Nové serverovny ZČU využijí vědci z celé ČR

Logo eIGeR 220 pixelů

Plzeň 10. 1. 2013. Na Západočeské univerzitěv Plzni (ZČU) byly dnes dopoledne slavnostně otevřeny nové serverovny postavené na špičkových technologiích. Hlavním úkolem jedné z nich je zabezpečovat chod plzeňského uzlu národní e-infrastruktury určené pro výzkum a vývoj. Uzel v prostorách univerzity vybudovalo sdružení CESNET v rámci svého strategického projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro výzkum a vývoj v regionech (eIGeR).

Nové serverovny vznikly zásadní rekonstrukcí dřívějšího technologického centra univerzity. Hlavní důraz se přitom kladl na energetickou efektivitu a ochranu dat. Náročná rekonstrukce, realizovaná prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, byla završena dnešním slavnostním aktem, na němž vystoupili zástupci vedení ZČU, dodavatelských firem i sdružení CESNET, a to včetně jeho ředitele Jana Gruntoráda.

Nové serverovny mimo jiné umožňují provoz jednoho ze tří velkokapacitních datových úložišť budovaných jako součást projektu eIGeR. Zbylá dvě vznikají v Jihlavě a v Brně. Celková kapacita plzeňského datového úložiště nyní dosahuje 3,8 PB. V průběhu modernizace sdružení CESNET instalovalo v prostorách ZČU také výkonný výpočetní cluster, který je plněintegrován do Národní gridové infrastruktury. Cluster zásadně rozšířil výpočetní kapacity umístěné na půdě ZČU. Datový prostor, kterým disponují zařízení nasazená v ZČU, se díky tomu zvýšil o 100 TB dat. Tyto kapacity jsou nyní k dispozici pedagogům a studentům ZČU, ale i všem vědeckovýzkumným týmům či jednotlivcům z tuzemské akademické obce, a to skrze národní výpočetní prostředí MetaCentrum budované rovněžsdružením CESNET.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokýmiškolami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Západočeská univerzita v Plzni vznikla v roce 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty, které v Plzni působily více než čtyřicet let. V současné době má osm fakult s více než šedesáti katedrami a tři vysokoškolské ústavy. Téměř 18 tisíc studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Více na:www.zcu.cz.

10. ledna 2013

Loga eIGeR vodorovně

Poslední změna: 28.3.2013