Národní projekty

Kromě strategických velkých národních projektů se sdružení CESNET v současné době podílí na řešení následujících národních projektů menšího rozsahu:

Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích (FOKUS)
Období: 01/2017–12/2020
Program: Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020MVCR

Cílem je vytvořit systém, který umožní dosáhnout vyšší míry detekce hrozeb a kvalitnějšího sběru dat v sítích. Toho bude dosaženo zavedením zpětné vazby od detekčních systémů k sondám. Detekční systémy budou na základě analýzy naměřených dat žádat sondy o podrobnější analýzu vybrané části provozu. Sondy budou na základě požadavků provádět dodatečné zpracování, např. analýzu aplikačních protokolů či záchyt celých paketů. V rámci projektu vznikne sonda pro zpracování protokolu 400 Gb/s Ethernet.

Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence (CTI)
Období: 04/2017 – 12/2021
Program: Ministerstvo vnitra MVCR

Hlavním výstupem projektu bude vybudování a ověřovací provoz systému detekce, identifikace a predikce kybernetických hrozeb a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních incidentů. Systém umožní sdílení informací o bezpečnostních událostech, incidentech či hrozbách, a to jak mezi národním a vládním bezpečnostním týmem CERT, tak mezi národním a vládním týmem CERT a vybranými provozovateli sítí elektronických komunikací.
Partnerem projektu je CZ.NIC.

Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ)
Období: 01/2016–012/2019
Program: MŠMT, Podpora velkých infrastruktur pro VVaImsmt

Česká národní infrastruktura pro biologická data ELIXIR-CZ je budována jako distribuovaná výzkumná infrastruktura (VI) výzkumných pracovišť nakládajících s molekulárně biologickými a medicinskými daty. Jejím primárním cílem je poskytnout a usnadnit otevřený přístup k širokému portfoliu těchto dat vědecké komunitě v ČR. VI navazuje na zapojení ČR v panevropské VI ELIXIR, zařazené v cestovní mapě ESFRI. Organizační struktura VI ELIXIR-CZ do jisté míry kopíruje organizační uspořádání evropské VI ELIXIR, spolupráci partnerských českých výzkumných organizací koordinuje Ústav organické chemie a biochemie AVČR v. v. i., CESNET je partnerem konsorcia.

DCPro – Technologie pro ochranu vysokorychlostních sítí
Období: 2015–2017

Program: TAČR EPSILON

Cílem projektu je vytvořit zařízení pro zpracování a filtraci provozu vysokorychlostních sítí s následujícími parametry:

  • filtrace paketů až na rychlosti 400 Gb/s
  • podpora analýzy aplikačních protokolů v HW i SW
  • modularita umožňující přidávání vlastních aplikací (pluginů).

Pro dosažení vysoké rychlosti zpracování bude zařízení vybaveno jednou nebo několika hardwarově akcelerovanými síťovými kartami. Akcelerátory budou poskytovat Ethernetová rozhraní s celkovou propustností 400 Gb/s v každém směru. Současně bude softwarová vrstva technologie plně připravena na použití s běžnými síťovými adaptéry, které sice mají nižší výkonnost a neposkytují možnost hardwarového urychlení, ale mají nižší pořizovací cenu a mohou tak být v některých případech vhodnější.

Spolupracujícím partnerem v projektu je společnost Netcope Technologies.

Diagnostika sítě ze zachycené komunikace (DISTANCE)
Období: 2017 – 2019

Program: TAČR EPSILON2

Cílem projektu je vytvořit softwarové řešení schopné záchytu zájmového provozu na základě různých kriterií a jejich kombinací. Výsledek projektu bude integrovaný do existujících nástrojů pro síťové monitorování uchazeče a umožní vytvořit produkt v nabídce uchazeče.

