Stanovy CESNET, zájmové sdružení právnických osob

(dále jen stanovy)

Obsah

 1. Založení zájmového sdružení právnických osob
 2. Název a sídlo
 3. Členové sdružení a doba trvání sdružení
 4. Cíle a předmět hlavní činnosti sdružení
 5. Předmět doplňkové činnosti
 6. Příspěvky do sdružení
 7. Orgány sdružení a ředitel sdružení
 8. Práva a povinnosti řádných členů sdružení
 9. Přidružený člen sdružení
 10. zrušen
 11. Hospodaření sdružení
 12. Vznik a zánik účasti člena sdružení
 13. Zrušení a zánik sdružení
 14. Závěrečná ustanovení
 15. Příloha č. 1 – Seznam řádných členů

I. Založení zájmového sdružení právnických osob

Zájmové sdružení právnických osob CESNET (dále jen sdružení) bylo založeno zakladatelskou smlouvou ze dne 6. března 1996.

II. Název a sídlo

Sdružení vystupuje v právních vztazích pod názvem:
CESNET, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Zikova 1903/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 63839172, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 58848.

III. Členové sdružení a doba trvání sdružení

 1. Členové sdružení se dělí na řádné a přidružené členy.

 2. Řádným členem sdružení mohou být výlučně:

  1. veřejná nebo státní vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů, zastoupená rektorem,

  2. Akademie věd ČR zastoupená předsedou.

 3. Přidruženým členem sdružení mohou být výlučně organizace, které splňují požadavky stanovené v článku IX. stanov.

 4. Seznam řádných členů sdružení je uveden v příloze č. 1 stanov.

 5. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

IV. Cíle a předmět hlavní činnosti sdružení

 1. Cílem sdružení je:

  1. Provádět nezávisle základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací a šířit výsledky těchto činností všemi dostupnými formami včetně transferu technologií.

  2. budovat, rozvíjet a dlouhodobě provozovat výzkumnou infrastrukturu CESNET a podporovat rozvoj, osvojování a užívání špičkových komunikačních a informačních technologií;

  3. podporovat za úhradu nákladů s tím spojených šíření vzdělanosti, kultury a poznání, spolupráci členů s praxí, rozšiřování aplikací nejmodernějších informačních technologií a zkvalitňování výzkumné infrastruktury CESNET získáním dalších účastníků, informačních zdrojů a služeb.

 2. Předmětem hlavní činnosti sdružení je zejména:

  1. provádět nezávislé aktivity výzkumu a vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií a poskytovat výzkumné služby v této oblasti;

  2. podporovat vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií;

  3. uvádět výsledky vlastního výzkumu a vývoje do praxe formou transferu technologií interní povahy;

  4. realizovat následující aktivity ve prospěch svých členů, jimi zřízených organizací, jakož i ve prospěch dalších subjektů:

   1. rozvoj a provoz národní komunikační a informační infrastruktury, umožňující propojení jejich infrastruktur, zpřístupnění infrastruktury CESNET a napojení na podobné externí infrastruktury (včetně přístupu do sítě Internet),

   2. vytváření společně užívaných technických, komunikačních a programových prostředků a informačních služeb,

   3. ověřování nových aplikací, spolupráci a komplementárnost aktivit členů na úrovni srovnatelné s předními zahraničními akademickými a výzkumnými infrastrukturami.

Předmět své činnosti sdružení provádí a zajišťuje v rozsahu získaných dotací a částečných úhrad nákladů s těmito činnostmi spojených. Sdružení tyto činnosti neprovádí za účelem dosažení zisku.

V. Předmět doplňkové činnosti

Vedle hlavní činnosti podle čl. IV. odst. 2 sdružení provádí i doplňkovou činnost, pouze však za účelem účinnějšího využití majetku a takovým způsobem, aby nebylo ohroženo plnění cílů sdružení dle čl. IV odst. 1.

