Vyhlášení výběrového řízení pro rozvojové projekty do Fondu rozvoje sdružení CESNET

Praha 28. června 2019. Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlásila druhé výběrové řízení pro rok 2019.

Finanční bude podpořeno řešení projektů v tematických okruzích:

a / Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR;

b / Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET.

Podrobnou specifikaci tematických okruhů naleznete na webových stránkách Fondu rozvoje sdružení CESNET: https://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx . Návrhy projektů musí být podány do sídla sdružení CESNET písemně v jednom vyhotovení a v elektronické verzi ve formátu PDF do 9. září 2019.

O podporu mohou žádat projekty mj. v  tématech vytváření vědeckovýzkumných datových zdrojů, zpracování rozsáhlých dat, vytváření algoritmů umělé inteligence (AI), problematiky eIDAS, integrace a transformace do cloudového prostředí, podpory Internetu věcí (Iot), vytváření metodik a systémů vzdělávání v otázce bezpečnosti, podpora nových aplikací pro distribuci kvantových klíčů (QKD), multimediálních přenosů, přenosu frekvence a času, vývoj a implementace nástrojů pro zpracování dat, bezpečnostních nástrojů, nástrojů pro automatizaci správy sítí, systémů pro řízení identit uživatelů aj.

Zažádat o finanční podporu projektu mohou zaměstnanci ústavů Akademie věd ČR nebo vysokých škol, které jsou členem sdružení CESNET. Pokud to zadání tematického okruhu výslovně připouští, může být řešitelem projektu i student v prezenční formě studia v doktorském studijním programu.

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 28.6.2019