Koncepce rozvoje sdružení CESNET

Obsah

 1. Mise
 2. Vize
 3. Rozvoj e-infrastruktury a služeb
 4. Výzkumná koncepce
 5. Ekonomická oblast
 6. Organizační aspekty
 7. Mediální a komunikační aktivity Sdružení

1 Mise

Naší misí je poskytovat vědecké, výzkumné a vzdělávací komunitě unikátní a komplexní e‑infrastrukturní služby v kvalitě srovnatelné se světovou špičkou a podporovat koncept Open Science. Nabízet stabilní služby s vysokou přidanou hodnotou, které pokrývají co nejširší spektrum potřeb našich uživatelů. Vlastními výzkumnými aktivitami přispívat k rozvoji informačních a komunikačních technologií a uplatňovat jejich výsledky v praxi.

2 Vize

Naší vizí je být technologickým inovátorem poskytujícím informační a komunikační služby v šíři a kvalitě, která není nabízena komerčními poskytovateli ICT služeb. Soustavně zlepšovat schopnosti a parametry e‑infrastruktury, vycházet vstříc potřebám uživatelů a osvětovou činností je ovlivňovat. Udržet a dále upevňovat pozici nezbytné součásti prostředí podporujícího vědu, výzkum a vzdělávání v České republice.

3 Rozvoj e-infrastruktury a služeb

Národní e-infrastruktura pro vědu, výzkum a vzdělávání CESNET je komunikační a informační platformou pro pokrytí základních i specifických potřeb uživatelské komunity. Naším úkolem je v rámci této infrastruktury poskytovat a nabízet široké spektrum spolehlivých služeb na špičkové úrovni a tyto služby postupně dále integrovat a transformovat do univerzálního, komplexního prostředí, které bude z pohledu uživatelů srozumitelné, transparentní a vyhovující jejich potřebám.

3.1 Rozvoj e-infrastruktury

Základní komponenty e-infrastruktury CESNET tvoří síťová infrastruktura, prostředí pro vědecké výpočty, datová úložiště, prostředí pro spolupráci a podpůrné složky pro integraci, interoperabilitu, dohled a správu e‑infrastruktury (síťová identita, bezpečnostní týmy, monitorovací služby).

Naše strategie v oblasti provozu a rozvoje e infrastruktury obsahuje:

 1. Zajištění a udržení (ve spolupráci se členy sdružení) rozvoje jednotlivých komponent e‑infrastruktury a jejích parametrů na „State-of-the-Art“ úrovni.

 2. Zvýšení míry vzájemné integrace jednotlivých komponent e-infrastruktury především z pohledu uživatelů.

 3. Zajištění spolehlivého a nepřetržitého chodu e-infrastruktury jako celku včetně garancí kvality, vytváření a implementace nástrojů pro optimalizaci funkcí e-infrastruktury vůči jednotlivým typovým uživatelským skupinám.

 4. Zajištění přiměřeného rozložení dostupných kapacit, a tím stejné úrovně i kvality prostředků e‑infrastruktury v rámci regionů.

 5. Zajištění plné kompatibility a interoperability technických prostředků s navazujícími celky (IT4Innovations, CERIT-SC, GÉANT, EGI.eu apod.).

 6. Rozvoj virtualizace směrem k inovaci služeb koncovým uživatelům.

 7. Podporu zpracování dat pomocí principů umělé inteligence.

 8. Podporu při vytváření prostředí pro služby a uživatele v jejich domácích institucích, například formou cílené spolupráce či prostřednictvím Fondu Rozvoje CESNET a jeho odpovídajících tematických a projektových priorit.

 9. Průběžné budování co nejefektivnějších specifických propojení uživatelů v rámci národní e‑infrastruktury CESNET s externími spolupracujícími výzkumnými pracovišti a infrastrukturami podle potřeb vyplývajících z činnosti distribuovaných týmů, náplně mezinárodních projektů, či jiné mezinárodní spolupráce.

