CESNET získal Evropskou cenu za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra 2020 za projekt Přeshraniční spolupráce pro evropskou klasickou hudbu

Praha 7. května 2020. Sdružení CESNET spolu s Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze získalo významné evropské ocenění za využití síťových přenosů pro mezinárodní spolupráci v živé kultuře. Technologie vyvinutá sdružením CESNET umožňuje hudebníkům hrát společně na velké vzdálenosti pouze s několika milisekundovým zpožděním. Tato technologie přináší nové možnosti prezentace, spolupráce, vzdělávání a interpretace klasické hudby. Poskytuje více možností evropské spolupráce mezi umělci, učiteli a studenty a podporuje nové způsoby kulturní výměny mezi zeměmi.

V předvečer oslav Dne Evropy (9. května) oznámily Evropská komise a Europa Nostra letošní vítěze Evropských cen za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra. Nejvyšší evropské ocenění v oblasti kulturního dědictví je přiděleno 21 mimořádným počinům z 15 zemí (bližší informace v přiložené tiskové zprávě Europa Nostra). Mezi letošními vítězi je i projekt přeshraniční spolupráce v oblasti evropské klasické hudby, na kterém se podílel CESNET, v kategorii vzdělávání, odborná příprava a osvěta.

Technologie CESNET poskytuje hudebníkům prostředí pro společnou hru na velké vzdálenosti i vynikající kvalitu obrazu a zvuku pro publikum. Řešení je založeno na technologii síťového přenosu s velmi nízkou přidanou latencí pro zvuk i obraz, která používá programovatelná hradlová pole (FPGA). Nízká latence je kombinována s obrazem v kvalitě odpovídající televiznímu vysílání s vysokým rozlišením, včetně možností střihu živého videa z více kamer. Více informací i naší technologii je možné najít na stránce https://mvtp.cesnet.cz.

„Během několika posledních let jsme díky této technologii realizovali řadu jedinečných hudebních představení napříč různými městy a zeměmi. Hudebníci a tanečníci ve dvou nebo více zemích mohli vystupovat společně pro publikum, které rovněž mohlo být ve více městech“, uvedl Dr. Sven Ubik, vedoucí Oddělení technologie pro síťové aplikace ze sdružení CESNET.

Už v roce 2016 sdružení zorganizovalo v rámci významné odborné konference TNC varhanní koncert na dálku. Zatímco přední český varhaník Jaroslav Tůma hrál v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, jeho kolega Jon M. Skogstad v sále Hudební fakulty Norské univerzity pro vědu a technologie v Trondheimu. Varhaníci byli obousměrně propojeni zvukem i obrazem a předvedli souhru v reálném čase. Během následujícího ročníku konference TNC v Linci, CESNET se podílel na organizaci společného koncertu propojující hudebníky a tanečníky ze šesti lokalit: Prahy, Lince, Barcelony, Říma, Bombaje a finského ostrova Hailuoto.

V listopadu 2018 sdružení CESNET spojilo živě umělce z České republiky a Slovenska během slavnostního koncertu Pocta statečným pořádaného u příležitosti udělení Ceny Václava Havla za lidská práva. Loni v dubnu zase CESNET společně s HAMU zajistil v rámci setkání Network Performing Arts Production Workshop 2019 distribuované hudebně taneční představení, v němž v jeden okamžik vystoupili umělci z Prahy a Barcelony.

Tato hudební výměna umělců z různých prostředí a souborů pomáhá propagovat tradici evropské klasické hudby přes vzdálenosti a hranice. Mezi další příklady využití této technologie patří možnost vzdáleného hodnocení studentů nebo jednodušší výměna zkušeností mezi hudebními akademiemi s odbornými znalostmi v konkrétních oblastech.

Tisková zpráva od EuropaNostra: anglická verze


https://www.youtube.com/watch?v=-Djk3nGmz78
 

     HAMU                    

 

Projekt TL1000106 Distanční spolupráce v uměleckém vzdělávání s využitím moderních přenosových technologií je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

 

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu. Více na: www.cesnet.cz

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU) byla založena v roce 1945 jako jedna ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU). HAMU spolupracuje s domácí profesionální uměleckou sférou, jejími partnery jsou jak přední orchestry (Česká filharmonie, PKF,  FOK), festivaly (Pražské jaro, Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl), divadla (Národní divadlo, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, NoD, Divadlo Ponec), tak i média (Česká televize, Český rozhlas). HAMU poskytuje špičkové vzdělání v programech hudebního a tanečního umění ve všech třech stupních studia (bakalářském, magisterském a doktorském) v českém a anglickém jazyce. Více na: https://www.hamu.cz/cs/

Evropské ceny za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra ve faktech
Evropské ceny za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra iniciovala v roce 2002 Evropská komise a od té doby je uděluje Europa Nostra. Oceněny jsou nejlepší projekty z oblasti restaurování kulturních památek, výzkumu, managementu, dobrovolnických aktivit, vzdělávání a komunikace. Tímto způsobem ceny přispívají k upevnění povědomí o kulturním dědictví jako strategickém zdroji evropské společnosti, ekonomiky a životního prostředí. Cena se uděluje za podpory programu Evropské unie Kreativní Evropa.

Nejlepším projektům z výše uvedených bylo uděleno také celkem 123 grand prix s peněžitým ohodnocením 10 000 EUR.

 

 Europa Nostra
Europa Nostra se považuje za hlas evropské občanské společnosti angažující se v oblasti ochrany a podpory kulturního a přírodního dědictví. Je to panevropská federace neziskových organizací, kterou podporuje také široká síť veřejných institucí, soukromých společností a jednotlivců z více než 40 evropských zemí. Europa Nostra byla založena v roce 1963 a je dnes považována za největší a nejreprezentativnější síť tohoto zaměření v Evropě.

 Europa Nostra se účastní kampaní na záchranu nejvíce ohrožených památek, míst a krajinných celků, a to zejména ve svém programu „7 nejohroženějších“. Kromě udělování výše zmíněných cen také vede strukturovaný dialog s evropskými institucemi, čímž se podílí na formulování a implementaci evropské strategie a politik, a koordinuje Evropskou památkovou alianci 3.3. Europa Nostra také podpořila a aktivně se podílela na Evropském roku kulturního dědictví 2018

 

Kreativní Evropa
Kreativní Evropa je program EU, který podporuje kulturní a kreativní odvětví a umožňuje jim intenzivněji přispívat k zaměstnanosti a růstu. Ze svého rozpočtu 1,46 miliardy eur na období 2014–2020 podporuje organizace zabývající se kulturním dědictvím, scénickým a výtvarným uměním, interdisciplinárními druhy umění, vydavatelskou činností, filmem, televizní tvorbou, hudbou a videohrami, aby mohly působit po celé Evropě, oslovovat nové publikum a rozvíjet dovednosti potřebné v digitální době.

Poslední změna: 19.5.2020