Abstrakty

Představení e-Infrastruktury CESNET

Ing. Jan Gruntorád, CSc. – CESNET

V rámci příspěvku bude uveden vznik e-Infratsruktury CESNET v souvislosti s přijetím a schválením projektu Velká infrastruktura CESNET Vládou České Republiky. Dále bude příspěvek obsahovat popis povýšení e-Infrastruktury v rámci projektu eIGeR. Bude popsána také návaznost na pan-evropské infrastruktury GEANT a EGI. Závěrečná část příspěvku bude obsahovat informace o dalším rozvoji a provozu e-Infrastruktury CESNET.

Moderní přenosové systémy a expertní služby měření

Ing. Jan Radil, Ph.D. – CESNET

CESNET má zkušenosti se stavbou sítí, ve kterých lze nasadit nedatové aplikace, například real-time přístup k nákladným vědeckým přístrojům. Dále se CESNET podílí na přípravě nové strategie rozvoje panevropské sítě GÉANT (např. paketový a fotonický testbed). Připravují se nové typy služeb – nasvícení vláknových tras, možnost testování v laboratoři. Moderní vysokorychlostní optické přenosové systémy, využívající koherentní metody příjmu a následné zpracování digitálními signálovými procesory, si dokáží poradit s mnoha nepříznivými jevy.(Někdy jsou výrobci prezentovány jako zařízení, které zvládne vše. Je tomu skutečně tak? Je ekonomické takový koherentní systém nasadit v každé části sítě? Jak zajistit současné fungování nového a starého přenosového systému? Jaké parametry optické sítě bychom měli měřit? A můžeme naměřeným hodnotám skutečně věřit, tedy víme, co jsme skutečně změřili?

Efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností

Ing. Josef Vojtěch, Ph.D. – CESNET

V oboru optických sítí se velmi často vyskytuje slovní spojení temné vlákno aneb dark fibre. Co to vůbec temné vlákno je a jaké nám možnosti dává? V současné době je přístup k temným vláknům poměrně snadný a existuje efektivní způsob jak nasadit přenosové systémy ať už pasivní nebo aktivní. Pro zlepšení ekonomiky provozu můžeme například zvažovat přechod na jednovláknové trasy, kde i tak lze mít cca 80 lambd nebo část nevyužité kapacity na úrovni vláken nabídnout jinému subjektu. Velmi důležitá je pak vzdálená možnost dohledu, a to jak pro monitoring kvality služby, tak i pro lokalizaci poruch. Námi průběžně vyvíjený otevřený přenosový systém CzechLight je aktuálně nasazen na více než 3000 km vláknových tras včetně 1000 km jednovláknových. Pro srovnání obvod České republiky měří 2300 km. V rámci systému také probíhá sdílení kapacity vlákna mezi datovými službami a přenosem přesného času. Systém dále obsahuje vzdálený monitoring parametrů služby s možnosti pro vytváření a dohledem na úrovni jednolivých lambd. Aktuálně zavádíme možnost vytváření optických lambd s různou šířkou pásma.

Spolupráce na evropském projektu Future Internet na podporu PPP výzkumných aktivit

Ing. Rudolf Vohnout – CESNET

Až do této chvíle, PPP projektům v ICT se nedostávalo takové pozornosti jako jejich příbuzným v jiných oblastech. Evropská komise začala proto podporovat tyto aktivity s cílem dosáhnout výsledků evropského významu. Jedním z těchto aktivit je projekt Future Internet, prostřednictvím infrastrukturního výzkumného projektu XIFI. Cílem tohoto projektu je umožnit vývoj a testování nových chytrých aplikací na uzlech, jež jsou geograficky optimálně rozmístěny po Evropě a jež poskytují rozdílené typy služeb. Tyto uzly a patří institucím jak z privátního tak veřejného sektoru a spojení mezi nimi bude zajištěno prostřednictvím sítě GÉANT s využitím služby MD-VPN.

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Ing. Ondřej Číp, Ph.D. – Ústav přístrojové techniky AV ČR.

Optické fotonické sítě představují zcela unikátní médium, kde přenos informace je zajištěn prostřednictvím elektromagnetického vlnění s délkou vlny několik set nanometrů. Toto médium tak dovoluje využívat jako nosnou elektromagnetickou vlnu světlo z laseru, jehož vlnová délka (optická frekvence) je určena s mimořádnou přesností a zároveň s absolutní stabilitou v řádu až několik Hz. Příspěvek představuje přehled technik, které jsou-li aplikovány na fotonické sítě, dovolují přenést takto stabilní signál z laserových normálů optické frekvence a času na vzdálenosti v řádu až několik stovek kilometrů. Příspěvek taktéž zmiňuje příklady aplikací, které je možné na takto zajištěných fotonických sítích provozovat.

Konverze barev optických signálů snižuje nároky na počet lambd přenosových systémů

Ing. Michael Písařík – SQS Vláknová optika a.s.

