Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR)

Hlavním cílem projektu „Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech“ (dále jen „eIGeR“) bylo vybudování regionálního základu komplexní národní e-infrastruktury pro VaV v ČR, která v sobě zahrnuje všechny integrální složky nezbytné pro poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Realizační fáze projektu proběhla od 1. května 2011 do 31. října 2013, fáze udržitelnosti skončila 31. října 2018.

Šlo zejména o:

a to tak, aby infrastruktura odpovídala všem požadavkům na objem, obsah a charakter datové komunikace se zvláštním zřetelem na nově vznikající výzkumné infrastruktury v regionech a jejich zapojení do Evropského výzkumného prostoru. Od ukončení realizační fáze projektu tato kvalitativně nová e‑infrastruktura poskytuje služby organizacím ve VaV, či jejich výzkumným infrastrukturám, se sídlem v regionech. Kromě nově vznikajících projektů a organizací jde zejména o subjekty, které využívají síťové služby současné sítě CESNET2 a stali se odběrateli služeb nové komplexní e-infrastruktury.

Projekt přinesl řádově kvalitativní a kvantitativní zlepšení regionálního přístupu k národní a evropské infrastruktuře výzkumu a vývoje a jejím velkým projektům. Zároveň zvýšil podíl regionů na zajišťování služeb a požadavků pro výzkumné infrastruktury a zlepšil podmínky pro jejich zapojení do Evropského výzkumného prostoru. Posílená a dále rozvinutá komplexní e‑infrastruktura významně usnadňuje českým výzkumným týmům, dislokovaným v jednotlivých regionech ČR mimo hlavní město Prahu, přístup k unikátním výzkumným infrastrukturám, které jsou fyzicky umístěny v zahraničí, a poskyteje jim rovněž přístup k dostatečné výpočetní a úložné kapacitě.

Projekt eIGeR byl reakcí na potřeby komunikačních a informačních služeb pro český výzkum, experimentální vývoj a inovace popsané v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace a modernizací stávající komunikační infrastruktury a jejích služeb v regionech na infrastrukturu nové generace. Záměr byl podložen průzkumem potřeb nejvýznamnějších výzkumných infrastruktur uvedených v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace (a to jak stávajících, tak plánovaných) a potřeb dosavadních uživatelů infrastruktury CESNET a MetaCentra.

Podrobnější informace

Lokality realizace

Nejvýznamnější události

Projekt eIGeR byl financován v rámci Operačního programu VaVpI, osa 3, výzva 2.3.

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/08.0142
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010
Datum zahájení realizační fáze: 1. 5. 2011
Datum ukončení realizační fáze: 31. 10. 2013
Celkové plánované výdaje projektu: 754 040 tis. Kč
Plánované způsobilé výdaje projektu: 599 285 tis. Kč
Příspěvek ze strukturalních fondů EU: 509 392 tis. Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu ČR:   89 893 tis. Kč

 

Kontakt

Příjemce podpory: sdružení CESNET, z. s. p. o.
Hlavní řešitel projektu: Ing. Jan Gruntorád, CSc.
Manažer projektu: Mgr. Peter Verčimák, PhD.
Kontaktní email: eiger@cesnet.cz
Informační portál OP VaVpI

 

Poslední změna: 7.4.2020