DOBI – Detekce Ohrožení Bezpečnosti infrastruktur
Období: 09/2015–08/2020
Program: MVČRMVCR

Cílem projektu je vyvinout a zejména ověřit metody pro preventivní ochranu vláknové infrastruktury která ja často ohrožována při různých stavebních pracích ale také krádežemi vedení. Vyvinuté metody mají detekovat práce a pohyb v okolí vláknových tras s předstihem, přičemž vlákna stále mohou sloužit primárnímu účelu, tedy přenosu dat.

EPCOM II – Soubor prvků pro fotonickou komunikaci
Období: 2015–2018

Program: TAČR EPSILON

Cílem projektu je převést metody a výsledky dosažené v rámci předešlého základního a aplikovaného výzkumu u jednotlivých účastníků do průmyslové praxe. Bude realizována sada optických
a elektronických prvků, které umožní provoz fotonické služby na vláknových
a bezdrátových komunikačních spojích s vysokým stupněm kompenzace dopravního zpoždění přenášené informace.

Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění
Období: 2016 – 2019

Program: Ministerstvo kultury – Národní A Kulturní Identita (NAKI II)mk

Hlavním cílem projektu je vytvořit postupy a prostředky pro uchování, ochranu a zpřístupnění Laterny magiky jako specifické formy kulturního dědictví, v rámci dlouhodobě udržitelného systému, použitelného i pro obdobné kulturní formy a v jiných paměťových a sbírkových institucích. Nezbytným předpokladem pro plnění cílů projektu je záchrana a zpracování velkého souboru filmů Laterny magiky, které byly v roce 2010 předány do Národního filmového archivu. CESNET je dalším účastníkem projektu.

Platforma pro akceleraci funkcí sítě (NFV200)
Období: 2017 – 2019

Program: TAČR EPSILON2

Cílem projektu je vytvořit platformu, která umožní snadné nasazení virtualizovaných síťových funkcí v prostředí nejrychlejších sítí. Základem bude akcelerační karta vybavená dvěma síťovými rozhraními 100 GE Ethernet a hradlovým polem FPGA.

SABU – Sdílení a analýza bezpečnostních událostí v národním kyberprostoru
Období: 2016 – 2020

Program: veřejné soutěže Ministerstva vnitra ČR – program Bezpečnostního výzkumu ČR (BV III/1-VS) MVCR

Hlavním cílem projektu je vytvoření pilotního systému pro včasné předávání a analýzu událostí vztahujících se k národnímu kyberprostoru. Systém umožní dolování a sdílení informací mezi zapojenými bezpečnostními týmy včetně národního a vládního týmu ČR s cílem predikovat postup útoku a varovat zapojené infrastruktury.

Security Cloud
Období: 2014–2017

Program: TAČR ALFA.

Projekt směřuje do oblasti zajištění bezpečnosti síťové infrastruktury. Jeho cílem je vyvinout inovativní technologické řešení pro moderní služby a infrastrukturu, které umožní poskytovatelům i uživatelům síťové infrastruktury a centralizovaných služeb odhalovat provozní a bezpečnostní problémy (např. útoky, anomálie, výpadky či slabou kvalitu služby). Vyvinuté řešení bude splňovat nároky zákazníků na zpracování a analýzu extrémního objemu specifických síťových údajů.

CESNET je hlavní příjemce podpory. Dalšími partnery jsou Masarykova Univerzita a Netcope Technologies.

Zabezpečená brána pro Internet věcí (SIoT)
Období: 01/2017 – 03/2020

Program: Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020MVCR

Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti sítí Internetu Věcí (IoT), které často obsahují nezabezpečené a snadno napadnutelné prvky. Budou proto zkoumány možnosti zabezpečení sítí IoT na úrovni brány, umožňující připojit zařízení prostřednictvím široké škály bezdrátových protokolů. Součástí brány bude systém pro detekci bezpečnostních incidentů obsahující monitoring bezdrátových sítí, kolektor pro agregované uložení posledních vzorků dat a snadno rozšiřitelnou sadu detekčních modulů.

Na samostatné stránce najdete dokončené národní projekty.

Poslední změna: 7.4.2020