing. Jan Gruntorád, CSc.

Období: 2016–2019

Projekt E-infrastruktura CESNET je součástí Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022, kde spolu s projekty IT4Innovations a CERIT- SC definuje rámec pro informační a komunikační prostředí, které bude sloužit české vědě v následujících letech. Projekt E-infrastruktura CESNET je zároveň jedním z prioritních projektů velkých infrastruktur schválených vládou ČR k financování.

Podrobné informace o projektu


E-infrastruktura CESNET – modernizace

Období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Náplní projektu je nezbytná modernizace e-infrastruktury CESNET, která je strategickou infrastrukturou pro výzkum a vývoj v ČR zajišťující napojení na Evropský výzkumný prostor.

Podrobné informace o projektu


Projekty financované MŠMT ČR

Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR CZ)

Období: 01/2016 – 12/2019

Program: MŠMT, Podpora velkých infrastruktur pro VVaImsmt

Česká národní infrastruktura pro biologická data ELIXIR CZ je budována jako distribuovaná výzkumná infrastruktura (VI) výzkumných pracovišť nakládajících s molekulárně biologickými a medicinskými daty. Jejím primárním cílem je poskytnout a usnadnit otevřený přístup k širokému portfoliu těchto dat vědecké komunitě v ČR. VI navazuje na zapojení ČR v panevropské VI ELIXIR, zařazené v cestovní mapě ESFRI. Organizační struktura VI ELIXIR CZ do jisté míry kopíruje organizační uspořádání evropské VI ELIXIR, spolupráci partnerských českých výzkumných organizací koordinuje Ústav organické chemie a biochemie AVČR v. v. i., CESNET je partnerem konsorcia.

Více informací o projektu

Projekty financované Ministerstvem vnitra ČR

Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích (FOKUS)

Období: 01/2017–12/2020

Program: Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020

Cílem je vytvořit systém, který umožní dosáhnout vyšší míry detekce hrozeb a kvalitnějšího sběru dat v sítích. Toho bude dosaženo zavedením zpětné vazby od detekčních systémů k sondám. Detekční systémy budou na základě analýzy naměřených dat žádat sondy o podrobnější analýzu vybrané části provozu. Sondy budou na základě požadavků provádět dodatečné zpracování, např. analýzu aplikačních protokolů či záchyt celých paketů. V rámci projektu vznikne sonda pro zpracování protokolu 400 Gb/s Ethernet.


Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence (CTI)

Období: 04/2017 – 12/2021

Program: Ministerstvo vnitra

Hlavním výstupem projektu bude vybudování a ověřovací provoz systému detekce, identifikace a predikce kybernetických hrozeb a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních incidentů. Systém umožní sdílení informací o bezpečnostních událostech, incidentech či hrozbách, a to jak mezi národním a vládním bezpečnostním týmem CERT, tak mezi národním a vládním týmem CERT a vybranými provozovateli sítí elektronických komunikací. Partnerem projektu je CZ.NIC.


DOBI – Detekce Ohrožení Bezpečnosti infrastruktur

Období: 09/2015–08/2020

Program: Ministerstvo vnitra

Cílem projektu je vyvinout a zejména ověřit metody pro preventivní ochranu vláknové infrastruktury která ja často ohrožována při různých stavebních pracích ale také krádežemi vedení. Vyvinuté metody mají detekovat práce a pohyb v okolí vláknových tras s předstihem, přičemž vlákna stále mohou sloužit primárnímu účelu, tedy přenosu dat.


Zabezpečená brána pro Internet věcí (SIoT)

Období: 01/2017 – 03/2020

Program: Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020

Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti sítí Internetu Věcí (IoT), které často obsahují nezabezpečené a snadno napadnutelné prvky. Budou proto zkoumány možnosti zabezpečení sítí IoT na úrovni brány, umožňující připojit zařízení prostřednictvím široké škály bezdrátových protokolů. Součástí brány bude systém pro detekci bezpečnostních incidentů obsahující monitoring bezdrátových sítí, kolektor pro agregované uložení posledních vzorků dat a snadno rozšiřitelnou sadu detekčních modulů.


Projekty financované Ministerstvem kultury ČR

Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění

Období: 2016 – 2019

Program: Ministerstvo kultury – Národní A Kulturní Identita (NAKI II)

Hlavním cílem projektu je vytvořit postupy a prostředky pro uchování, ochranu a zpřístupnění Laterny magiky jako specifické formy kulturního dědictví, v rámci dlouhodobě udržitelného systému, použitelného i pro obdobné kulturní formy a v jiných paměťových a sbírkových institucích. Nezbytným předpokladem pro plnění cílů projektu je záchrana a zpracování velkého souboru filmů Laterny magiky, které byly v roce 2010 předány do Národního filmového archivu. CESNET je dalším účastníkem projektu.


