Vyhlášení výběrového řízení pro rozvojové projekty do Fondu rozvoje sdružení CESNET

Praha 16. ledna 2019. Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlásila výběrové řízení na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení.

Finanční bude podpořeno řešení projektů v tematických okruzích:

  • a/ Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
  • b/ Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET

Podrobnou specifikaci tematických okruhů najdete na webových stránkách Fondu rozvoje sdružení CESNET. Letos se podporovaná témata rozšířila o nové oblasti, jakými jsou vzdělávání v otázce bezpečnosti, problematika eIDAS, algoritmů umělé inteligence (AI), integrace a transformace do cloudového prostředí, podpora Internetu věcí (Iot), distribuci kvantových klíčů (QKD). Dlouhodobě jsou podporovány oblasti nástrojů zpracování dat, vytváření vědeckovýzkumných datových zdrojů, bezpečnosti, nástrojů pro federaci identit, multimediálních přenosů, přenosu frekvence a času.

Zažádat o finanční podporu projektu mohou zaměstnanci ústavů Akademie věd ČR nebo vysokých škol, které jsou řádným členem sdružení CESNET. Pokud to zadání tematického okruhu výslovně připouští, může být řešitelem projektu i student v prezenční formě studia v doktorském studijním programu.

Návrhy projektů musí být podány do sídla sdružení CESNET písemně v jednom vyhotovení a v elektronické verzi ve formátu PDF do 15. února 2019. Věcný záměr a technická realizovatelnost projektu musí být projednána s příslušným oddělením sdružení CESNET minimálně pět dní před termínem podání projektu. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny na webu Fondu rozvoje sdružení CESNET, kde jsou už nyní vystaveny kompletní podmínky pro podání žádosti.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 16.1.2019