Sdružení bude provádět doplňkovou činnost podporující přenos výsledků výzkumu do praxe, a to zejména v následujících oborech:

 • ostatní hlasové služby

 • pronájem okruhů

 • služby přenosu dat

 • služby přístupu k síti Internet

 • konzultační, poradenská a školící činnost v oblasti telekomunikačních a informačních technologií

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Případná ztráta, která by vznikla doplňkovou činností, bude zásadně vyrovnána do konce účetního období, nebo bude příslušná doplňková činnost ukončena před započetím dalšího účetního období.

VI. Příspěvky do sdružení

 1. Příspěvky do sdružení se dělí na příspěvky roční a příspěvky vstupní.

 2. Člen sdružení vkládá každoročně do sdružení roční členský příspěvek ve výši schválené valnou hromadou.

 3. Nový přistupující člen vkládá do sdružení vstupní příspěvek, o jehož výši rozhoduje valná hromada v závislosti na míře jeho účasti ve sdružení. Nový přistupující člen sdružení vzniklý rozdělením, sloučením, splynutím či vyčleněním ze stávajícího člena je osvobozen od vstupního příspěvku.

 4. Přistupující člen je povinen zaplatit vstupní příspěvek do 1 měsíce od schválení jeho přistoupení do sdružení valnou hromadou.

 5. Roční členský příspěvek je člen sdružení povinen zaplatit ve čtvrtletních splátkách, vždy do posledního dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí.

 6. V případě ukončení členství řádného člena ve sdružení má tento právo pouze na vypořádací podíl (viz dále).

 7. Člen sdružení, který ve lhůtách výše uvedených nezaplatí vstupní příspěvek nebo roční členský příspěvek, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným ustanovením občanského zákoníku a příslušným prováděcím předpisem. Je-li člen sdružení v prodlení se zaplacením příspěvku, vyzve ho představenstvo ke splnění povinnosti v dodatečné jednoměsíční lhůtě, která začíná běžet od doručení písemné výzvy představenstva. Pokud člen sdružení nezaplatí dlužný příspěvek ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, může ho valná hromada ze sdružení vyloučit.

 8. Člen sdružení nemusí platit roční členský příspěvek nebo jeho část, pokud zajistil sdružení úhradu odebíraných služeb nebo jejich odpovídající části jiným způsobem.

 9. Členové sdružení a jimi zřízené subjekty mají v rámci uhrazeného ročního členského příspěvku (nebo v rámci úhrady provedené dle odst. 8) nárok na služby v rozsahu schváleném valnou hromadou sdružení.

 10. Sdružení upřesní pravidla podle odst. 9 a stanoví pravidla pro poskytování služeb čerpaných nad rozsah schválený dle odst. 9 a pro poskytování dalších služeb mimo tento rozsah.

VII. Orgány sdružení a ředitel sdružení

Orgány sdružení jsou:

  1. Valná hromada

  2. Představenstvo

  3. Dozorčí rada

 1. Valná hromada

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Členem valné hromady je každý řádný člen sdružení. Členové představenstva a členové dozorčí rady mají právo účasti na valné hromadě.

  2. Do působnosti valné hromady patří:

   1. volba, odvolávání a odměňování členů představenstva a dozorčí rady

   2. schvalování změn stanov

   3. schvalování přistoupení člena do sdružení

   4. projednávání otázek spojených s vystoupením člena ze sdružení

   5. rozhodování o vyloučení člena sdružení

   6. rozhodování o zrušení sdružení

   7. schvalování roční účetní závěrky a výroční zprávy

   8. schvalování rozpočtu na kalendářní rok

   9. schvalování koncepce činnosti sdružení

   10. schvalování zprávy o hlavní a doplňkové činnosti sdružení a o stavu jeho majetku

   11. schvalování rozdělení zisku

   12. schvalování ročního přídělu do rezervního fondu

   13. schvalování ročního členského příspěvku a vstupního členského příspěvku

   14. schvalování mimořádného příplatku k ročnímu členskému příspěvku ke krytí případné ztráty hospodaření

   15. schvalování Řádu hospodaření fondu rozvoje CESNET, z. s. p. o. a jeho změn a volba a odvolání členů Rady fondu a schvalování výše odměn členů Rady fondu

   16. další otázky, které do působnosti valné hromady svěřují na jiných místech tyto stanovy.

