Zásady pro přístup do Velké infrastruktury CESNET (Access Policy, AP)

Od 1. 1. 2017 jsou Zásady pro přístup do Velké infrastruktury nahrazeny Podmínkami přístupu k e-infrastruktuře CESNET.

Čl. I. Úvodní ustanovení

Velká infrastruktura CESNET je široké spektrum zařízení, vybavení, zdrojů, ale i služeb, které jsou výzkumnými týmy používány k výzkumné činnosti. Zahrnuje komunikační, výpočetní a úložné složky, doplněné prostředím pro vzájemnou spolupráci. Jejím hlavním úkolem je zajištění podmínek pro efektivní spolupráci rozsáhlých vědeckých týmů, a to jak osob, tak experimentálních zařízení, jejichž jednotlivé části mohou být umístěny i v různých zemích. Velká infrastruktura CESNET je napojena na podobné mezinárodní infrastruktury, je národní částí evropských infrastruktur GÉANT a EGI.

Velká infrastruktura CESNET je součástí Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, jejíž rozvoj schválila Vláda České republiky ve svém Usnesení č. 207 ze dne 15. března 2010. Jedná se o neveřejnou infrastrukturu, jejíž provozování je prováděno v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II. Účastníci VI

K Velké infrastruktuře CESNET se mohou připojit organizace zabývající se v České republice

 • vědou, výzkumem, vývojem včetně uplatnění jejich výsledků v praxi,
 • experimentálním vývojem nebo inovacemi v průmyslu i jiných oborech,
 • šířením vzdělanosti, kultury a prosperity.

Kromě výše uvedených organizací je možno poskytnout přístup i vybraným organizacím veřejné správy. Ostatním organizacím je možné poskytnout přístup pouze pro jejich vědecké, výzkumné a inovační projekty. V takovém případě je organizace povinna zajistit, aby Velká infrastruktura CESNET byla využita pouze v souvislosti s touto činností.

Účastník Velké infrastruktury CESNET získá přístup k výše uvedeným vyspělým prostředkům včetně propojení s obdobnými infrastrukturami v zahraničí. Účastník Velké infrastruktury CESNET souhlasí s tím, že některé služby mají po určitou dobu experimentální charakter a že sdružení může přijmout opatření (technická nebo smluvní), kterými upraví charakter využití e-infrastruktury.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení poskytuje telekomunikační služby na základě osvědčení č. 366, vydaného podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Služby nejsou poskytovány jako veřejně dostupné.
 2. Na přístup k Velké infrastruktuře CESNET není právní nárok a rozhodnutí sdružení CESNET o přístupu k ní je konečné.
 3. Tyto zásady včetně příloh nabývají platnosti dnem podpisu ředitele sdružení a účinnosti dnem 15. 11. 2011.

V Praze dne 14. 11. 2011

Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel

Příloha č. 1: Zásady přijatelného užití Velké infrastruktury CESNET (Acceptable Use Policy, AUP)

Povinnosti účastníka Velké infrastruktury CESNET

 1. Účastník nesmí používat e-infrastrukturu pro činnosti, které:
  • umožňují nebo snaží se získat neoprávněný přístup ke zdrojům e-infrastruktury
  • porušují práva duševního vlastnictví
  • nepříznivě působí na provoz e-infrastruktury nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost e-infrastruktury nebo nadměrně omezují její výkon
  • plýtvají kapacitou e-infrastruktury
  • ničí integritu informací uložených v počítačích, úložištích, síťových prvcích a ostatních zařízeních e-infrastruktury
  • omezují soukromí uživatelů.
 2. Účastník se zavazuje, že citlivé informace o řešení e-infrastruktury ani její části neposkytne bez souhlasu sdružení/připojovatele třetí osobě, ani že je sám bez souhlasu sdružení nepoužije.
 3. Pro užívání infrastruktury jinými subjekty musí účastník požádat předem o souhlas sdružení/připojovatele předložením návrhu na změnu smlouvy o přístupu nebo využití.
 4. Účastník se zavazuje, že nedovolí (byť i z nedbalosti), aby ze zařízení v jeho působnosti (jím vlastněných, najatých, vypůjčených, provozovaných apod.) byla e-infrastruktura užívána k účelům odporujícím smlouvě o přístupu nebo využití.

Oprávnění sdružení/připojovatele:

Sdružení/připojovatel může účastníkovi omezit/pozastavit přístup k infrastruktuře, pokud účastník porušil výše uvedené povinnosti.

Příloha č. 2: Technicko-ekonomické podmínky pro přístup do Velké infrastruktury CESNET

S účinností od 15. 11. 2011 se TEP v slovní části řídí AUP a AP.

Část Ceník je vydána samostatně a je vedena neveřejně, v souladu s tím, že služby spojené s Velkou infrastrukturou CESNET, jsou poskytovány neveřejně.

Poslední změna: 12.4.2023