Obchodní podmínky pro školení a vzdělávací akce

Článek I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na výukové akce, semináře a školení (dále jen „Akce“) pořádané sdružením CESNET, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 63839172, se sídlem Zikova 1903/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, PSČ 602 00, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 58848 (dále jen „ sdružení CESNET“) jako pořadatelem a účastníkem kterým je osoba mající zájem účastnit se Akce osobně, případně osoba, která pro jinou osobu účast na Akci objednává a za tímto účelem vyplní přihláškový formulář (dále jen „Účastník“).

Přihláška na Akci prostřednictvím formuláře je závazná. Zasláním přihlášky Účastník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že si přečetl a souhlasí s podmínkami konkrétní Akce uvedenými na webové stránce uvedené u formuláře přihlášky (dále jen „Webové stránka Akce“).

Smlouva o účasti na Akci (dále jen „Smlouva“) mezi sdružením CESNET a Účastníkem vzniká potvrzením přihlášky zaslané prostřednictvím přihláškového formuláře ze strany sdružení CESNET. Součástí Smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky a podmínky uvedené na Webové stránce Akce. Potvrzení přihlášky probíhá zasláním potvrzujícího e-mailu shrnujícího podstatné náležitosti přihlášky (označení Akce, Cena, místo a čas konání, osoba účastníka). Smlouvou se Účastník zavazuje zaplatit sdružení CESNET dohodnutou Cenu a dodržovat Obchodní podmínky a sdružení CESNET se zavazuje umožnit Účastníkovi účast na Akci.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“).

V případě, že po obdržení přihlášky Účastníka bude Akce kapacitně naplněna, sdružení CESNET o tomto Účastníka informuje. Účast na Akci bude umožněna Účastníkům dle pořadí zaslaných přihlášek.

Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit 14 dní před konáním Akce. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a v určené lhůtě doručeno sdružení CESNET na e-mailovou adresu: služby@cesnet.cz. V případě zájmu Účastníka odstoupit po uplynutí této lhůty je Účastník povinen zaplatit sdružení CESNET odstupné ve výši 100 % Ceny Akce. Účastník je oprávněn za sebe zaslat náhradníka, Účastník je povinen osobu náhradníka sdělit sdružení CESNET písemně na adresu: služby@cesnet.cz, pokud Účastník osobu náhradníka nesdělí předem, není sdružení CESNET povinno umožnit náhradníkovi účast na Akci.

Sdružení CESNET si vyhrazuje právo v odůvodněných případech přiměřeně změnit podmínky Akce. V případě, kdy dojde ke změně nemající významný vliv na podmínky Akce (například změna místa konání Akce v rámci jedné obce) je sdružení CESNET povinno tuto skutečnost Účastníku pouze v dostatečném předstihu oznámit. V případě, že sdružení CENSET změní podmínky Akce tak, že změna bude mít významný vliv na plnění (změna lektora, významná změna obsahu Akce, apod.), je sdružení CESNET o takovýchto změnách povinno Účastníka písemně informovat a změnit informace na Webové stránce Akce a Účastníku vzniká právo odstoupit od Smlouvy. Oznámit odstoupení od Smlouvy je Účastník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od obdržení informace o změně podmínek Akce. V případě, že se Účastník ve lhůtě 3 kalendářních dnů ke změnám podmínek nevyjádří, má se za to, že se změnou podmínek souhlasí.

Sdružení CESNET si vyhrazuje právo Akci zrušit před jejím konáním za předpokladu, že nebyla dostatečně naplněna její kapacita. V takovém případě je sdružení CESNET povinno oznámení o zrušení Akce zaslat bez zbytečného odkladu Účastníkovi a vrátit celou Cenu za Akci na bankovní účet, ze kterého byla přijata platba, a to za předpokladu, že Účastník již zaplatil Cenu Akce.

Článek II. Cena Akce:

Cena Akce je uvedena včetně všech daní (např. DPH) a poplatků a nákladů na poskytnutí na Webové stránce Akce v článku „Cena“ (dále jen „Cena“). Na Webové stránce Akce mohou taktéž být uvedeny slevy a podmínky pro jejich poskytnutí.

Cena nezahrnuje dopravu na místo konání Akce ani ubytování a Účastník je povinen si dopravu a ubytování na Akci zajistit sám, pokud není na Webových stránkách Akce výslovně uvedeno jinak.

V případě prokázání splnění podmínek pro poskytnutí slevy uvedené na Webové stránce Akce má Účastník na poskytnutí slevy právní nárok.

V případě, že je sdružením CESNET zamítnuta žádost Účastníka o poskytnutí slevy uvedená v přihláškovém formuláři, pošle sdružení CESNET přihlášku zpět Účastníkovi s odůvodněním zamítnutí, v takovém případě se jedná o nabídku na uzavření Smlouvy o účasti na Akci s Cenou bez uplatnění slevy, případně s uplatněním jiné slevy navržené sdružením CESNET. K uzavření Smlouvy dochází potvrzením takové nabídky na uzavření Smlouvy ze strany Účastníka.

