Astro.cz oslaví 20 let. Jaké byly jeho počátky?

Astro.cz, 22. 4. 2015

Server Astro.cz si připomněl své počátky, mimo jiné tím, ţe zveřejnil historický dokument Informační infrastruktura ČAS vytvořený 8. dubna 1995, který předcházel zaregistrování internetové domény astro.cz a zprovoznění webu. „Ţádost o registraci byla odeslána … Ing. Pavlu Vachkovi, který měl tehdy na starosti registraci doménových adres v síti CESNET,“ píše v úvodu článku Josef Chlachula a přikládá historický dokument, jehoţ je také autorem. Mimo jiné v něm konstatuje: „Zdá se, ţe všechny výše uvedené cíle a poţadavky můţe splnit počítačová síť Internet, resp. CESNET (Czech Education and Scientific Network). … Zpočátku budou základní sluţby poskytovány na smluvním základě na některém počítači jiné organizace jiţ zapojené do sítě CESNET. … Projekt zároveň umoţní spolupracovat na astronomických projektech studentům vysokých a středních škol, kteří jiţ většinou mají dobrý přístup ke sluţbám sítě CESNET/Internet.“

Původní zdroj

Poslední změna: 16.5.2015