Projekty

Budujeme e-infrastrukturu CESNET - národní infrastrukturu pro vědu, výzkum, inovace a vzdělávání. Proto je  významnou složkou činností sdružení  výzkumná činnost v oblasti pokročilých síťových technologií a aplikací, jež tyto technologie využívají. Výsledky vlastní výzkumné činnosti využíváme především při rozvoji národní infrastruktury, některé z nich ovšem našly uplatnění i na trhu v podobě licenčně vyráběných zařízení. Projekty v realizaci:

Operační programy

E-infrastruktura CESNET

Řešitel : Ing. Jan Gruntorád, CSc.

Období: 2016–2019

Projekt E-infrastruktura CESNET je součástí Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022, kde spolu s projekty IT4Innovations a CERIT- SC definuje rámec pro informační a komunikační prostředí, které bude sloužit české vědě v následujících letech. Projekt E-infrastruktura CESNET je zároveň jedním z prioritních projektů velkých infrastruktur schválených vládou ČR k financování.

Podrobné informace o projektu


E-infrastruktura CESNET – modernizace

Období: 1. 1. 2017–31. 12. 2020

Náplní projektu je nezbytná modernizace e-infrastruktury CESNET, která je strategickou infrastrukturou pro výzkum a vývoj v ČR zajišťující napojení na Evropský výzkumný prostor.

Podrobné informace o projektu


Projekty financované MŠMT ČR

Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ)

Období: 01/2016–012/2019

Program: MŠMT, Podpora velkých infrastruktur pro VVaImsmt

Česká národní infrastruktura pro biologická data ELIXIR-CZ je budována jako distribuovaná výzkumná infrastruktura (VI) výzkumných pracovišť nakládajících s molekulárně biologickými a medicinskými daty. Jejím primárním cílem je poskytnout a usnadnit otevřený přístup k širokému portfoliu těchto dat vědecké komunitě v ČR. VI navazuje na zapojení ČR v panevropské VI ELIXIR, zařazené v cestovní mapě ESFRI. Organizační struktura VI ELIXIR-CZ do jisté míry kopíruje organizační uspořádání evropské VI ELIXIR, spolupráci partnerských českých výzkumných organizací koordinuje Ústav organické chemie a biochemie AVČR v. v. i., CESNET je partnerem konsorcia.

Více informací o projektu

Projekty financované Ministerstvem vnitra ČR

 
Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích (FOKUS)

Období: 01/2017–12/2020

Program: Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020

Cílem je vytvořit systém, který umožní dosáhnout vyšší míry detekce hrozeb a kvalitnějšího sběru dat v sítích. Toho bude dosaženo zavedením zpětné vazby od detekčních systémů k sondám. Detekční systémy budou na základě analýzy naměřených dat žádat sondy o podrobnější analýzu vybrané části provozu. Sondy budou na základě požadavků provádět dodatečné zpracování, např. analýzu aplikačních protokolů či záchyt celých paketů. V rámci projektu vznikne sonda pro zpracování protokolu 400 Gb/s Ethernet.


Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence (CTI)

Období: 04/2017 – 12/2021

Program: Ministerstvo vnitra

Hlavním výstupem projektu bude vybudování a ověřovací provoz systému detekce, identifikace a predikce kybernetických hrozeb a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních incidentů. Systém umožní sdílení informací o bezpečnostních událostech, incidentech či hrozbách, a to jak mezi národním a vládním bezpečnostním týmem CERT, tak mezi národním a vládním týmem CERT a vybranými provozovateli sítí elektronických komunikací. Partnerem projektu je CZ.NIC.


DOBI – Detekce Ohrožení Bezpečnosti infrastruktur

Období: 09/2015–08/2020

Program: Ministerstvo vnitra

Cílem projektu je vyvinout a zejména ověřit metody pro preventivní ochranu vláknové infrastruktury která ja často ohrožována při různých stavebních pracích ale také krádežemi vedení. Vyvinuté metody mají detekovat práce a pohyb v okolí vláknových tras s předstihem, přičemž vlákna stále mohou sloužit primárnímu účelu, tedy přenosu dat.