3.2 Portfolio služeb

 1. Budeme nadále udržovat a v perspektivních oblastech rozšiřovat portfolio svých služeb v souladu s potřebami uživatelské komunity. Počítáme s rozvojem stávajících služeb všech složek e‑infrastruktury (komunikační infrastruktura, prostředí pro vědecké výpočty, datová úložiště, prostředí pro spolupráci) i s přípravou služeb nových.

 2. Zvýšenou pozornost budeme věnovat zajištění stability a funkčnosti klíčových e‑infrastrukturních služeb, a to i se smluvně garantovanými parametry. Při poskytování služeb budeme postupovat podle standardů pro řízení IT služeb.

 3. Při správě portfolia služeb je a nadále bude klíčová komunikace s uživateli a organizacemi napojenými do e-infrastruktury CESNET. Získaná zpětná vazba bude podkladem pro strategické rozhodování a plánovaní.

 4. Vzhledem k šířce portfolia nabízených služeb, z nichž některé jsou využívány jen částí uživatelů a připojených organizací, budeme nadále používat koncept rozdělení služeb na standardní a nadstandardní. Skupina standardních služeb je určena pro celou uživatelskou komunitu. Nadstandardní služby slouží pro specifické případy, o jejich využívání rozhodne připojená organizace.

 5. Naším záměrem je další rozšiřování portfolia nabízených služeb prostřednictvím spolupráce s partnery. Tento přístup vyžaduje nalezení vhodných obchodních modelů, které přinesou požadovanou flexibilitu a ekonomickou výhodnost pro koncové uživatele.

 6. Speciální důraz budeme klást na rozvoj služeb, jejichž princip je založen na integraci zdrojů připojených organizací do komplexnějších celků, federací a podobných systémů, kde má Sdružení nezastupitelnou roli nejen v technické, ale i v organizační rovině.

3.3 Bezpečnost e-infrastruktury z pohledu uživatelů a jejich dat

Naším cílem v oblasti bezpečnosti je reálné zvýšení odolnosti národní e-infrastruktury CESNET a jejích služeb, a tím v důsledku lepší a efektivnější ochrana uživatelů a jejich dat. Klíčové předpoklady k dosažení tohoto cíle jsou vysoká profesionalita a odbornost správců sítí a služeb, vytváření mechanismů předcházení a řešení bezpečnostních incidentů, koordinace činnosti bezpečnostních týmů a sdílení zkušeností a informací. Zaměříme se zejména na:

 1. Rozvoj prostředí, které správcům sítí a služeb začleněných do e-infrastruktury umožní efektivní výměnu názorů, zkušeností a informací a vytváření postupů a mechanismů v oblasti zabezpečení systémů a služeb e-infrastruktury, efektivní spolupráci a vzájemnou podporu při její ochraně.

 2. Vývoj, implementaci a nasazení nástrojů pro včasnou detekci bezpečnostních anomálií, mechanismů pro jejich sdílení, analýzu a prevenci.

 3. Nasazení opatření a nástrojů, které umožní garantovat bezpečnost uživatelských či smluvních dat uložených a zpracovávaných v e-infrastruktuře.

 4. Spolupráci s relevantními subjekty na národní i mezinárodní úrovni a rozvíjení partnerských vazeb v bezpečnostní oblasti.

 5. Udržení a rozvoj certifikovaného systému řízení bezpečnosti informací.

3.4 Uživatelé e-infrastruktury

Fenomén e-infrastruktury s sebou přináší i specifický pohled na uživatele. Vzhledem k účelu velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj a rozsahu dílčích služeb e-infrastruktury tvoří uživatelskou komunitu nejen instituce (organizace), ale i týmy a jednotlivci. Situace je o to složitější, že se často jedná o geograficky distribuované týmy, a to v globálním kontextu.