Plně optické sítě jako zářivé sci-fi a hudba budoucnosti, anebo už to tak úplně není pravda… Světlo je jenom elektromagnetické vlnění, jehož šíření a parametry můžeme modifikovat stejně, jako upravujeme a zpracováváme elektrický signál. Optickému signálu můžeme změnit amplitudu, fázi, barvu, tvar, modulační formát anebo ho můžeme směrovat jen čistě opticky. Pro úpravu optického signálu využíváme krátké nelineární moduly z opticky „hustých“ transparentních materiálů, a se společností CESNET dále rozvíjíme jejich možné aplikace.

Přenosové služby pro spojení se zahraničními laboratořemi

Mgr. Marek Eliáš – Fyzikální ústav AV ČR

Výpočetní středisko FZU využívá několik mezinárodních přenosových linek pro spojení se zahraničními laboratořemi: přímou linku do nadřazeného Tier1 centra v Karlsruhe, FermiLabu a do sítě LHCONE.  V příspěvku se budeme věnovat našim zkušenostem s těmito linkami v běžném provozu, ale také v rámci našich pokusů s použitím jumboframů a testovacích přenosů v rámci HEPiX IPv6 working group. Také se zmíníme o nedávných hardwarových problémech s naším centrálním routrem.

Trendy, budoucnost a současnost FTTH – fiber to the home

Ing. Jan Brouček, CSc. – PROFiber Networking CZ s.r.o.

Technické řešení přípojky FTTH. Technické parametry a ekonomika výstavby FTTH. Podíl FTTH na počtu broadband přípojek ve světě a u nás. Projekt Digitální Česko 2 výhled EU na pokrytí 100% domácností 30 Mbit/s a 50% domácností 100Mbit/s do konce roku 2020. Realita a typické technické řešení FTTH v ČR. Technologie Aktivního Ethernetu, technologie pasivních optických sítí PON. Migrace od FTTB (Fiber to the Building) k FTTH (Fiber to the Home). Skelnatění metalických přípojek xDSL a hybridních opticko-koaxilálních sítí HFC.  Distribuce služeb Triple Play přes sítě FTTx. Výhledy a vize do budoucna.

Spolupráce Kraje Vysočina s CESNETem

Ing. Petr Pavlinec – Kraj Vysočina

Zkušenosti Kraje Vysočina v oblasti výstavby a provozu vysokorychlostní WAN sítě. Přehled služeb sítě a jejich návaznost na projektové aktivity CESNET. Zkušenosti s nepřímým poskytováním služeb sítě CESNET pro příspěvkové organizace, města a obce. Aktuální aktivity Asociace krajů v oblasti rozvoje infrastruktury, služby státních sítí a registr sítí veřejné správy ČR.

Zkušenosti OPTOKON z uplatnění zařízení CzechLight

Ing. Vladimír Brož – OPTOKON a.s.

Technické řešení vláknových tras nasvícených pro CESNET, Kraj Vysočina a jejich uživatele, uplatnění zařízení CzechLight ve veřejných zakázkách na služby. Dálkové nastavování a monitorování parametrů tras. Způsob zajištění servisu.

Připojení seismických stanic WEBNET pres CESNET

RNDr. Pavel Hejda, CSc. – Geofyzikální ústav AV ČR

K základním úkolům Geofyzikálního ústavu AV ČR patří provoz observatoří. V současnosti se klade důraz nejen na kvalitu dat, ale i na rychlost a spolehlivost přenosu do datových center tak, aby data mohla být využita například pro rychlou lokaci zemětřesení nebo předpověď silných magnetických bouří. Ve spolupráci s CESNETem byla již připojena geodynamická laboratoř a observatoř Příbram, seismická observatoř Kašperské Hory a geomagnetická observatoř Budkov u Prachatic. V současné době se pracuje na připojení čtyř stanic západočeské seismické sítě WEBNET, která slouží k monitorování zemětřesných rojů na Chebsku a Sokolovsku. Připojení dalších stanic této sítě je v přípravné fázi. Ústav provozuje vlastní datový server, avšak pro zálohování dat využíváme rovněž datové úložiště CESNETu. V budoucnu počítáme i s užší spoluprací při řešení souvisejících výzkumných úkolů.

Připojení projektů BIOCEV a ELI do e-infrastruktury CESNET

Martin Papík

Projekty BIOCEV a ELI jsou nově budovaná vědecká centra. Jde o centra ve středočeském kraji, kontrétně v Dolních břežanech a Vestci. V rámci vystoupení dojde ke krátkému představení projektů a dále k rekapitulaci společných činností (akcí) těchto projektů se sdružením CESNET. Oba projekty úzce spolupracují se sdružením CESNET na implementaci služeb e-infrastruktury, které CESNET nabízí. Jde zejména o síťová připojení, služby elektronické identity, videokonferenční služby, služby datových úložišť a jiné.

Poslední změna: 15.5.2014