SABU – Sdílení a analýza bezpečnostních událostí v národním kyberprostoru

Období: 2016 – 2020

Program: veřejné soutěže Ministerstva vnitra ČR – program Bezpečnostního výzkumu ČR (BV III/1-VS)

Hlavním cílem projektu je vytvoření pilotního systému pro včasné předávání a analýzu událostí vztahujících se k národnímu kyberprostoru. Systém umožní dolování a sdílení informací mezi zapojenými bezpečnostními týmy včetně národního a vládního týmu ČR s cílem predikovat postup útoku a varovat zapojené infrastruktury.

Zabezpečená brána pro Internet věcí (SIoT)

Období: 01/2017 – 03/2020

Program: Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020

Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti sítí Internetu Věcí (IoT), které často obsahují nezabezpečené a snadno napadnutelné prvky. Budou proto zkoumány možnosti zabezpečení sítí IoT na úrovni brány, umožňující připojit zařízení prostřednictvím široké škály bezdrátových protokolů. Součástí brány bude systém pro detekci bezpečnostních incidentů obsahující monitoring bezdrátových sítí, kolektor pro agregované uložení posledních vzorků dat a snadno rozšiřitelnou sadu detekčních modulů.


Projekty financované Ministerstvem kultury ČR

Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění

Období: 2016 – 2019

Program: Ministerstvo kultury – Národní A Kulturní Identita (NAKI II)

Hlavním cílem projektu je vytvořit postupy a prostředky pro uchování, ochranu a zpřístupnění Laterny magiky jako specifické formy kulturního dědictví, v rámci dlouhodobě udržitelného systému, použitelného i pro obdobné kulturní formy a v jiných paměťových a sbírkových institucích. Nezbytným předpokladem pro plnění cílů projektu je záchrana a zpracování velkého souboru filmů Laterny magiky, které byly v roce 2010 předány do Národního filmového archivu. CESNET je dalším účastníkem projektu.


Projekty financované Technologickou agenturou ČR

DCPro – Technologie pro ochranu vysokorychlostních sítí

Období: 2015–2017

Program: TAČR EPSILON

Cílem projektu je vytvořit zařízení pro zpracování a filtraci provozu vysokorychlostních sítí s následujícími parametry:

  • filtrace paketů až na rychlosti 400 Gb/s
  • podpora analýzy aplikačních protokolů v HW i SW
  • modularita umožňující přidávání vlastních aplikací (pluginů).
Pro dosažení vysoké rychlosti zpracování bude zařízení vybaveno jednou nebo několika hardwarově akcelerovanými síťovými kartami. Akcelerátory budou poskytovat Ethernetová rozhraní s celkovou propustností 400 Gb/s v každém směru. Současně bude softwarová vrstva technologie plně připravena na použití s běžnými síťovými adaptéry, které sice mají nižší výkonnost a neposkytují možnost hardwarového urychlení, ale mají nižší pořizovací cenu a mohou tak být v některých případech vhodnější.

Spolupracujícím partnerem v projektu je společnost Netcope Technologies.


Diagnostika sítě ze zachycené komunikace (DISTANCE)

Program: TAČR EPSILON2

Cílem projektu je vytvořit softwarové řešení schopné záchytu zájmového provozu na základě různých kriterií a jejich kombinací. Výsledek projektu bude integrovaný do existujících nástrojů pro síťové monitorování uchazeče a umožní vytvořit produkt v nabídce uchazeče.


Security Cloud

Program: TAČR ALFA.