Jednotlivce je nutno chápat jako mobilního uživatele s přístupem ke geograficky distribuovaným zdrojům. Rozvoj vysokorychlostního připojení domácností a mobilních zařízení v České republice tento aspekt posiluje a usnadňuje uživatelům přístup k našim službám. Z pohledu poskytování služeb koncovým uživatelům se budeme řídit následujícími principy:

 1. Při poskytování služeb koncovým uživatelům budeme postupovat koordinovaně s CERIT-SC a IT4Innovations.

 2. Naší ambicí je poskytovat členům a uživatelům nejen služby, ale i znalosti a technologický předstih při řešení aktuálních výzev v oboru informačních a komunikačních technologií v celé šíři jeho uplatnění.

 3. Chceme pomáhat uživatelům při zpracování i dlouhodobém ukládání dat a poskytovat jim podporu při získávání informací z těchto dat.

 4. Sdružení, jeho členové a další instituce připojené k národní e-infrastruktuře pro vědu, výzkum a vzdělávání by se nikdy neměli ocitnout v roli pouhého poskytovatele služeb a jeho zákazníků. Naše výzkumná a vývojová činnost zabezpečuje, že vzájemné vztahy budou překračovat rámec dodavatel/odběratel a směřovat ke spolupráci a vzájemné podpoře.

 5. Tvorba a údržba portfolia služeb, jejich definice, vlastnosti a priority při jejich nasazování se odvíjí a budou odvíjet od potřeb a zájmů jednotlivých uživatelských skupin. Proto budeme dále rozvíjet komunikaci s uživateli (stávajícími i potenciálními), jejímž cílem bude pravidelně informovat o našich aktivitách, vývoji a implementaci nových služeb a zároveň systematicky shromažďovat a analyzovat požadavky, připomínky a náměty uživatelů. Jsme připraveni na tvůrčí přístup ze strany uživatelů a vítáme jej.

 6. Naší ambicí je nejen poskytovat služby, ale i rozvíjet schopnosti uživatelské komunity při využívání nových technologií a služeb. Budeme platformou pro hledání společných konsenzuálních postupů, pravidel a metodik v rámci uživatelské komunity.

 7. V oblasti poskytování služeb bude nutné interně rozvíjet vhodné organizační, ekonomické a technické podmínky pro zpřístupnění všech služeb co nejširšímu okruhu uživatelů.

 8. Přístup ke službám usnadníme vývojem a distribucí aplikací, které zajistí potřebný uživatelský komfort.

 9. Vzájemnou spolupráci mezi uživateli podpoříme tvorbou společných standardů a doporučených postupů (best practices).

4 Výzkumná koncepce

Sdružení CESNET je výzkumná organizace, která hraje dlouhodobě roli technologického inovátora, jehož kroky slouží následně jako inspirace pro další subjekty působící v oblasti informačních a komunikačních infrastruktur a služeb. Pro zachování této pozice i pro rozvoj národní e-infrastruktury pro výzkum, vývoj a vzdělávání je nezbytné, abychom se intenzivně věnovali výzkumné činnosti v relevantních oblastech a dále rozvíjeli výsledky, kterých jsme dosáhli.

4.1 Zaměření výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

V oblasti výzkumu, vývoje a inovací se zaměříme především na:

 1. Hledání nových konceptů a pokrokových přenosových technologií, které umožní budovat sítě značně převyšující možnosti poskytované běžným internetem.

 2. Vývoj inovativních síťových služeb a aplikací, zejména unikátních, vyžadujících specifické komunikační parametry, a související výzkum.

 3. Výzvy v oblasti zpracování a ukládání dat výzkumných projektů s cílem rozvinout tyto aktivity a uživatelům nejen data pomáhat zpracovávat, ale také se o ně dlouhodobě starat, organizovat je a podporovat tvorbu nástrojů pro nové způsoby využití shromážděných dat.