  3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové mající celkem alespoň 2/3 všech hlasů.

  4. Počet hlasů řádného člena sdružení pro daný rok se vypočte z výše jeho ročního členského příspěvku tak, že na každých započatých 100 000 Kč příspěvku připadá jeden hlas.

  5. Valná hromada rozhoduje o všech otázkách 2/3 většinou všech hlasů řádných členů, s výjimkou:

   1. vyloučení člena ze sdružení a zrušení sdružení – tato rozhodnutí vyžadují 4/5 většinu všech hlasů řádných členů sdružení,

   2. volby členů představenstva a členů dozorčí rady – tato rozhodnutí vyžadují nadpoloviční většinu všech hlasů řádných členů sdružení,

   3. volby členů Rady fondu – tato rozhodnutí se přijímají dle pravidel stanovených Jednacím a volebním řádem.

  6. Valná hromada se koná nejméně 2x ročně. Svolává ji představenstvo.

   1. V případě voleb do orgánů sdružení je představenstvo povinno nejméně 60 dnů předem vyzvat řádné členy sdružení k předložení návrhů na kandidáty, a to ve lhůtě do 30 dnů před konáním valné hromady. Návrh kandidátů předkládá statutární orgán řádného člena sdružení.

   2. Valná hromada je svolána písemnou pozvánkou, která musí být zaslána všem členům sdružení, a to prostřednictvím datové schránky a nejméně 15 dnů přede dnem konáním valné hromady. Jestliže není možné zaslat pozvánku prostřednictvím datové schránky, může být pozvánka zaslána doporučeným dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

  7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

   • název a sídlo sdružení

   • místo, datum a hodinu konání valné hromady

   • program jednání valné hromady

   • podkladové materiály k těm bodům programu jednání, k nimž bude přijímáno usnesení a podklady k volbám členů orgánů sdružení a Rady fondu.

  8. Jednání valné hromady se řídí Jednacím a volebním řádem, který schvaluje valná hromada. Valná hromada jedná podle předem stanoveného programu jednání a projednává pouze záležitosti, které byly uvedeny v pozvánce. Záležitost, která nebyla zařazena do navrhovaného programu jednání valné hromady, lze zařadit jen za účasti a se souhlasem všech členů sdružení.

  9. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen skrutátory). Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.

  10. Prezenci přítomných zajišťuje představenstvo. Zmocněnci členů sdružení musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc. Veřejnosti není valná hromada přístupná. Účast hostů schvaluje valná hromada, vyjma hostů uvedených v čl. 2 odst. 6 Jednacího a volebního řádu. Ve stanoveném termínu zahájení valné hromady oznámí předseda představenstva nebo jeden z místopředsedů představenstva, kolik členů sdružení a s jakým počtem hlasů je přítomno.

  11. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady; je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm.

  12. O průběhu valné hromady se sepisuje zápis, který obsahuje následující údaje:

   1. název a sídlo sdružení

   2. místo a dobu konání valné hromady

   3. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

   4. popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady

   5. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování

   6. zaznamenání nesouhlasu člena sdružení s usnesením valné hromady.

  13. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé zápisu. Zápis spolu s pozvánkami a seznamem přítomných členů se uchovává v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání. Každý člen obdrží kopii zápisu z valné hromady.

  14. Není-li valná hromada usnášeníschopná, je představenstvo povinno svolat do 14 dnů náhradní valnou hromadu, která jedná podle stejného programu. Tato valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni řádní členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Tato valná hromada rozhoduje 2/3 většinou hlasů přítomných řádných členů.

 2. Představenstvo

  1. Představenstvo je statutárním orgánem, zajišťuje řízení sdružení a jedná jeho jménem. Členové představenstva jsou za výkon svých funkcí odpovědni výhradně valné hromadě.