Období: 2014–2017

Projekt směřuje do oblasti zajištění bezpečnosti síťové infrastruktury. Jeho cílem je vyvinout inovativní technologické řešení pro moderní služby a infrastrukturu, které umožní poskytovatelům i uživatelům síťové infrastruktury a centralizovaných služeb odhalovat provozní a bezpečnostní problémy (např. útoky, anomálie, výpadky či slabou kvalitu služby). Vyvinuté řešení bude splňovat nároky zákazníků na zpracování a analýzu extrémního objemu specifických síťových údajů.

CESNET je hlavní příjemce podpory. Dalšími partnery jsou Masarykova Univerzita a Netcope Technologies.


Projekty financované z H2020

8K Studio over IP bridge (8KSVIP)

Období: 06/2016–11/2018

Program: Eurostars-2

Cílem projektu je vytvořit bloky pro ekonomické propojení sítí a obrazových rozhraní typu SDI pro zařízení pracující v rozlišení 8K (UHD-2). Výsledky projektu umožní vytvoření produktů pro 8K video ve vysoké kvalitě obrazu a s nízkým zpožděním s využitím implementací kodeků typu JPEG2000 a TICO


AARC (Authentication and Authorization for Research and Collaboration)

Období: 05/2015–04/2019

Program: H2020-EINFRA-2014-2 „Research and Innovation Action (RIA)“

Cílem projektu je vytvořit a integrovat AAI použitelnou pro VaV a vzdělávání, která bude použitelná pro širokou uživatelskou základnu. Hlavním pilířem AAI bude využití federovaných identit a existujících AAI federací.


Clock network services: Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks (CLONETS)

Období: 01/2017–06/2019

Program: HH2020-INFRAINNOV-2016-2017, Coordination and Support Action (CSA)

Cílem projektu je vybudování partnerství pro panevropskou síť fotonických služeb zejména „high performance time and frequency (clock) services“.


COMPLETE (Communication Platform for Tenders of Novels Transport Networks)

Období: 01/2015–12/2017

Program: ICT-35-2014, “Smart Networks and novel Internet Architectures”

Projekt si klade za cíl zefektivnit výběrová řízení NREN v oblasti pokročilých optických zařízení a to prostřednictvím přímé interakce s vendory. Hlavním přínosem projektu je dostupnost nových síťových technologií pro vybrané partnery dříve než pro veřejnost či jiné hráče na trhu. Toho je docíleno především precizním definování požadavků nejen na technologie, ale také na následně poskytované služby.

Dokument: POS-D3.2_Economical_analysis


EGI-Engage (Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons)

Období: 03/2015–08/2017

Program: H2020-EINFRA-2014-2; Specific Action 6

Cílem projektu je nadále rozvíjet mezinárodní EGI spolupráci a specificky podpořit další rozvoj koordinující organizace, EGI.eu. Významnou součástí projektu je zapojení rozsáhlých uživatelských komunit, zejména těch, které představují ESFRI nebo podobně významné projekty.


ELIXIR-EXCELERATE: Fast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life-sciences

Období: 09/2015–08/2019

Program: H2020-INFRADEV-1-2015-1, Topic: INFRADEV-3-2015

V rámci projektu vzniká Evropská bioinformatická infrastruktura, která má nabídnout výpočetní prostředí, datové prostředky a unikátní nástroje bioinformatické vědecké komunitě. CESNET je zapojen do aktivity Technical services zaměřené na vytvoření společného rámce pro poskytování výpočetních služeb a služeb spojených s ukládáním dat.


The European Open Science Cloud for Research Pilot Project (EOSCpilot)

Období: 2017 – 2018

Program: H2020-INFRADEV-2016-2017, Research and Innovation Action (RIA)

Cílem projektu EOSCpilot je podpořit první etapu rozvoje evropského Open Science Cloud (EOSC) tak, jak je definováno v Nařízení Evropské komise o evropských cloudových iniciativách.