 4. Vývoj nástrojů pro efektivní správu jednotlivých komponent e-infrastruktury.

 5. Výzkum v oblasti síťové identity včetně hledání a vývoje sjednocujících nástrojů pro přístup uživatelů e-infrastruktury k jejím zdrojům.

 6. Výzkum v oblasti bezpečnosti, ochrany soukromí uživatelů a uživatelských dat v kyberprostoru.

 7. Výzkum a vývoj prostředků pro integraci služeb a budování komplexních uživatelských prostředí.

4.2 Spolupráce s dalšími subjekty

Velmi důležitou součástí strategie je rozšíření spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích s dalšími subjekty. Proto se zaměříme na:

 1. Rozšíření a prohloubení výzkumné spolupráce se členy Sdružení, a to jak v rámci národních a mezinárodních projektů, tak i mimo ně.

 2. Získávání vazeb na další vedoucí světové instituce a špičkové výzkumné a vývojové týmy k dlouhodobé výzkumné a realizační spolupráci.

 3. Zapojení do výzkumných projektů globálního významu a projektů podporujících naše strategické cíle, případně na inicializaci těchto projektů.

 4. Navázání spolupráce se soukromými subjekty, které jsou aktivní ve výzkumu či mohou realizovat naše výzkumné výsledky.

4.3 Uplatňování výsledků výzkumu, vývoje a inovací

Uplatňování výsledků vzniklých v procesu výzkumu, vývoje a inovací je jeho nedílnou součástí. V této oblasti se zaměříme zejména na:

 1. Zachování úzké vazby mezi výzkumnou činností a provozem e-infrastruktury bezprostřední implementací výsledků výzkumu, vývoje a inovací za účelem zajištění nových či vylepšených funkcí e-infrastruktury, ať již jsou tyto vyvolány potřebou uživatelů, či provozními potřebami.

 2. Publikaci svých výsledků zejména v recenzovaných impaktovaných časopisech a na významných mezinárodních konferencích – tyto výsledky budou přednostně publikovány v režimu otevřeného přístupu (Open Access).

 3. Zajištění přiměřené ochrany výsledkům aplikovaného výzkumu.

 4. Vyhledávání partnerů pro realizaci a komerční uplatnění výsledků našeho výzkumu, případně podporu jejich vzniku.

5 Ekonomická oblast

Zabezpečení špičkové úrovně národní e-infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání je finančně velmi nákladné. Stejně jako ve většině rozvinutých zemí je pro provoz a zejména pro další rozvoj nutná veřejná podpora. Prioritou v ekonomické oblasti je udržení veřejné podpory našich aktivit a její doplnění o další zdroje – členské příspěvky, poplatky za služby, příjmy z realizovaných výzkumných výsledků a podobně.

Principy naší strategie v oblasti zajištění zdrojů financování jsou následující:

 1. V průběhu řešení velkých projektů systematicky připravovat navazující infrastrukturní projekty zajišťující další rozvoj služeb národní e-infrastruktury v návaznosti na zahraniční e‑infrastruktury.

 2. Průběžně vyhodnocovat vyhlašované programy, zejména v oblasti výzkumu komunikačních služeb a jejich aplikací a infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání, a získávat v nich nové významné projekty.

 3. Nadále rozvíjet zapojení do zahraničních projektů a zvyšovat podíl takto získaných prostředků na rozpočtu Sdružení.

 4. Dále rozvíjet ekonomický model pro standardní a nadstandardní služby s finanční spoluúčastí uživatelů na jejich provoz a rozvoj a posilovat jeho význam. Významným účelem této spoluúčasti je také ochrana zdrojů a optimalizace jejich využití.

 5. Získávat další prostředky formou poplatků za služby poskytované organizacím splňujícím podmínky pro přístup do národní e-infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání a přenosem výsledků výzkumu do praxe.

