Základní složky velké infrastruktury

Velkou infrastrukturu tvoří vysoce propustná národní komunikační infrastruktura, národní gridová infrastruktura (NGI) a infrastruktura datových úložišť, doplněné o nástroje a služby řízení přístupu ke zdrojům e-infrastruktury, nástroje pro zajištění bezpečnosti komunikace a ochrany dat a nástroje pro efektivní spolupráci distribuovaných uživatelů a týmů.

Komunikační infrastruktura

V této oblasti, která je základem pro další složky, bylo hlavním cílem vytvoření vícevrstvé národní komunikační infrastruktury, propojené v jednotlivých vrstvách se sítěmi svých uživatelů i se zahraničními sítěmi národního výzkumu a vzdělávání (NREN), evropskou sítí GÉANT a globální experimentální infrastrukturou GLIF. Svým uživatelům měla nabídnout např. souběžnou podporu protokolů IPv4 i IPv6 s možností speciálních pokročilých konfigurací či poskytování vyhrazených služeb v jednotlivých vrstvách, zejména lambda služeb a dálkového přístupu k výzkumným zařízením uživatele v reálném čase. Základem byla vláknová infrastruktura umožňující přenosové rychlosti 40 Gb/s a vyšší.

Z hlediska podpory uživatelů jsme se pak zaměřili zejména na optické připojení nových velkých výzkumných infrastruktur vznikajících v rámci OP VaVpI, zvýšení počtu uživatelských pracovišť (lokalit) s přístupem k využití světelných cest alespoň 10 Gb/s do evropských výzkumných sítí (DWDM přípojky) a zvýšení celkové kapacity přístupu uživatelů do evropských a globálních výzkumných sítí světelnými cestami a digitálními okruhy.

Gridová infrastruktura

Cílem projektu v oblasti gridů bylo vybudovat plnohodnotnou národní gridovou infrastrukturu (NGI) rozvojem a rekonstrukcí současných gridových aktivit CESNETu (projektu MetaCentrum). Konkrétním cílem bylo v rámci české akademické komunity propojit nově pořizované výpočetní prostředky (zejména clustery, pořizované různými vědeckými skupinami) a poskytnout jednotný a bezbariérový přístup k takto organizovaným prostředkům jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Velmi podstatnou částí budování NGI byla integrace s evropským prostředím EGI (European Grid Initiative).

Zakotvení NGI ve velké infrastruktuře společně s komunikační infrastrukturou umožnilo zejména společné a koordinované aktivity k zajištění kompatibilních autentizačních a autorizačních služeb, monitoringu a také týmů pro řešení bezpečnostních incidentů. Samostatnou aktivitou NGI bylo zajištění a koordinace nákupů licencí vybraného aplikačního programového vybavení pro celou aplikační komunitu, která využívá dané komerční SW řešení.

Infrastruktura datových úložišť

Kapacity datových úložišť byly poskytovány ve dvou úzce souvisejících oblastech. První z nich byla datová úložiště clusterů a výpočetního gridu obecně, druhou pak úložiště pro vědecká, výuková a související obecná data.

V oblasti obecných úložných kapacit jsme naplánovali a realizovali nabídku úložné kapacity, zajištěné na technické úrovni tzv. Hierarchical Storage Management (HSM) řešením. To kombinuje rozsáhlé úložné kapacity na magnetických páskách s předřazenými diskovými poli. V rámci projektu jsme se zaměřili zejména na vývoj, ověřování a poskytování nástrojů pro ukládání, správu a přístup k datům a na koordinaci propojování datových úložišť včetně datových prostorů uživatelů, definování standardů, autentizačních mechanismů apod. Samotné vybudování této infrastruktury bylo předmětem projektu eIGeR.

Infrastruktura pro vzdálenou spolupráci

Naším cílem bylo také poskytnout infrastrukturu nástrojů pro vzdálenou spolupráci (videokonference, sdílená práce s daty apod.) umožňující výzkumným týmům i jednotlivým uživatelům spolupracovat bez extenzivního cestování, a tudíž i výrazně efektivněji a ekologičtěji. V této oblasti jsme se soustředili především na vybudování a provoz páteřní infrastruktury a podporu zapojení výzkumných týmů. Dále jsme zajišťovali koordinaci a standardizaci prostředí mezi jednotlivými institucemi. Připojeným institucím jsme poskytovali také podporu na uživatelské a technické úrovni formou školení a seminářů

Podpůrné složky

Nedílnou součástí velké infrastruktury byly také další, nadstavbové služby, nezbytné pro provoz základních služeb velké infrastruktury a zajištění pohodlí a ochrany uživatelů a jejich dat, jako jsou infrastruktura důvěry (autorizační a autentizační mechanizmy), zajištění bezpečnosti infrastruktury a jejích služeb, či sledování infrastruktury a jejích parametrů.

Zvláštní důraz byl kladen na technickou podporu uživatelů.

Poslední změna: 7.3.2016