  2. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

  3. Do působnosti představenstva patří zejména:

   1. svolávat valnou hromadu

   2. zajišťovat strategické řízení sdružení

   3. projednávat a předkládat valné hromadě

    • návrhy na změnu stanov

    • roční účetní závěrku a výroční zprávu

    • návrh koncepce činnosti sdružení

    • návrh rozpočtu na kalendářní rok

    • zprávu o hlavní a doplňkové činnosti sdružení a o stavu jeho majetku

    • informaci o zřízení fondů nebo o přídělech na účet nerozděleného zisku

    • návrh na zrušení sdružení

    • návrh na výši ročního příspěvku do rezervního fondu

    • návrhy na odměňování členů Rady fondu rozvoje

    • návrh řádného člena sdružení na zařazení jeho záležitostí na pořad jednání valné hromady

   4. vykonávat usnesení valné hromady

   5. vést seznam členů sdružení

   6. rozhodovat o čerpání prostředků rezervního fondu

   7. zřizovat odborné poradní orgány představenstva

   8. schvalovat založení ziskových nebo neziskových subjektů

   9. jmenovat a odvolávat ředitele sdružení a stanovovat jeho odměňování

   10. projednávat Organizační a Pracovní řád sdružení a funkční schéma sdružení a Personální a mzdový předpis.

  4. Představenstvo sdružení má 7 členů. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Aby mohlo představenstvo vykonávat své povinnosti, musí být zvoleno alespoň 5 jeho členů. Zbylí členové jsou voleni na nejbližší valné hromadě.

  5. Funkční období členů představenstva je dva roky, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady.

  6. Člen představenstva se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu; výkon jeho funkce končí dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno nebo mělo být projednáno představenstvem. Představenstvo je povinno projednat vzdání se funkce člena na nejbližším příštím zasedání poté, co se o jeho odstoupení dozvědělo.

   1. Představenstvo, jehož počet zvolených členů neklesl pod polovinu, může kooptovat namísto člena představenstva, jehož členství zaniklo nebo který se své funkce vzdal, nového člena, a to do příštího zasedání valné hromady, která jeho členství potvrdí nebo zvolí nového člena představenstva.

   2. Pokud počet zvolených členů představenstva klesne pod polovinu, je představenstvo povinno svolat do 60 dnů od vzniku této právní skutečnosti valnou hromadu.

  7. Představenstvo zasedá podle potřeb sdružení, nejméně jednou za kalendářní měsíc. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, pokud o to požádá některý člen představenstva nebo dozorčí rada. Člen představenstva nebo člen dozorčí rady se může zasedání představenstva zúčastnit i prostřednictvím vzdáleného přístupu, např. videokonferenčně.

  8. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předseda nebo ten z místopředsedů představenstva, který zasedání řídil, a zapisovatel. Každý člen představenstva má právo, aby na jeho žádost bylo v zápise uvedeno jeho stanovisko.

  9. Zasedání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady a ředitel sdružení. Dále se mohou zúčastnit přizvaní hosté, zejména vedoucí pracovníci sdružení, odborní specialisté a další osoby, na kterých se shodnou všichni přítomní členové představenstva.

  10. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů; za přítomného člena se považuje i člen připojený v době konání zasedání představenstva videokonferenčně. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů se považuje za schválený ten návrh, pro který hlasuje předseda. Předseda představenstva je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která jinak přísluší představenstvu. Tato opatření je povinen předložit ke schválení představenstvu na nejbližším zasedání.

  11. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným, nebo e-mailovým dotazem na všechny členy představenstva nebo formou telekonference nebo videokonference. Takové rozhodnutí je platné, jestliže s ním souhlasila 2/3 většina všech členů představenstva. Na nejbližším příštím zasedání představenstva musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu.

  12. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou odbornou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení škodu.

  13. Za představenstvo jednají navenek ve věcech sdružení předseda představenstva a jeden z místopředsedů představenstva společně, nebo dva místopředsedové představenstva společně.