 6. Soustavně usilovat o optimalizaci nákladů při udržení vysoké kvality služeb.

 7. Jako podpůrný nástroj k dosažení strategických cílů využívat fondového hospodaření Sdružení.

 8. Zachovat metodu postupného rozvoje e-infrastruktury, která umožňuje rovnoměrné plánování nákladů. Migrací morálně zastaralých zařízení z jádra infrastruktury směrem k její periferii, kde jejich funkce postačují, zajistit maximální zhodnocení investic.

6 Organizační aspekty

Chceme být moderní organizací s moderním informačním systémem. Organizační uspořádání a vnitřní procesy ve sdružení musí být dostatečně výkonné a pružné, abychom dokázali reagovat na potřeby uživatelské komunity a vývoj oboru.

6.1 Rozšíření členství a formy členství ve sdružení

Infrastruktury a projekty uvedené v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, výzkumné součásti velkých průmyslových podniků, inovační centra, veřejné vysoké školy a další významné výzkumné a vzdělávací subjekty jsou potenciálními významnými odběrateli služeb e‑infrastruktury.

Hodláme rozšířit přidružené členství o právnické osoby působící v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání, případně další právnické osoby z oblasti veřejné správy a neziskového sektoru, za předpokladu, že tyto právnické osoby trvale naplňují podmínky pro připojení k e‑infrastruktuře CESNET.

6.2 Personální strategie a politika sdružení

Vybudovali jsme a systematicky rozvíjíme stabilní tým špičkových odborníků v oblasti ICT, který je zárukou úspěšného provozu a rozvoje e-infrastruktury CESNET a výkonu výzkumné činnosti.

Naše personální strategie je zaměřena především na:

 1. Budování dlouhodobých vztahů se zaměstnanci založených na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci a příležitosti vyjádřit své názory a potřeby.

 2. Stabilizaci klíčových zaměstnanců a jejich motivaci k odbornému růstu a zvyšování kvalifikace v úzké spolupráci se členy sdružení.

 3. Zajištění adekvátních kancelářských prostor, laboratoří a technologického zázemí.

 4. Podporu oboustranné mobility zaměstnanců.

 5. Upevnění vazeb mezi zaměstnanci a vytváření příznivého pracovního klimatu ve sdružení.

 6. Výchovu mladých technických a vědeckých pracovníků pod vedením zkušených odborníků a jejich zapojení do řešení aktuálních problémů v oblasti ICT.

 7. Motivaci zaměstnanců k účasti na nových e-infrastrukturních a výzkumných projektech a na vytváření výsledků uplatnitelných při hodnocení vědecké a výzkumné činnosti.

7 Mediální a komunikační aktivity Sdružení

Hlavním cílem našich mediálních a komunikačních aktivit je systematicky informovat členy Sdružení, uživatele e-infrastruktury, veřejnou správu a další zainteresované subjekty o našich aktivitách, službách a dosažených výsledcích a získávat od nich zpětnou vazbu. Při komunikaci chceme vycházet z komunitního přístupu a posilovat princip spolupráce mezi sdružením a uživateli jeho služeb.

K dosažení tohoto cíle budou využity zejména tyto nástroje:

 1. Odborné konference, semináře a školení.

 2. Tištěné a elektronické materiály informující o významných aktivitách a výstupech Sdružení.

 3. Spolupráce s odbornými i všeobecnými médii a využití relevantních významných událostí se širším společenským dopadem k naší prezentaci v mainstreamových médiích (deníky, rozhlas, televize).

 4. Podpora platforem pro setkávání a předávání informací mezi námi a zájmovými či odbornými pracovními skupinami.

 5. Využívání moderních médií pro přímou komunikaci s uživateli.

 6. Efektivní využití povinné publicity velkých projektů.

 7. Průběžná aktualizace informací a využití moderních nástrojů komunikace v našich webových prezentacích.

V Praze 19. prosince 2019

Poslední změna: 6.11.2023