Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET

(dále jen „Podmínky přístupu“)

Preambule

 1. Popis a účel e-infrastruktury CESNET
  1. e-infrastruktura CESNET (dále v těchto Podmínkách přístupu jen „Infrastruktura“) je výzkumnou infrastrukturou ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro výzkum a vývoj ČR, poskytující svým účastníkům unikátní soubor služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.
  2. Infrastrukturu provozuje CESNET, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6, IČ: 63839172, zapsané ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 58848 (dále v těchto Podmínkách přístupu jen „Sdružení“). Sdružení je „výzkumnou organizací“ ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, resp. „organizací pro výzkum a šíření znalostí“ nebo „výzkumnou organizací“ dle Sdělení komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), bod 15. písm. ee).
  3. Infrastruktura je neveřejná a její provozování není primárně prováděno za účelem dosažení zisku.
  4. Služby Infrastruktury může poskytnout pouze Sdružení nebo jím pověřený smluvní partner (dále jen „partner“).

Podmínky přístupu k infrastruktuře (Access Policy, AP)

 1. Přístup účastníků k Infrastruktuře
  1. Účastníky Infrastruktury mohou být zejména organizace:
   • zabývající se především výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi včetně uplatnění jejich výsledků v praxi,
   • zabývající se především vzděláváním a šířením vzdělanosti, kultury a prosperity,
   • instituce veřejné a státní správy a místní samosprávy a
   • další organizace vykonávající činnosti ve veřejném zájmu.
  2. Ostatním organizacím je možné poskytnout přístup k Infrastruktuře pouze pro jejich vědecké, výzkumné, vzdělávací a inovační projekty. V takovém případě je příslušná organizace povinna zajistit, aby Infrastruktura byla využita pouze v souvislosti s touto činností.
  3. Účastník Infrastruktury získá přístup k unikátním prostředkům včetně propojení s obdobnými infrastrukturami v zahraničí.
  4. Na přístup k Infrastruktuře není právní nárok a rozhodnutí Sdružení o přístupu k ní je konečné.

Zásady přijatelného užití infrastruktury (Acceptable Use Policy, AUP)

 1. Práva a povinnosti účastníka Infrastruktury
  1. Účastník je oprávněn užívat Infrastrukturu pro aktivity, které jsou v souladu s těmito Zásadami přijatelného užití Infrastruktury, s dobrými mravy, respektují potřeby ostatních účastníků a šetří zdroje Infrastruktury. Účastník je povinen při užívání Infrastruktury dodržovat zákony a další právní předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky. Tímto ustanovením není dotčeno právo Sdružení na případnou náhradu způsobené škody ani občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost účastníků Infrastruktury.
  2. Účastník nesmí používat Infrastrukturu zejména pro činnosti, které:
   1. mají povahu neoprávněného užití, zásahu, změny počítačových systémů, jejich částí, nosiče informací nebo dat;
   2. porušují práva duševního vlastnictví;
   3. nepříznivě působí na provoz Infrastruktury nebo jejích jednotlivých služeb, brání dalším účastníkům v přístupu k těmto službám, ohrožují řádný provoz Infrastruktury nebo nadměrně omezují její výkon.
  3. Pro užívání Infrastruktury jinými subjekty musí účastník požádat předem o souhlas Sdružení.
  4. Účastník je povinen zajistit, aby ze zařízení v jeho působnosti (jím vlastněných, najatých, vypůjčených,provozovaných apod.) nebyla Infrastruktura využívána k účelům odporujícím těmto Podmínkám či smlouvě, na základě které účastník využívá služby Infrastruktury.
  5. Pokud Účastník užije Infrastrukturu nebo informace o ní v rozporu s těmito Zásadami přijatelného užití Infrastruktury nebo smlouvou, na základě které účastník získal přístup k Infrastruktuře, nebo k takovému užití napomůže třetí osobě úmyslně nebo zanedbáním, je povinen uhradit Sdružení náhradu vzniklé škody.
  6. Podmínky využití jednotlivých služeb Infrastruktury jsou dostupné na internetových stránkách Sdružení https://www.cesnet.cz/sluzby/.
 2. Práva a povinnosti Sdružení
  1. Sdružení/partner může účastníkovi omezit/pozastavit přístup k Infrastruktuře, pokud účastník porušil jeho povinnosti uvedené výše v čl. 2 nebo 3. nebo jiné jeho povinnosti dohodnuté v příslušné smlouvě, na základě které účastník získal přístup k Infrastruktuře.
  2. Sdružení může pozastavit plnění jednotlivé povinnosti/jednotlivých povinností (služeb) podle příslušné smlouvy, pokud nebude možné ji/je splnit v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli (například, ale nejen, události vyšší moci). Povinností Sdružení je však bezodkladně o takovém pozastavení informovat účastníka, nicméně Sdružení v takovém případě neodpovídá za případně vzniklé škody.

Závěrečná ustanovení

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Sdružení si vyhrazuje právo změny těchto Podmínek přístupu. V případě změny Sdružení zveřejní nové znění Podmínek přístupu na svých internetových stránkách www.cesnet.cz a o změnách předem informuje všechny účastníky. V případě nesouhlasu je každý účastník oprávněn ukončit příslušnou smlouvu, na základě které získal přístup k Infrastruktuře, v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě.
  2. Tyto Podmínky přístupu nabývají platnosti dnem podpisu ředitele sdružení a účinnosti dnem 1. 1. 2017 a v plném rozsahu nahrazují Zásady pro přístup do Velké infrastruktury CESNET (Access Policy, AP) ze dne 14. 11. 2011 včetně jejich Přílohy č. 1 (Zásady přijatelného užití Velké infrastruktury CESNET (Acceptable Use Policy, AUP)) a č. 2 (Technicko-ekonomické podmínky pro přístup do Velké infrastruktury CESNET).

V Praze dne 7. 12. 2016

Ing. Jan Gruntorád, CSc., v.r.
ředitel

Poslední změna: 30.6.2020