Projekty financované Ministerstvem průmyslu a obchodu

Monitoring citlivých předmětů prostřednictvím Internetu věcí (Mon-IoT)

Období: 1.4.2018-31.3.2021

Cílem projektu je vyvinout ucelený systém pro monitorování stavu a pohybu cenných a citlivých předmětů pomocí prvků sítě Internetu věcí (IoT).


Projekty financované Technologickou agenturou ČR

Diagnostika sítě ze zachycené komunikace (DISTANCE)

Období: 2017 – 2019

Program: TAČR EPSILON2

Cílem projektu je vytvořit softwarové řešení schopné záchytu zájmového provozu na základě různých kriterií a jejich kombinací. Výsledek projektu bude integrovaný do existujících nástrojů pro síťové monitorování uchazeče a umožní vytvořit produkt v nabídce uchazeče.


Distanční spolupráce v uměleckém vzdělávání s využitím moderních přenosových technologií

Období: 01.04.2018 – 31. 03. 2021

Program: TA ČR ÉTA

Cílem projektu je výzkum a vývoj specializované přenosové technologie s hardwarovou akcelerací pro podporu distančního vzdělávání v kulturní a kreativní oblasti, návrh metodiky využití a ověření v praxi.


EPCOM II – Soubor prvků pro fotonickou komunikaci

Období: 2015–2018

Program: TAČR EPSILON

Cílem projektu je převést metody a výsledky dosažené v rámci předešlého základního a aplikovaného výzkumu u jednotlivých účastníků do průmyslové praxe. Bude realizována sada optických a elektronických prvků, které umožní provoz fotonické služby na vláknových a bezdrátových komunikačních spojích s vysokým stupněm kompenzace dopravního zpoždění přenášené informace.


NFV200 - Platforma pro akceleraci funkcí sítě

Období: 2017 – 2019

Program: TAČR EPSILON2

Cílem projektu je vytvořit platformu, která umožní snadné nasazení virtualizovaných síťových funkcí v prostředí nejrychlejších sítí. Základem bude akcelerační karta vybavená dvěma síťovými rozhraními 100 GE Ethernet a hradlovým polem FPGA.


Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí

Období: 01.04.2018 – 31. 03. 2021

Program: TA ČR ÉTA

Cílem projektu je návrh metodiky využití digitálních modelů v praxi sbírkových (tzv. paměťových) institucí, integrace interaktivních 3D modelů do systému MUSEION využívaného národními sbírkovými institucemi pro distanční přístup k informacím o sbírkách a demonstrace využití těchto modelů pro vizualizace pro návštěvníky sbírkových institucí.


Projekty financované z H2020

AARC (Authentication and Authorization for Research and Collaboration)

Období: 05/2015–04/2019

Program: H2020-EINFRA-2014-2 „Research and Innovation Action (RIA)“

Cílem projektu je vytvořit a integrovat AAI použitelnou pro VaV a vzdělávání, která bude použitelná pro širokou uživatelskou základnu. Hlavním pilířem AAI bude využití federovaných identit a existujících AAI federací.


Clock network services: Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks (CLONETS)

Období: 01/2017–06/2019

Program: H2020-INFRAINNOV-2016-2017, Coordination and Support Action (CSA)

Cílem projektu je vybudování partnerství pro panevropskou síť fotonických služeb zejména „high performance time and frequency (clock) services“.


DEEP-HybridDataCloud

Období: 11/2017 – 04/2020

Program: H2020

The key concept proposed in the DEEP Hybrid DataCloud project is the need to support intensive computing techniques that require specialized HPC hardware, like GPUs or low latency interconnects, to explore very large datasets. A Hybrid Cloud approach enables the access to such resources that are not easily reachable by the researchers at the scale needed in the current EU e-infrastructure. We also propose to deploy under the common label of “DEEP as a Service” a set of building blocks that enable the easy development of applications requiring these techniques: deep learning using neural networks, parallel post-processing of very large data, and analysis of massive online data streams. Three pilot applications exploiting very large datasets in Biology, Physics and Network Security are proposed, and further pilots for dissemination into other areas like Medicine, Earth Observation, Astrophysics, and Citizen Science will be supported in a testbed with significant HPC resources, including latest generation GPUs, to evaluate the performance and scalability of the solutions. A DevOps approach will be implemented to provide the chain to ensure the quality of the software and services released, that will also be offered to the developers of research applications. The project will evolve to TRL8 existing services and technologies at TRL6+, including relevant contributions to the EOSC by the INDIGO-DataCloud H2020 project, that the project will enrich with new functionalities already available as prototypes, notably the support for GPUs and low latency interconnects. These services will be deployed in the project testbed, offered to the research communities linked to the project through pilot applications, and integrated under the EOSC framework, where they can be further scaled up in the future. Klíčová slova anglicky: CLOUD, HPC, EXTREMELY LARGE DATA, DEEP LEARNING, GPU, HYBRID


ELIXIR-EXCELERATE: Fast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life-sciences

Období: 09/2015–08/2019

Program: H2020-INFRADEV-1-2015-1, Topic: INFRADEV-3-2015

V rámci projektu vzniká Evropská bioinformatická infrastruktura, která má nabídnout výpočetní prostředí, datové prostředky a unikátní nástroje bioinformatické vědecké komunitě. CESNET je zapojen do aktivity Technical services zaměřené na vytvoření společného rámce pro poskytování výpočetních služeb a služeb spojených s ukládáním dat.