   K záležitostem níže uvedeným:

   1. poskytování půjček či přijímání půjček nebo úvěrů nad 5 mil. Kč,

   2. zakládání ziskových a neziskových subjektů,

   potřebují předchozí souhlas všech členů představenstva.

  14. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence. Člen představenstva nesmí:

   1. vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisí s činností sdružení

   2. zprostředkovávat pro jiné osoby obchody sdružení

   3. účastnit se na podnikání jako společník s neomezeným ručením

   4. vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o právnickou osobu, která je členem sdružení. Na člena představenstva, který poruší zákaz konkurence, se vztahuje přiměřeně ustanovení § 432 občanského zák.

  15. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, požádají-li o to nejméně 3 řádní členové sdružení mající alespoň 10% hlasů. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pokud se žádost o svolání mimořádné valné hromady týká voleb do orgánů sdružení nebo Rady fondu, svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesvolá-li představenstvo mimořádnou valnou hromadu ve lhůtách výše uvedených, má právo ji svolat skupina řádných členů sdružení, kteří o svolání požádali.

  16. Členům představenstva náleží za výkon jejich funkce finanční odměna.

 3. Dozorčí rada

  1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti sdružení. Členové dozorčí rady jsou za výkon svých funkcí odpovědni výhradně valné hromadě.

  2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni:

   1. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti sdružení

   2. kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny v souladu se skutečností

   3. kontrolovat, zda se hospodářská činnost a ostatní činnosti sdružení uskutečňují v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné
    hromady

   4. přezkoumávat roční účetní závěrku sdružení

   5. účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti

   6. svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy sdružení.

  3. Dozorčí rada má 5 členů. Aby mohla dozorčí rada vykonávat své povinnosti, musí být zvoleni alespoň tři její členové. Zbylí členové jsou voleni na nejbližší valné hromadě.

  4. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.

  5. Funkční období dozorčí rady je dva roky, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.

  6. Člen dozorčí rady se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno, nebo mělo být projednáno dozorčí radou. Dozorčí rada je povinna projednat vzdání se funkce člena dozorčí rady na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dozvěděla.

   1. Dozorčí rada, jejíž počet zvolených členů neklesl pod polovinu, může kooptovat na místo člena dozorčí rady, jehož členství zaniklo nebo který se své funkce vzdal, nového člena, a to do příštího zasedání valné hromady, která jeho členství potvrdí nebo zvolí nového člena dozorčí rady.

   2. Pokud počet zvolených členů dozorčí rady klesne pod polovinu, je představenstvo povinno svolat do 60 dnů od vzniku této právní skutečnosti valnou hromadu.

  7. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva sdružení nebo ředitelem sdružení.

  8. Zasedání dozorčí rady se koná podle potřeb sdružení, nejméně však 2x ročně. Její předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, pokud o to požádá člen dozorčí rady nebo představenstvo.

  9. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, o průběhu zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda dozorčí rady.

  10. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.

  11. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady, přičemž každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů se považuje za schválený ten návrh, pro který hlasuje předseda.

  12. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve stejném rozsahu a se stejnými důsledky jako na členy představenstva viz čl. VII., část 2, odst. 2.15.

  13. Dozorčí rada má povinnost přezkoumat činnost představenstva na základě žádosti řádného člena sdružení v záležitostech, které uvede ve své žádosti.

  14. Členům dozorčí rady náleží za výkon jejich funkce finanční odměna.

 4. Ředitel

  1. Ředitel sdružení řídí běžnou činnost sdružení a jedná za sdružení na základě a v rozsahu písemného „Pověření“, které mu uděluje představenstvo. Ředitel je odpovědný za výkon své funkce představenstvu sdružení.

