CESNET oslavil své 25. narozeniny virtuálním přípitkem

Praha 5. března 2021. Krátkým slavnostním online setkáním si včera připomnělo své 25. výročí sdružení CESNET, které rozvíjí národní e-infrastrukturu pro výzkum a vzdělávání a zároveň se věnuje vlastnímu vývoji v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Sdružení CESNET začalo záhy po svém založení, které připadlo na 6. březen 1996, budovat výkonnou počítačovou síť propojující vysoké školy a jednotlivá pracoviště akademie věd. Odborníci z České republiky se díky tomu mohou bez omezení zapojit do mezinárodních vědecko-výzkumných projektů. Dnes patří CESNET k nejvyspělejším evropským e-infrastrukturám vůbec.

„CESNET je součástí kritické infrastruktury státu. Zajišťuje služby, bez kterých by nemohl český výzkumný ani vysokoškolský sektor fungovat,“ uvedl během online setkání Pavel Doleček, náměstek ministra školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu.

Během 25 let své existence obohatil CESNET evropský síťový výzkum řadou podnětných myšlenek a inovativních řešení, řada z nich zaznamenala i komerční úspěch. „CESNET nalezl rovnováhu mezi výzkumem, vývojem a provozem,“ uvedl předseda představenstva sdružení Miroslav Tůma. Zdůraznil, že kvalita, kterou CESNET poskytuje, je vysoko nad průměrem požadavků uživatelů a že právě v této době se ukazuje, jak je to potřebné. Vyzdvihl přitom důležitou roli jednoho ze zakladatelů sdružení a jeho dosud jediného ředitele Jana Gruntoráda.

„Sdružení realizuje vlastní výzkum na národní i mezinárodní úrovni, který směřuje zejména ke zkvalitnění e-infrastruktury. Naším hlavním úkolem je sloužit uživatelům, protože pro většinu z nich nejsou informační technologie primární oblastí, ale nástrojem práce,“ připomněl Helmut Sverenyák, náměstek ředitele sdružení CESNET pro výzkum, vývoj a inovace.

Sdružení stálo u vzniku několika úspěšných spin-offů, které byly odkoupeny předními světovými technologickými firmami. Se společností  Netcope Technologies vyvinulo komerčně úspěšnou 100Gb akcelerační síťovou kartu.

Dnes CESNET poskytuje více než 50 skupin služeb, mnoho z těchto služeb přitom vyvinul ve spolupráci se svými uživateli – vysokými školami, vědeckými pracovišti a podobně. „Věříme v komunitní přístup. Proto patří velké poděkování právě i našim uživatelům. CESNET je naše společné dílo,“ konstatoval technický koordinátor e-infrastruktury CESNET Tomáš Košňar.

V současnosti je sdružení CESNET mimo jiné aktivním koordinátorem moderní národní výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ, kterou tvoří spolu s Masarykovou univerzitou a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. E-infrastruktura e-INFRA CZ nabízí ucelené portfolio služeb a v rámci svého členství v Evropském cloudu pro otevřenou vědu (EOSC) usiluje o volný přístup k vědeckým datům a dalším výsledkům výzkumu či vývoje a podporuje jejich využití v praxi. Nejpokročilejší e-infrastruktury typu e-INFRA CZ nacházejí uplatnění například při vývoji nových léků, v personalizované medicíně, v materiálovém výzkumu i ve vývoji nanotechnologií, ve výzkumu v oblasti bezpečnosti nebo péče o životní prostředí, ve vývoji nových zdrojů energie či inteligentních dopravních systémů i v implementaci konceptů Smart City a Průmysl 4.0.

Na závěr včerejšího online setkání si přední osobnosti sdružení CESNET na dálku přiťukly s představiteli ministerstva školství, vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR i se zástupci dalších významných institucí. Drink si každý namíchal sám podle receptury speciálně připravené pro tuto příležitost.

 

Více o sdružení CESNET

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT, gridových projektech (EGI.eu) či iniciativě Evropského cloudu otevřené vědy (EOSC) a podílí se aktivně na jejich realizaci. Výzkumné aktivity sdružení jsou zaměřeny na zlepšování parametrů e-infrastruktury, zajištění kybernetické bezpečnosti, náročné síťové aplikace, přenos multimédií anebo využití informačních a komunikačních technologií v oblasti humanities.

Pracovníci sdružení se mimo jiné aktivně podíleli na vzniku evropské akademické roamingové sítě v rámci projektu eduroam, do které je v České republice zapojeno 457 organizací. Prostřednictvím svého MetaCentra, distribuované sdílené platformy určené pro náročné výpočty, intenzívně pracovali na významných evropských gridových projektech, například na Evropské gridové infrastruktuře. V současnosti MetaCentrum zahrnuje výpočetní výkon 32 tisíc CPU jader a disponuje datovými kapacitami 15 PB (petabajtů) pro dočasná ukládání zpracovávaných dat. CESNET dále poskytuje a průběžně obnovuje své úložné kapacity pro dlouhodobé uchovávání dat. V současnosti disponuje největším úložištěm v České republice s kapacitou téměř 69 PB a plánuje další navyšování.

Významné jsou aktivity sdružení při uplatňování výsledků vlastního výzkumu optických přenosových systémů CzechLight na technologii DWDM, a to včetně speciálních aplikací, například pro přenos přesného času a frekvence. Sdružení pracuje i na poli zcela nových výzev spojených s kvantovou výměnou kryptografických klíčů (QKD).

Neméně důležité jsou výsledky, kterých CESNET dosahuje v oblasti kybernetické bezpečnosti, mimo jiné prostřednictvím svého bezpečnostního týmu CESNET-CERTS a forenzní laboratoře (FLAB), které jsou všeobecně považovány za špičku oboru.

Vedle toho představuje možnosti využití moderních technologií v kultuře. Patří sem například realizace hudebních a tanečních představení na dálku prostřednictvím technologií MVTP a UltraGrid, na kterých se mohou v jeden okamžik podílet umělci rozmístění v různých koutech světa, či restaurování starých filmů anebo tvorba 3D modelů sbírkových předmětů předních muzeí.

Dnes je sdružení aktivním koordinátorem moderní národní výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ, kterou tvoří spolu s Masarykovou univerzitou a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Kvalitní síťové a technologické zázemí a služby poskytované sdružením přispívají k excelentní výzkumné a vědecké činnosti členů komunity CESNET na národní i mezinárodní úrovni už 25 let.

 

 

Další informace na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 5.3.2021