CESNET osvědčil statut vědeckovýzkumné organizace

Podle nejnovější studie autorů z Národohospodářského ústavu, která hodnotila tuzemská vědeckovýzkumná pracoviště na základě publikovaných výsledků, se sdružení CESNET umístilo v silné konkurenci ústavů AV ČR, vysokých škol a dalších výzkumných organizací v popředí dvou, pro CESNET nejdůležitějších oborů: „Počítačový hardware a software“(5. místo z 24 pracovišť) a „Informatika“(9. ze 32).

Studie č. 3/2012 projektu IDEA Národohospodářského ústavu se zaměřila na hodnocení publikovaných výsledků podle výše impakt faktoru časopisu, ve kterém byla publikace v období let 2006 až 2010 otištěna. Časopisy jsou v každém oboru definovaném ve Web of Science seřazeny podle impakt faktoru. Takto seřazené časopisy jsou rozděleny na tři stejně velké skupiny – tercily. Studie pak pro každý obor uvádí seznam deseti v daném oboru nejvýznamnějších pracovišť v ČR, kde za nejvýznamnější jsou považována ta pracoviště, která vykazují nejvyšší počet článků v horním tercilu, tedy s nejvyšším impakt faktorem.