  2. Mezi základní práva a povinnosti ředitele patří zejména:

   1. zajišťovat naplňování hlavní a doplňkové činnosti sdružení

   2. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem

   3. zajišťovat provozní záležitosti sdružení

   4. vykonávat usnesení představenstva sdružení

   5. rozhodovat o zaměstnaneckých otázkách sdružení

   6. schvalovat Organizační řád CESNET, z. s. p. o., Pracovní řád CESNET, z. s. p. o. a Funkční schéma a Personální a mzdový předpis CESNET, z. s. p. o. po projednání v představenstvu sdružení

   7. jmenovat vedoucí zaměstnance sdružení

   8. jmenovat poradní orgány ředitele sdružení.

VIII. Práva a povinnosti řádných členů sdružení

 1. Právo podílet se na rozhodování ve sdružení mají všichni řádní členové sdružení.

  1. Řádný člen sdružení má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.

  2. Řádný člen sdružení má právo být informován o pořadu jednání valné hromady na pozvánce zaslané mu formou doporučeného dopisu nejméně 15 dnů před konáním valné hromady a právo obdržet od představenstva kopii zápisu z jednání valné hromady, a to do 30 dnů od jejího konání.

  3. Skupina nejméně 3 řádných členů sdružení mající alespoň 10% hlasů může požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí ve smyslu čl. VII. odst. 2.16. stanov.

  4. Každý řádný člen sdružení má právo požádat představenstvo, aby zařadilo jeho návrh na pořad jednání valné hromady, nebo požádat dozorčí radu o přezkoumání činnosti představenstva v záležitostech, které uvede ve své žádosti.

 2. Právo na vypořádací podíl

  1. Po dobu trvání sdružení ani v případě jeho zrušení není člen sdružení oprávněn požadovat vrácení svých vstupních a ročních členských příspěvků.

  2. V případě ukončení členství ve sdružení má řádný člen právo na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se vypočte z čistého obchodního majetku, který se stanoví na základě roční účetní závěrky za poslední ukončené účetní období před zánikem jeho členství ve sdružení. Vypořádací podíl se vypočte poměrem ročního členského příspěvku řádného člena, jehož účast ve sdružení zanikla, k součtu ročních členských příspěvků všech členů. Od částky takto vypočtené se odečte výše ročního členského příspěvku řádného člena za rok, v němž jeho účast zanikla. Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků.

  3. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, a to do 1 měsíce od schválení roční účetní závěrky. V téže lhůtě je povinen člen, jehož účast ve sdružení zanikla, zaplatit případnou ztrátu.

 3. Právo na podíl na likvidačním zůstatku

  1. Po zrušení sdružení s likvidací má člen sdružení právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se stanoví podle poměru ročních členských příspěvků členů v roce předcházejícím roku, v němž došlo k zániku sdružení.

 4. Řádní členové sdružení nemají žádná přednostní práva k výsledkům dosaženým činností sdružení.

IX. Přidružený člen sdružení

 1. Přidruženým členem sdružení se mohou stát se souhlasem valné hromady soukromé vysoké školy, právnické osoby působící v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vzdělávání, případně další právnické osoby z oblasti veřejné správy a neziskového sektoru, za podmínky (i) že tyto právnické osoby trvale naplňují podmínky pro připojení k infrastruktuře CESNET a (ii) že o to požádají způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 1.2. těchto stanov.

 2. Přidružený člen je povinen poskytnout sdružení základní údaje o svém rozpočtu a hospodářských výsledcích. S přihlédnutím k těmto údajům, k jednorázovým nákladům připojení a rozsahu využívaných služeb představenstvo navrhne valné hromadě výši vstupního příspěvku a ročního členského příspěvku přidruženého člena.

 3. Přidružený člen má právo účastnit se valné hromady sdružení s hlasem poradním a má právo být informován o pořadu jednání shodně s právem řádného člena sdružení upraveným v čl. VIII. odst. 1.2. těchto stanov.

 4. Přidružený člen nemá právo podílet se na rozhodování ve sdružení a nemá právo hlasovací.

 5. Každý nový přistupující přidružený člen sdružení vkládá do sdružení vstupní příspěvek, o jehož výši rozhoduje valná hromada.