GN4-2 (SGA2-GEANT2020) – Framework Partnership Agreement (FPA)

Období: 05/2016–12/2018

Program: H2020-EINFRA-2014-2

Komunikační infrastruktura GÉANT v současné době zpřístupňuje síťové služby zhruba 40 miliónům uživatelů z více než 3 500 institucí ve 38 zemích Evropy a zajišťuje propojení evropských národních sítí pro výzkum a vzdělávání prostřednictvím GÉANT s podobnými sítěmi jako jsou sítě Internet2 a ESnet v USA, CANARIE v Kanadě a sítěmi na dalších kontinentech. Sedmiletý rámcový projekt GÉANT2020 byl zahájen v květnu 2015.

GN4-2 je pokračující druhá fáze projektu GEANT2020. Projekt navazuje na implementaci stanovenou v rámcové smlouvě (FPA), a která byla uzavřena mezi GÉANT Consortium a Evropskou komisí v dubnu 2015 na dobu 68 měsíců. Cílem projektu je rozvoj pan-evropské komunikační infrastruktury pro VaV GÉANT a navázání na realizaci projektu GA4-1.


INDIGO-DataCloud (INtegrating Distributed data Infrastructures for Global ExplOitation)

Období: 05/2015–10/2017

Program: H2020-EINFRA-2014-2

V rámci projektu INDIGO se spojili klíčoví evropští vývojáři, poskytovatelé zdrojů, e-infrastruktury a vědecké komunity, aby zajistili úspěšné využití a udržitelnost výsledků projektu. Projekt INDIGO bude vyvíjet a dodávat softwarové komponenty, které umožní provozování aplikací na cloudových a gridových infrastrukturách i na HPC clusterech. Projekt bude dále rozvíjet stávající řešení na bázi PaaS (Platform as a Service), aby veřejným i privátním infrastrukturám, včetně infrastruktur poskytovaných projekty EGI, EUDAT, PRACE a Helix Nebula, umožnil integrovat jejich stávající služby, zpřístupňovat je prostřednictvím AAI služeb vyhovujících mezifederačním zásadám sdružení GÉANT, a tím zajistit transparentnost a důvěryhodnost poskytování těchto služeb.


MAGIC (Middleware for collaborative Applications and Global vIrtual Communities)

Období: 06/2015–05/2017

Program: H2020-INFRASUPP-2014-2

Projekt MAGIC usiluje o uzavření soustavy dohod pro Evropu, Latinskou Ameriku a další zúčastněné regiony světa s cílem zkonsolidovat a zkompletovat stavební bloky middlewaru nezbytné pro vybudování tržiště služeb a real-time aplikací pro mezinárodní a mezikontinentální výzkumné skupiny, které usnadní mobilitu a práci globálních vědeckých komunit.


PROTECTIVE – Proactive Risk management througt Improved Cyber Situational Awarene

Období: 09/2016 – 08/2019

Program: H2020-DS-2015-1, Innovation Action (IA)

Hlavním cílem projektu je vytvoření pilotního systému pro včasné předávání a analýzu událostí vztahujících se k národnímu kyberprostoru. Systém umožní dolování a sdílení informací mezi zapojenými bezpečnostními týmy včetně národního a vládního týmu ČR s cílem predikovat postup útoku a varovat zapojené infrastruktury.


Projekty financované z programu - Norské fondy

Digital Restoration of Czech Film Heritage

Období: 08/2014–04/2017

Program: Norské fondy /Ministerstvo financí ČR – CZ06-Kulturní dědictví a současné umění

Cílem projektu je digitalizace a restaurace deseti českých archivních filmů za podpory nových korekcemi, poprvé vyzkoušených v minulých letech sdružením CESNET, je možné zefektivnit a zrychlit proces restaurace filmů. Role CESNET spočívá v poskytnutí systémů a know-how pro přenosy videa ve filmové kvalitě a zpřístupnění vysokorychlostních a vysokokapacitních úložišť pro přenosy mezi realizátorem prací a NFA.


Poslední změna: 4.12.2017