The European Open Science Cloud for Research Pilot Project (EOSCpilot)

Období: 2017 – 2018

Program: H2020-INFRADEV-2016-2017, Research and Innovation Action (RIA)

Cílem projektu EOSCpilot je podpořit první etapu rozvoje evropského Open Science Cloud (EOSC) tak, jak je definováno v Nařízení Evropské komise o evropských cloudových iniciativách.


Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)

Období: 2018 – 2020

Program: H2020-

EOSC-hub implements the EOSC infrastructure and offers a single contact point to researchers/innovators to discover, access, use/reuse a broad spectrum of services for advanced data-driven research. The project will: Provide a unified portfolio of services for data-intensive research made accessible through an online platform, the Hub, gathering services from EGI, EUDAT, CLARIN, CMS, DARIAH, ELIXIR, EISCAT, EIDA, ENES, EPOS, GEOSS, ICOS, ITER, IFREMER, LifeWatch, LNEC, LOFAR, ICOS, WeNMR, and earth observation core data providers. Integrate services and products of EGI, EUDAT and INDIGO-DataCloud. Through EOSC-hub researchers will turn to EOSC as a general platform to store, share, process or archive large research data. EOSC-hub services will be planned, operated and controlled in compliance with FitSM. Provide services/data ensuring confidentiality, integrity and accessibility in compliance with the upcoming European GDPR and its national adaptations. Codes of practices will be developed for EOSC-Hub service providers. Address the need for interoperability of composite services in a hybrid environment by collecting user requirements, adopting Rules of Engagement for reference standards/public interfaces. Through a network of competence centres and business pilots, researchers will customise their applications to EOSC. Support Open Science by providing tools/services for opening knowledge creation to a multitude of stakeholders. EOSC-hub enables cooperation in research, knowledge transfer and sharing of results. Provide a certified sustainable European long-term data preservation and curation service with a scalable distributed certified back office and front ends in domain-specific research infrastructures. Address the fragmentation of policies of access and channels for user engagement for European-scale coherency, cooperation and cross-border access provisioning. EOSC-hub will rely on a worldwide infrastructure involving hundreds of service providers.


GN4-3 – Research and Education Networking

Období: 01/2019–12/2022

Program: H2020

Komunikační infrastruktura GÉANT v současné době zpřístupňuje síťové služby zhruba 40 miliónům uživatelů z více než 3 500 institucí ve 38 zemích Evropy a zajišťuje propojení evropských národních sítí pro výzkum a vzdělávání prostřednictvím GÉANT s podobnými sítěmi jako jsou sítě Internet2 a ESnet v USA, CANARIE v Kanadě a sítěmi na dalších kontinentech. Sedmiletý rámcový projekt GÉANT2020 byl zahájen v květnu 2015.

GN4-3 je pokračující třetí fáze projektu GEANT2020. Cílem projektu je rozvoj pan-evropské komunikační infrastruktury pro VaV GÉANT a navázání na realizaci projektu GN4-1 a GN4-2.


PaNOSC - Photon and Neutron Open Science Cloud

Období: 01/2019–12/2022

Program: H2020-EU.1.4.1.1. - Developing new world-class research infrastructures

Program PaNOSC má za cíl vytvořit nad existujícími katalogy metadat a archívy dat federované služby pro snadnou dostupnost, dostupnost, interoperabilitu a opětovnou použitelnost dat (FAIR). Dále se bude zabývat analýzou vědeckých dat a nabídne služby, které pomohou uživatelům pracovat s primárními daty jako software, IT kapacitu a potřebnou vědeckou podporu. Všechny tyto služby by měly být plně začleněny do katalogu EOSC.


PROTECTIVE – Proactive Risk management througt Improved Cyber Situational Awarene

Období: 09/2016 – 08/2019

Program: H2020-DS-2015-1, Innovation Action (IA)

Hlavním cílem projektu je vytvoření pilotního systému pro včasné předávání a analýzu událostí vztahujících se k národnímu kyberprostoru. Systém umožní dolování a sdílení informací mezi zapojenými bezpečnostními týmy včetně národního a vládního týmu ČR s cílem predikovat postup útoku a varovat zapojené infrastruktury.


SPARTA - Special projects for advanced research and technology in Europe

Období: 02/2019 – 01/2022

Program: EU

Cílem vědecké iniciativy podpořené programem H2020 je vytvoření nové kompetenční sítě zaměřené na rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu a inovací orientované na kybernetickou bezpečnost.


Archiv projektů

Dokončené mezinárodní projekty

Dokončené národní projekty

Poslední změna: 10.10.2019