 6. Vstupní příspěvek je přistupující přidružený člen povinen zaplatit do 1 měsíce od schválení přistoupení do sdružení valnou hromadou.

 7. Roční členský příspěvek schválený valnou hromadou jsou přidružení členové povinni zaplatit ve čtvrtletních splátkách, vždy do posledního dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí.

 8. V případě ukončení účasti přidruženého člena ve sdružení nemá tento právo na vypořádací podíl ani na vrácení vstupního příspěvku nebo jakékoliv jeho části.

 9. V případě, že přidružený člen nezaplatí vstupní příspěvek nebo roční členský příspěvek ve lhůtách výše uvedených, postupuje se vůči němu podle ustanovení čl. VI. odst. 7. těchto stanov.

 10. Přidružené členství ve sdružení zaniká způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 2 těchto stanov.

 11. V případě opětovného přijetí vystoupivšího přidruženého člena sdružení do sdružení bude postupováno podle ustanovení čl. XII. odst. 1.4. těchto stanov.

X. zrušen

XI. Hospodaření sdružení

 1. Účetnictví sdružení

  1. Sdružení vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

  2. Účetním obdobím je kalendářní rok.

  3. Ředitel sdružení zajistí po ukončení účetního období, nejpozději však do pěti měsíců od skončení účetního období, sestavení účetní závěrky, kterou předloží k přezkoumání představenstvu a dozorčí radě sdružení.

  4. Představenstvo předloží účetní závěrku ke schválení nejbližší řádné valné hromadě sdružení. Kopii účetní závěrky je povinno zaslat spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu všem členům sdružení nejpozději do 15 dnů před konáním valné hromady.

  5. Sdružení vede oddělenou účetní evidenci hospodářských a nehospodářských činností, sleduje kapacitu alokovanou na hospodářské činnosti na úrovni sdružení i na úrovni výzkumné infrastruktury CESNET a sleduje reinvestici zisku z transferu technologií do hlavních činností sdružení. Podrobnosti upraví interní předpis sdružení.

 2. Způsob rozdělení zisku

  1. Sdružení rozděluje zisk v tomto pořadí:

   1. k zákonem stanoveným daním a poplatkům

   2. k povinnému přídělu do rezervního fondu

   3. k podpoře činností uvedených v čl. IV.

 3. Rezervní fond

  1. Sdružení vytvořilo při svém založení rezervní fond ve výši 200 000 Kč. Tento rezervní fond se ročně doplňuje částkou, kterou schválí valná hromada na návrh představenstva. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo a lze jej použít pouze ke krytí ztrát a k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření sdružení.

XII. Vznik a zánik účasti člena sdružení

 1. Vznik účasti

  1. Členství ve sdružení vzniklo zakládajícím členům podepsáním zakladatelské smlouvy s účinností od zápisu sdružení do registru sdružení vedeného u obvodního úřadu příslušného podle sídla sdružení.

  2. Ke sdružení lze přistoupit jednostranným právním úkonem učiněným v písemné formě. V přistoupení musí být uvedeno, že přistupující člen sdružení přistupuje k zakladatelské smlouvě a ke stanovám sdružení. K přistoupení ke sdružení je třeba souhlasu valné hromady. Valná hromada rozhoduje o přistoupení nového člena 2/3 většinou hlasů všech členů sdružení. Členství ve sdružení vzniká novému členovi ode dne, kdy valná hromada jeho přistoupení ke sdružení schválí.

  3. Účast ve sdružení nelze převést na jinou osobu.

  4. Pokud ke sdružení znovu přistupuje způsobem upraveným v odst. 1.2. tohoto článku člen, který již členem sdružení byl a ze sdružení vystoupil /odst. 2.1. písm. b) tohoto článku/, je povinen do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady o jeho přistoupení uhradit sdružení vstupní příspěvek v plné výši.

 2. Zánik účasti

  1. Účast ve sdružení zaniká:

   1. zánikem právnické osoby, která je členem sdružení

   2. vystoupením ze sdružení

   3. vyloučením.