Fakturace Ceny probíhá způsobem uvedeným na Webové stránce Akce, přičemž:

  1. V případě fakturace na základě zálohové faktury je splatnost faktury 14 dnů od vystavení, nejpozději však v den předcházející prvnímu dnu konání Akce.
  2. V případě hotovostní platby na místě Akce bude Účastníkovi předán odpovídající daňový doklad oproti zaplacení Ceny Akce.
  3. V případě fakturace Ceny až po ukončení Akce je splatnost faktury 14 dnů od vystavení.

V případě bezhotovostní platby dochází ke splnění povinnosti uhradit Cenu okamžikem připsání celé Ceny na bankovní účet sdružení CESNET.

V případě platby v cizí měně případně v platbě ze zahraniční banky mohou být Účastníkovi účtovány v souvislosti s platbou Ceny poplatky a náklady související se zvoleným způsobem platby. Případné náklady a poplatky související s účastníkem zvoleným způsobem úhrady Ceny, zejména transakční poplatky požadované bankou či vydavatelem karty Účastníka při platbě ze zahraničí a poplatky za převod měny, nese v plné výši Účastník. Mezinárodní bezhotovostní platby je Účastník povinen provést s instrukcí OUR. Výjimkou jsou platby v rámci Evropské Unie provedené v EUR, které mohou být provedeny s instrukcí SHA. V případě, že budou jakékoliv náklady Účastníka související s platbou požadovány po sdružení CESNET, případně strženy ze zaplacené Ceny, nebude Cena považována za plně zaplacenou a sdružení CESNET je oprávněno Účastníkovi požadovat doplatek Ceny.

Článek III. Zvláštní ujednání týkající se Smluv uzavíraných se spotřebiteli:

Je-li Účastníkem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Pokud je Účastník spotřebitelem, má právo od Smlouvy odstoupit doručením odstoupení od smlouvy nejpozději 14 dní před konáním Akce. Spotřebitel má dle ustanovení § 1829 OZ právo odstoupit od smlouvy uzavírané distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, v tomto případě se však toto pravidlo neuplatní. Vzhledem k tomu, že Akce je pořádána v konkrétní termín a má omezenou kapacitu a v případě pozdějšího odstoupení Účastníka by bylo složité naplnit opětovně kapacitu Akce, nemá Účastník v souvislosti s Akcí právo odstoupit dle výjimky dle ustanovení § 1837 písm. j) OZ.

Reklamace

Účastník má právo seznámit se zaměřením a kvalitou Akce na Webových stránkách Akce před podáním přihlášky. Z tohoto důvodu není Účastník oprávněn po účasti na Akci požadovat vrácení již uhrazené platby za Akci s odůvodněním, že mu nevyhovuje. Akci je možné reklamovat v průběhu jejího konání nebo bezodkladně po jejím skončení. Dodatečně zjištěné vady je Účastník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

V případě vadného poskytnutí služby v podobě Akce má Účastník zejména:

  • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu Akce);
  • právo na přiměřenou slevu z Ceny (zejména není-li vadu možné odstranit v průběhu Akce);
  • právo na odstoupení od Smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení Smlouvy).

Případně reklamace z jiného důvodu, než je uvedeno ve výše uvedeném bodu tohoto článku, může Účastník vznést zasláním e-mailu na e-mailovou adresu [služby@cesnet.cz]. E-mail musí obsahovat: identifikaci Účastníka, termín a místo Akce, které se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.

Reklamaci je Účastník povinen uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu Akce.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu Akce, a po jejím skončení e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace je Účastník povinen co nejpřesněji popsat, v čem Účastník vadu Akce spatřuje. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl sdružení CESNET oznámen výskyt vady a uplatněno některé z práv z vadného plnění.

Sdružení CESNET vyrozumí Účastníka o přijetí reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení e-mailem, pokud se s Účastníkem nedohodne jinak. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se sdružení CESNET a Účastník nedohodnou jinak.

Spotřebitelské spory:

V případě, že Účastník je spotřebitelem a dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Účastník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek IV. Závěrečná ustanovení:

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou mezi sdružením CESNET a Účastníkem probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailu, doporučeně poštou. Pokud Sdružení CESNET bude Účastníkovi doručovat na adresu elektronické pošty, kterou Účastník sdělil při vyplňování přihlášky.

V případě, že je některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat Smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Sdružení CESNET si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoliv jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Podmínky Akce se řídí verzí Obchodních podmínek, se kterými Účastník souhlasil v okamžiku uzavření Smlouvy.

V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí těchto Obchodních podmínek se použije česká verze.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10.02.2023

Poslední změna: 9.3.2023