Mezinárodní projekty

Svými výsledky se nám podařilo získat nezanedbatelný mezinárodní kredit v oblasti pokročilých síťových technologií. Jsme zapojeni do řady mezinárodních projektů:

8K Studio over IP bridge (8KSVIP)
Období: 06/2016–11/2018

Program: Eurostars-2

Cílem projektu je vytvořit bloky pro ekonomické propojení sítí a obrazových rozhraní typu SDI pro zařízení pracující v rozlišení 8K (UHD-2). Výsledky projektu umožní vytvoření produktů pro 8K video ve vysoké kvalitě obrazu a s nízkým zpožděním s využitím implementací kodeků typu JPEG2000 a TICO.

AARC (Authentication and Authorization for Research and Collaboration)
Období: 05/2015–04/2019

Program: H2020-EINFRA-2014-2 „Research and Innovation Action (RIA)“

Cílem projektu je vytvořit a integrovat AAI použitelnou pro VaV a vzdělávání, která bude použitelná pro širokou uživatelskou základnu. Hlavním pilířem AAI bude využití federovaných identit a existujících AAI federací.

Clock network services: Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks (CLONETS)
Období: 01/2017–06/2019

Program: H2020-INFRAINNOV-2016-2017, Coordination and Support Action (CSA)

Cílem projektu je vybudování partnerství pro panevropskou síť fotonických služeb zejména „high performance time and frequency (clock) services“.

COMPLETE (Communication Platform for Tenders of Novels Transport Networks)
Období: 01/2015–12/2017

Program: ICT-35-2014, “Smart Networks and novel Internet Architectures”

Projekt si klade za cíl zefektivnit výběrová řízení NREN v oblasti pokročilých optických zařízení a to prostřednictvím přímé interakce s vendory. Hlavním přínosem projektu je dostupnost nových síťových technologií pro vybrané partnery dříve než pro veřejnost či jiné hráče na trhu. Toho je docíleno především precizním definování požadavků nejen na technologie, ale také na následně poskytované služby.

Dokument: POS-D3.2_Economical_analysis

Digital Restoration of Czech Film Heritage
Období: 08/2014–04/2017

Program: Norské fondy /Ministerstvo financí ČR – CZ06-Kulturní dědictví a současné umění

Cílem projektu je digitalizace a restaurace deseti českých archivních filmů za podpory nových korekcemi, poprvé vyzkoušených v minulých letech sdružením CESNET, je možné zefektivnit
a zrychlit proces restaurace filmů. Role CESNET spočívá v poskytnutí systémů a know-how pro přenosy videa ve filmové kvalitě a zpřístupnění vysokorychlostních a vysokokapacitních úložišť pro přenosy mezi realizátorem prací a NFA.

EGI-Engage (Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons)
Období: 03/2015–08/2017

Program: H2020-EINFRA-2014-2; Specific Action 6

Cílem projektu je nadále rozvíjet mezinárodní EGI spolupráci a specificky podpořit další rozvoj koordinující organizace, EGI.eu. Významnou součástí projektu je zapojení rozsáhlých uživatelských komunit, zejména těch, které představují ESFRI nebo podobně významné projekty.

ELIXIR-EXCELERATE: Fast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life-sciences 
Období: 09/2015–08/2019

Program: H2020-INFRADEV-1-2015-1, Topic: INFRADEV-3-2015

V rámci projektu vzniká Evropská bioinformatická infrastruktura, která má nabídnout výpočetní prostředí, datové prostředky a unikátní nástroje bioinformatické vědecké komunitě. CESNET je zapojen do aktivity Technical services zaměřené na vytvoření společného rámce pro poskytování výpočetních služeb a služeb spojených s ukládáním dat.

The European Open Science Cloud for Research Pilot Project (EOSCpilot) 
Období: 2017 – 2018

Program: H2020-INFRADEV-2016-2017, Research and Innovation Action (RIA)

Cílem projektu EOSCpilot je podpořit první etapu rozvoje evropského Open Science Cloud (EOSC) tak, jak je definováno v Nařízení Evropské komise o evropských cloudových iniciativách.

GN4-2 (SGA2-GEANT2020) – Framework Partnership Agreement (FPA)
Období: 05/2016–12/2018

Projekt programu: H2020-EINFRA-2014-2

Komunikační infrastruktura GÉANT v současné době zpřístupňuje síťové služby zhruba 40 miliónům uživatelů z více než 3 500 institucí ve 38 zemích Evropy a zajišťuje propojení evropských národních sítí pro výzkum a vzdělávání prostřednictvím GÉANT s podobnými sítěmi jako jsou sítě Internet2 a ESnet v USA, CANARIE v Kanadě a sítěmi na dalších kontinentech. Sedmiletý rámcový projekt GÉANT2020 byl zahájen v květnu 2015.

GN4-2 je pokračující druhá fáze projektu GEANT2020. Projekt navazuje na implementaci stanovenou v rámcové smlouvě (FPA), a která byla uzavřena mezi GÉANT Consortium a Evropskou komisí v dubnu 2015 na dobu 68 měsíců. Cílem projektu je rozvoj pan-evropské komunikační infrastruktury pro VaV GÉANT a navázání na realizaci projektu GA4-1.

INDIGO-DataCloud (INtegrating Distributed data Infrastructures for Global ExplOitation)
Období: 05/2015–10/2017

Program: H2020-EINFRA-2014-2

V rámci projektu INDIGO se spojili klíčoví evropští vývojáři, poskytovatelé zdrojů, e-infrastruktury a vědecké komunity, aby zajistili úspěšné využití a udržitelnost výsledků projektu. Projekt INDIGO bude vyvíjet a dodávat softwarové komponenty, které umožní provozování aplikací na cloudových a gridových infrastrukturách i na HPC clusterech. Projekt bude dále rozvíjet stávající řešení na bázi PaaS (Platform as a Service), aby veřejným i privátním infrastrukturám, včetně infrastruktur poskytovaných projekty EGI, EUDAT, PRACE a Helix Nebula, umožnil integrovat jejich stávající služby, zpřístupňovat je prostřednictvím AAI služeb vyhovujících mezifederačním zásadám sdružení GÉANT, a tím zajistit transparentnost a důvěryhodnost poskytování těchto služeb.

MAGIC (Middleware for collaborative Applications and Global vIrtual Communities)
Období: 06/2015–05/2017

Program: H2020-INFRASUPP-2014-2

Projekt MAGIC usiluje o uzavření soustavy dohod pro Evropu, Latinskou Ameriku a další zúčastněné regiony světa s cílem zkonsolidovat a zkompletovat stavební bloky middlewaru nezbytné pro vybudování tržiště služeb a real-time aplikací pro mezinárodní a mezikontinentální výzkumné skupiny, které usnadní mobilitu a práci globálních vědeckých komunit.

PROTECTIVE – Proactive Risk management througt Improved Cyber Situational Awarene
Období: 09/2016 – 08/2019

Program: H2020-DS-2015-1, Innovation Action (IA)

Hlavním cílem projektu je vytvoření pilotního systému pro včasné předávání a analýzu událostí vztahujících se k národnímu kyberprostoru. Systém umožní dolování a sdílení informací mezi zapojenými bezpečnostními týmy včetně národního a vládního týmu ČR s cílem predikovat postup útoku a varovat zapojené infrastruktury.

Kromě dosud aktivních existují i mnohé již dokončené mezinárodní projekty, na jejichž řešení jsme se podíleli.

Poslední změna: 7.4.2020