  2. Vystoupit ze sdružení lze na základě písemné výpovědi člena sdružení adresované představenstvu sdružení. V takovém případě končí účast člena sdružení po uplynutí výpovědní lhůty, která činí 12 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi představenstvu.

  3. O vyloučení člena sdružení rozhoduje valná hromada 4/5 většinou všech hlasů řádných členů sdružení. Návrh na vyloučení člena sdružení předkládá valné hromadě představenstvo. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, jestliže:

   1. člen sdružení nezaplatil vstupní či roční členský příspěvek ani po výzvě představenstva v dodatečně stanovené lhůtě

   2. člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje členské povinnosti nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn představenstvem.

XIII. Zrušení a zánik sdružení

 1. Zánik sdružení

  1. Sdružení zaniká ke dni výmazu ze spolkového rejstříku.

  2. Zániku sdružení předchází zrušení sdružení s likvidací jmění.

 2. Zrušení sdružení

  1. Sdružení se zrušuje:

   1. dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato nebo

   2. dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.

 3. Likvidace sdružení

  1. O zrušení sdružení a o vstupu sdružení do likvidace rozhoduje valná hromada.

  2. Likvidátora jmenuje valná hromada sdružení na návrh představenstva. Likvidátorem může být jen fyzická osoba.

  3. Zemře-li likvidátor nebo vzdá-li se své působnosti nebo nemůže-li ji vykonávat, jmenuje se nový likvidátor způsobem, kterým byl jmenován předchozí likvidátor.

  4. Za výkon své působnosti odpovídá likvidátor týmž způsobem jako členové statutárních orgánů.

  5. Likvidátor činí jménem sdružení jen úkony směřující k likvidaci sdružení. Při výkonu této působnosti plní závazky sdružení, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje sdružení před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů.

  6. Zjistí-li likvidátor předlužení likvidovaného sdružení, podá bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkurzu.

  7. Likvidátor oznámí vstup sdružení do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zveřejnit, že sdružení vstoupilo do likvidace s výzvou, aby věřitelé a jiné osoby a orgány, které jsou tím dotčeny, přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce.

  8. Likvidátor sestaví ke dni vstupu sdružení do likvidace likvidační účetní rozvahu a je povinen zaslat přehled o jmění sdružení každému členovi sdružení, který o to požádá.

  9. Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží ji řádným členům sdružení ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku, jenž vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek), mezi členy sdružení.

  10. Členům sdružení nelze poskytnout plnění z nároku na podíl na likvidačním zůstatku dříve, než jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů sdružení.

  11. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz sdružení ze spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy sdružení související s jejich účastí ve sdružení, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř sdružení se řídí ve věcech, které neupravují stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

 2. Změny stanov musí být schváleny valnou hromadou sdružení na návrh představenstva. K tomuto rozhodnutí je potřeba dvoutřetinové většiny všech hlasů řádných členů sdružení.

 3. Každý člen sdružení obdrží jedno vyhotovení stanov.

 4. Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení valnou hromadou sdružení.

V Praze dne 25. 6. 2020

Příloha č. 1 ke Stanovám sdružení CESNET, z. s. p. o. – Seznam řádných
členů sdružení CESNET, z. s. p. o.

Veřejné vysoké školy v České republice

Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3-5
116 36 Praha 1

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

České vysoké učení technické v Praze
Zikova 4
166 36 Praha 6

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
170 22 Praha 7

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 1
601 90 Brno

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1–3
612 42 Brno

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno

Akademie múzických umění v Praze
Malostranské nám. 12
118 00 Praha 1

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80
116 93 Praha 1

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 2
662 15 Brno

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec 1

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31
370 05 České Budějovice

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem
Hoření 13
400 96 Ústí nad Labem

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Akademie věd České republiky
Národní 3
117 20 Praha 1

Vojenské vysoké školy v České republice:

Univerzita obrany
Kounicova 65
612 00 Brno

Státní vysoké školy v České republice:

Policejní akademie ČR v Praze
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4

Poslední změna: 22.7.2020